Примірники в наявності

Онкология

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнологии в онкологии: настоящее и будущее / Чехун В. // Онкология.- 2008.-№ 1,- C. 7-9

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Химиотерапия при распространенном раке желудка и гастроэзофагеальном раке / Лукашенко А.В., Киркилевский С.И. // Онкология.- 2008.-№ 1,- C. 12-21

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Діагностика і лікування хворих із саркомою молочної залози / Шуліга-Недайхлебова О.В., Смоланка І.І., Галахін К.О. // Онкология.- 2008.-№ 1,- C. 64-69

    • Сучасні стандарти лікування хворих на рак молочної залози ( за матеріалами Х міжнародного консенсусу, СЕНТ-ГАЛЛЕН, 2007) / Скляр С.Ю. // Онкология.- 2008.-№ 1,- C. 74-94

  • Номер журналу 2

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Фотоактивні кон югати для спрямованої протипухлинної фотодинамічної терапії / Мамчур А.А., ЛіснякІ.О., Новиченко Н.Л. // Онкология.- 2008.-№ 2,- C. 206-213

   • МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ - MIELOPROLIFERATIVNYE OF VIOLATION

    • Сучасні класифікації хронічних мієлопроліферативних захворювань: стандарти та тенденції вдосконалення / Лисенко Д.А. // Онкология.- 2008.-№ 2,- C. 213-217

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Підвищення ефективності протипухлинної вакцини пробіотечним препаратом субалін /Потебня Г.П. та ін. // Онкология.- 2008.-№ 2,- C. 246-264

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • выбор схемы лечения и прогноз при герминогенных опухолях средостения / Захарычев В.Д., Ганул А.В., Борисюк Б.О. // Онкология.- 2008.-№ 2,- C. 285-289

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Современные подходы к лечению анемии у больных со злокачественными новообразованиями / Бессмельцев С.С. // Онкология.- 2008.-№ 2,- C. 275-293

   • НОВООБРАЗОВАНИЙ МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ - NEW FORMATIONS MARKERS ARE BIOLOGICAL

    • Пухлинні маркери: роль у клінічній практиці / Щербіна О.В. // Онкология.- 2008.-№ 2,- C. 269-275

  • Номер журналу 3

   • ЭНДОСКОПИЯ - ЭНДОСКОПИЯ

    • Возможности эндоскопической аргоноплазменной коагуляции в онкологии / Музыка С.В., Винницкая А.Б., Федосеева А.В. // Онкология.- 2008.-№ 3,- C. 345-350

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Метастатическое поражение яичников при раке шейки матки / Сухин В.С. // Онкология.- 2008.-№ 3,- C. 374

   • КОЖИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SKINS OF NEW FORMATION

    • Цитокины в лечении больных с меланомой кожи / Коровин С.И. // Онкология.- 2008.-№ 3,- C. 354-374

  • Номер журналу 4

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Клініко-морфологічні молекулярно-біологічні фактори прогнозу у хворих на рак шийки матки /Воробйова Л.І. та ін. // Онкология.- 2008.-№ 4,- C. 382-389

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнології в онкології: від теорії до молекулярної візуалізації та керованої терапії / Чехун В.Ф. // Онкология.- 2008.-№ 4,- C. 414-420

    • Нанотехнології- перспективи застосування та ризики для здоров я людини / Михайленко В.М., Михайленко П.М., Єлейко Л.О. // Онкология.- 2008.-№ 4,- C. 420-429

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Рак нирки: останні досягнення медикаментозного лікування / Шпарик Я.В. // Онкология.- 2008.-№ 4,- C. 436-443

   • МАСТОПАТИЯ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНАЯ - A MASTOPATHY FIBROZNO-KISTOZNAYA

    • Опыт лечения при мастопатии у женщин в менопаузе /Седаков И.Е. и др. // Онкология.- 2008.-№ 4,- C. 429-433

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • НОВООБРАЗОВАНИЙ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - NEW FORMATIONS BARREL MEWS

    • Стволовые клетки опухолей / Чехун В. // Онкология.- 2009.-№ 1,- C. 4- 6

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Роль клеток системы иммунитета в микроокружении опухоли. 1.Клетки и цитокины- участники воспаления / Бережная Н.М. // Онкология.- 2009.-№ 1,- C. 6-18

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Лечение при метастатическом колоректальном раке / Щепотин И.Б., Колесник Е.А. // Онкология.- 2009.-№ 1,- C. 18- 31

   • ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ - CHROMOSOMAL ILLNESSES OF NERVOUS SYSTEM

    • Прогностичне значення аномалій хромосом при гострій мієлоїдній лейкемії у дитячому віці / Андреєва С.В., Кавардакова Н.В., Дроздова В.Д. // Онкология.- 2009.-№ 1,- C. 59- 71

  • Номер журналу 3

   • ЛИПОСОМЫ - ЛИПОСОМЫ

    • Сьогодення та перспективи створення наносистем спрямованої доставки лікарських препаратів до пухлинних клітин / Налєскіна Л.А., Бородай Н.В., Чехун В.Ф. // Онкология.- 2009.-№ 3,- C. 166-174

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Гормонотерапія хворих на рак молочної залози: акцент на стероїдні інгібітори ароматази / Шпарик Я.В. // Онкология.- 2009.-№ 3,- C. 203-209

  • Номер журналу 4

   • ГРУДНАЯ КЛЕТКА - THORAX

    • Выбор лечебных подходов при злокачественных опухолях грудной стенки /Захарычев В.Д., Ганул А.В. и др. // Онкология.- 2009.-№ 4,- C. 279-283

   • СЕРДЦА НОВООБРАЗОВАНИЯ - HEARTS OF NEW FORMATION

    • Особенности злокачественного поражения сердца /Витовский Р.М. и др. // Онкология.- 2009.-№ 4,- C. 283-293

  • Номер журналу 11

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Алгоритм и методы хирургического лечения осложненных форм колоректального рака / Антипова С.В., Калинин Е.В., Шляхтин В.В. // Онкология.- 2009.-№ 11,- C. 293-297

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Первинно-множинні злоякісні пухлини органів жіночої репродуктивної системи / Щепотін І.Б., Зотов О.С., Енгел О.Т. // Онкология.- 2009.-№ 11,- C. 249-253

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Методи радіонуклідної діагностики у хворих на рак молочної залози / Щербіна О.В. // Онкология.- 2009.-№ 11,- C. 298-303

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Діагностика та лікування при інвазивній грибковій інфекції у пацієнтів з онкологічними захворюваннями / Клименко С.В. // Онкология.- 2010.-№ 1,- C. 71- 76

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Злоякісні пухлини яєчника: оптимізація комплексного лікування / Свінціцький В.С., Воробйова Л.І. // Онкология.- 2010.-№ 1,- C. 93-97

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Опыт применения химиотерапии второй линии в лечении лимфом / Крячок И.А. и др. // Онкология.- 2010.-№ 1,- C. 61- 65

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Магнітно-резонансна, комп ютерна томографія та радіонуклідні дослідження в діагностиці раку передміхурової залози та його метастазів / Щерб1на О.В., Сакало В.С. // Онкология.- 2010.-№ 1,- C. 50-53

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Геомагнитная активность как фактор риска рака щитовидной железы (гипотезы, расчеты, обоснование) /Григорьев П.Е. и др. // Онкология.- 2010.-№ 1,- C. 118-121

   • СЕРДЦА НОВООБРАЗОВАНИЯ - HEARTS OF NEW FORMATION

    • Злокачественные опухоли сердца, особенности хирургического лечения /Кнышов Г.В. и др. // Онкология.- 2010.-№ 1,- C. 177-191

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Тактика ведения больного метастатическим колоректальным раком с изолированными метастазами в печени / Трякин А.А. // Онкология.- 2010.-№ 1,- C. 173- 184

  • Номер журналу 2(44)

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Кампат в терапії хронічної лімфоцитарної лейкемії: досягнення і перспективи / Крячок 1.А. // Онкология.- 2010.-№ 2(44),- C. 185- 163

  • Номер журналу 3

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Опухолевая болезнь-элемент эволюции органического мира / Бондарь Г.В., Седаков И.Е., Кайряк О.В. // Онкология.- 2010.-№ 3,- C. 213- 218

    • ТNM-класифікація злоякісних пухлин: Історія, принципи, практичне застосування / Потебня Г.П., Лисовенко Г.С. // Онкология.- 2010.-№ 3,- C. 237-269

    • Биотерапия рака: достижения и перспективы / Потебня Г.П., Лисовенко Г.С. // Онкология.- 2010.-№ 3,- C. 237-269

   • КАНЦЕРОГЕНЫ - CARCINOGENS

    • Професійний рак: стан і перспективи вивчення в Україні / Кундієв Ю.І., Варивончик Д.В., Ременник О.І. // Онкология.- 2010.-№ 3,- C. 224-228

   • МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ - MIELODISPLASTICHESKIE SYNDROMES

    • Новая классификция миелодиспластических (предлейкемических) синдромов /Д.Ф.Глузман, В.А. Надгорная, Л.М. Скляренко и др. // Онкология.- 2010.-№ 3,- C. 276- 281

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Еволюція клінічних підходів до проблеми раку грудної залози на фоні прогресу онкологічної науки / Білинський Б.Т. // Онкология.- 2010.-№ 3,- C. 282-295

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Комбинированное и медикаментозное лечение первично-метастатического рака почки / Кудряшов А.Г. // Онкология.- 2010.-№ 3,- C. 292- 303

  • Номер журналу 4

   • БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ - BIOLOGICAL CLOCK

    • Суточный ритм, циркадианные гены и злокачественные новообразования / Шишко Е.Д., Гамалея Н.Ф., Минченко А.Г. // Онкология.- 2010.-№ 4,- C. 316-320

   • ЛИМФОМА ЛИМФОБЛАСТНАЯ - ЛИМФОМА OF LIMFOBLASTNAYA

    • Клінічна, морфологічна та імунофенотипова характеристика лимфобластної лімфоми у дітей /В.Є.Логінський, О.І. Козлова, Р.С. Поліщук та ін. // Онкология.- 2010.-№ 4,- C. 341-346

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Факторы риска развития местных рецидивов инвазивного рака молочной железы /И.Б. Щепотин, А.С. зотов. В.в. зайчук и др. // Онкология.- 2010.-№ 4,- C. 347-350

    • Трансляционные исследования и эволюция подходов к лечению больных раком молочной железы / Пономарева О.В. // Онкология.- 2010.-№ 4,- C. 369- 376

   • МЕЛАНОМА - MELANOMA

    • Факторы, влияющие на появление транзитных метастазов меланомы кожи нижних конечностей / Ефетов С.К., Телькиева Г.Н., Ефетова Т.С. // Онкология.- 2010.-№ 4,- C. 351-354

  • Номер журналу 33

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Новый подход к лечению пациентов с пострадиационным некрозом головного мозга // Онкология.- 2010.-№ 33,- C. 261-236

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • КЛЕТОК АДГЕЗИИ МОЛЕКУЛЫ - MEWS OF ADGEZII OF MOLECULE

    • Молекули адгезії та їх значення при розвитку злоякісних пухлин /Л.З. Поліщук, О.Д. Рябцева, Н.Ю. Лук янова та ін. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 4-11

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Острые лейкозы неопределенного линейного происхождения Д.Ф. Глузман, Т.С. Ивановская, Н.И. Украинская и др. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 12-16

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Исследование ядрышковых организаторов хромосом в эпителии паренхимы легкого для уточнения гистогенеза железистого рака / Туганова Т.Н., Болгова Л.С., Ярощук Т.М. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 17-21

   • ГЛИОМА - ГЛИОМА

    • Фактори хіміорезистентності гліом головного мозку /І.Г. Васильєва, О.Я. Главацький, Н.Г. Чопик та ін. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 22-27

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Рак желудка и сезонность рождения ( по данным национального канцер-регистра Украины) /А.М. Вайсерман, З.П. Федоренко, Е.Л. Горох и др. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 33- 36

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Внутриартериальная полихимиотерапия при колоректальном раке с метастазами в печени /Г.В. Бондарь, Ю.В. Думанский , И.Е. Седаков и др. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 37- 39

   • СРЕДОСТЕНИЕ - СРЕДОСТЕНИЕ

    • Лечение пациентов с герминогенными опухолями средостения / Захарычев В.Д., Ганул А.В., Борисюк Б.О. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 53-58

   • ЛЕЙКОЗ БЫЧИЙ ЭНЗООТИЧЕСКИЙ - LEUCOSIS BOVINE ENZOOTICHESKIY

    • Ефективність неуластиму при інфекційних ускладненнях поліхіміотерапії з приводу гострого мієлобластного лейкозу / Скрипник І.М., Кудрявцев Є.Д., Філоненко І.А. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 63- 65

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Досвід діагностики та лікування хворих на рак проксимального відділу шлунка /Б.А. Болюх, С.М. Притуляк, С.П. Шевня та ін. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 82-84

   • ЭНДОМЕТРИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ЭНДОМЕТРИЯ OF NEW FORMATION

    • Возможности современных инструментальных и лабораторных методов исследования в предоперационном стадировании рака эндометрия / Бугайцов С.Г., Тюева Н.В., Щербина А.Б. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 74- 78

   • ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLET OF NEW FORMATION

    • Результаты диагностики и лечения больных раком пищевода, кардиального отдела желудка по данным Полтавского областного клинического онкологического диспансер а /П.В. Шелешко, В.Н. Савельев, Э.А. Минько, И.С. Бойко и др. // Онкология.- 2011.-№ 1,- C. 85-86

  • Номер журналу 2

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасні аспекти неоад ювантної поліхіміотерапії у лікуванні хворих на рак молочної залози /Л.Д. Сивак, С.А. Лялькін, М.М. Майданевич та ін. // Онкология.- 2011.-№ 2,- C. 100-103

    • Можливості контактної цифрової термографії у ранній доклінічній діагностиці раку молочної залози /В.В. Приходченко, .В. Приходченко, В.О. Білошенко та ін. // Онкология.- 2011.-№ 2,- C. 125- 129

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Індивідуалізація застосування сорафенібу при лікуванні хворих з метастатичною нирково- клітинною карциномою / Стаховський Е.О., Войленко О.А., Стаховський О.Е. // Онкология.- 2011.-№ 2,- C. 131- 134

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Современные продходы к лечению при диссеминированных злокачественных опухолях желудочно-кишечного тракта / Городецкая А. // Онкология.- 2011.-№ 2,- C. 111-114

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Опыт применения Сорафениба у больных распространенным раком почки / Терзийский М.В. // Онкология.- 2011.-№ 2,- C. 135- 137

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Лейомиосаркома шейки матки: случай из практики /В.С. Сухин, А.А. Михановский, Е.Н. Сухина и др. // Онкология.- 2011.-№ 2,- C. 166-168

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Новые аспекты адъювантной терапии при эндометриальной карциноме / Винницкая А.Б., Бернштейн Г.Б., Реут И.А. // Онкология.- 2011.-№ 2,- C. 145-151

  • Номер журналу 3

   • ЖЕЛАТИНАЗЫ - ZHELATINAZY

    • Желатинази А і В при онкогематологічних захворюваннях / Гордієнко Ю.А., Шевцова А.І., Ніколаєнко-Камишова // Онкология.- 2011.-№ 3,- C. 180-187

   • ЛЕКТИНЫ - LEKTINY

    • Застосування лектинів в онкології / Пащенко С.М. // Онкология.- 2011.-№ 3,- C. 188-213

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Лабораторна діагностика волосистоклітинної лейкемії /О.О. Шалай, Я.І. Віговська, З.В. Масляк та ін. // Онкология.- 2011.-№ 3,- C. 203-208

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Оцінка значення рецептора прогестерону як предиктивного і прогностичного фактора при лікуванні хворих на рак молочної залози /І.Б. Щепотін, О.С. Зотов, О.І. Лебедева та ін. // Онкология.- 2011.-№ 3,- C. 209-228

    • Международный опыт применения паклитаксела в лечении больных ранним раком молочной железы / Пономарева О.В. // Онкология.- 2011.-№ 3,- C. 234-250

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Шляхи вдосконалення медикаментозної терапії хворих на рак прямої кишки з метастазами в печінку: переваги метрономного режиму хіміотерапії В.Ф. Чехун, Г.І. Максим як, В. Є. Жильчук та ін. // Онкология.- 2011.-№ 3,- C. 229-238

    • Применение трансанальной эндоскопической микрохирургии в лечении больных опухолями прямой кишки /В.Ю, Пироговский, Б.В. Сорокин, С.П. Задорожний и др. // Онкология.- 2011.-№ 3,- C. 239-242

  • Номер журналу 4

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Кл1ніко- біологічні особливості перебігу раку молочної залози у хворих похилого віку / Грибач С.М., Бородай Н.В., Чехун В.Ф. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 260- 265

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Визуализация и оценка апоптоза, вызванного противоопухолевой терапией: клинические перспективы / Фильченков А.А. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 266- 277

   • ЛЕЙКОЗ ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ОСТРЫЙ - A LEUCOSIS IS LIMFOCITARNYY SHARP

    • Полиморфизм rs 6449182 гена СD 38 и риск развития хронического лимфолейкоза /И.В. Абраменко, Н.И. Белоус, А.А. Чумак, И.А. Крячок, З.В. Мартина, И.А. Филоненко // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 278- 281

   • ХОДЖКИНА БОЛЕЗНЬ - KHODZHKINA ILLNESS

    • Лимфома Ходжкина: течение и прогноз у беременных / Лозинська М.Р., Плавскы А., Лозинський Ю.С. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 282-287

   • УБИХИНОН - UBIKHINON

    • Модифікуюча дія убіхінону, комплексу попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканини печінки та серця за умови введення доксорубіцину /А.П. Бурлака, О.Б. Кучменко, Д.М. Петухов та ін. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 300- 304

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Лечение препаратом Тарцева практически удваивает выживаемость без прогрессирования при особом генетическом варианте немелкоклеточного рака легких // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 305- 306

   • КАРЦИНОМА ИЗ КЛЕТОК МЕРКЕЛЯ - КАРЦИНОМА FROM MEWS OF MERKELYA

    • Карцинома из клеток меркеля / Носко М.М. Кропельницкий В.А. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 316- 319

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Ультразвукові дослідження та визначення простатичного специфічного антигену в діагностиці раку передміхурової залози / Щербіна О.В., Сакало В.С., Динник О.Б. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 320- 326

   • РАДИОНУКЛИДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ - РАДИОНУКЛИДНОЕ IMAGE

    • Аспекти застосування та діагностична значущість ОФЕКТ/ КТ при патології кістково-суглобового апарату / Кундін В.Ю., Сатир М.В. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 327- 331

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ - NEW FORMATIONS ARE EXPERIMENTAL

    • Противоопухолевая активность препаратов класса (ЭРБИСОЛ) IN VITRO И IN VIVO /А.Н. Николаенко, Н.Л. Черемшенко, Г.В. Диденко и др. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 289-293

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Профилактика ранних послеоперационных осложнений у больных колоректальным раком /Б.В. Сорокин, В.Ю. Пироговский, А.А. Тараненко и др. // Онкология.- 2011.-№ 4,- C. 332- 334

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Гетерогенность опухоли- динамичное состояние / Чехун В.Ф., Щербан С.Д., Савцова З.Д. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 4-12

   • ФАРМАКОКИНЕТИКА - FARMAKOKINETIKA

    • Фармакокинетика флуороурацила в опухолевой и нормальной ткани пациентов с аденокарциномой желудка /М.А. Сташкевич, Е.В. Хомутов, О.П. Шатова и др. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 19-23

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Клінічні та генетичні аспекти діагностики синдрому Лінча / Лозинська М.Р., Лозинський Ю.С. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 50-54

    • Капецитабин и флуороурацил в лечении колоректального рака и рака желудка : анализ прямых сравнительных исследований / Федянин М.Ю., Трякин А.А. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 24-28

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Застосування поєднаного ПЕТ-КТ - дослідження в діагностиці онкологічних захворювань /О.М. Клюсов, М.М. Фірсова, Д.С. Осинський та ін. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 55- 58

   • СПЛЕНЭКТОМИЯ - SPLENEKTOMIYA

    • Спленектом1я у л1куванн1 хворих на волосистокл1тинну лейкем1ю /Ю.Л, Євстахевич, Я.І. Виговська, І.Й. Євстахевич та ін. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 59-63

   • ЛИМФОМА НЕ-ХОДЖКИНА - LIMFOMA of NE-KHODZHKINA

    • Неходжкинские лимфомы и беременность /О.В. Пономарева, В.И. Медведь, А.В.Капинос и др. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 37-43

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЕ - NEW FORMATIONS OF GIGANTOKLETOCHNYE

    • Гигантоклеточная опухоль кости: морфогенез, клинико-морфологические особенности , дифференциальная диагностика, подходы к лечению / Григоровский В.В. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 64-76

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ COMPLICATIONS

    • Бар єрн1 одноразові операційні покриття-засіб профілактики післяопераційних інфекцій : ефективність, економічні переваги / Делікатний О.В. // Онкология.- 2012.-№ 1,- C. 77- 78

  • Номер журналу 3

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Микро-РНК и опухолевый процесс / В.Ф. Чехун, Н.В.Бородай, О.В. Юрченко / Чехин В.Ф. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 172-180

    • Впровадження і перші результати онкогенетичного консультування жінок у програмах ранньої діагностики та профілактики передраку і раку органів репродуктивної системи / О.В. Палійчук, Л.З.Поліщук, В.Ф. Чехун / Палыйчук О.В. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 202- 215

   • КОКАНЦЕРОГЕНЕЗ - КОКАНЦЕРОГЕНЕЗ

    • Опухолевые стволовые клетки и новые представления о канцерогенезе / В.И. Стариков, А.Н. Белый, А.С. Ходак и др. / Стариков В.И. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 181- 185

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Режим еженедельного (DOSE-DENSE) введения паклитаксела в лечении больных раком яичника // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 208- 211

   • КАРЦИНОМА НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНАЯ ЛЕГКОГО - КАРЦИНОМА OF NEMELKOKLETOCHNAYA OF LUNG

    • Эффективность эрлотиниба В1-й линии лечения пациентов с поздними стадиями немелкоклеточного рака легкого с мутациями EGFR // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 213- 220

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Бевацизумаб и FOLFIRI (максимум 12 циклов) в 1-й линии лечения при метастатическом колоректальном раке: ретроспективное исследование / G. Roseti / Rosati G. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 221-234

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Біологічні ефекти білків теплового шоку та їх значення для створення протипухлинних вакцин І.А. Тавровська, Г.С. Лісовенко, Г.В. Діденко та ін. / Тавровська І.А. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 243- 248

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Перспективные исследования и новые стратегии лечения пациентов со злокачественными неходжкинскими лимфомами / О.В. Пономаренко, З.Д. Савцова / Пономарева О.В. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 235- 242

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Белковый состав лимфы и крови при разных стадиях рака молочной железы / Ш.Х. Ганцев, А.В. Султанбаев, Р.Ш. шмуратова и др. / Ганцев Ш.Х. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 227-229

   • АСТРОЦИТОМА - АСТРОЦИТОМА

    • Дослідження експресії ІРО -38 антигену в гліомах головного мозку / Ю.П. Ззуля, О.Л. Романець, Т.А. Малишева та ін. / Зозуля Ю.П. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 186-191

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Віддалені результати лікування 2- хлордезоксіаденозином хворих на волосистоклітинну лейкемію / Я.І. Виговька, З.В. Масляк, Н.В. Пеленьо та ін. / Виговська Я.І. // Онкология.- 2012.-№ 3,- C. 230-234

  • Номер журналу 4

   • ПОЛИАМИНЫ - POLIAMINY

    • Вплив синтетичних та природних модифікаторів обміну поліамінів на розвиток експериментального лейкозу Р 388, рівень метилування ДНК та вміст поліамінів в лейкозних клітинах / С.П. Залєток, В.О. Шляховенко, А.І. Вербіненко та ін. / Залєток С.П. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 252-258

   • ГИПЕРПЛАЗИЯ - ГИПЕРПЛАЗИЯ

    • Морфологические особенности гиперпластических процессов в эндометрии пациенток с различной локализацией хронических воспалительных заболеваний половых органов / В.Н. Запорожан, Т.Д. Задорожная, В.В. Подольский / Запорожан В.Н. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 259- 264

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Оцінка ступеня злоякісності серозного раку яєчника з урахуванням експресіїVEGF TA KI -67 у пухлинних клітинах /Л.З. Поліщук, Н.Ю. Лук янова, О.Д. Рябцева та ін. / Поліщук Л.З. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 265-271

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Прогностическое значение экспрессии К1-67 в клетках рака молочной железы /Н.Ф. Щуров, С.Н. Пащенко, Г.И. Резниченко / Щуров Н.Ф. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 272-275

    • Фактор некрозу пухлин у периферичній крові та кістковому мозку хворих на рак молочної залози як маркер прогресування пухлинного процесу / Н.І. Семесюк, А.В. Жильчук, Н.О. Бездєнєжних та ін. / Семесюк Н.І. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 293-310

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Показники ангіогенезу у тканині раку шлунка людини та їх клінічне значення /А.В. Ковльська, Л.Д. Гуменюк, Д.С. Осинський та ін. / Ковельська А.В. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 286-292

    • Адъювантная терапия рака желудка: настало ли ее время ? /С.А. Тюляндин / Тюляндин С.А. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 277-280

   • СРЕДОСТЕНИЕ - СРЕДОСТЕНИЕ

    • Лечение злокачественных сосудистых опухолей средостения / В.Д. Захарычев, В.Л. Ганул / Захарычев В.Д. // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 311- 314

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Про роботу проблемної комісії -ОНКОЛОГІЯ- МОЗ та НАМН України // Онкология.- 2012.-№ 4,- C. 330- 331

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 2

   • ЭНДОМЕТРИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ЭНДОМЕТРИЯ OF NEW FORMATION

    • Клініко- генеалогічний і генетико-математичний підхід до оцінки схильності до виникнення раку органів ж1ночої репродуктивної системи / Н.М. Глущенко, Н.П. Юрченко, І.П. Несіна та ін. / Глущенко Н.М. // Онкология.- 2013.-№ 2,- C. 104- 107

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Діагностика раку ротової порожнини і ротоглотки, Асоційованого з вірусом папіломи людини /А.М. Рябошапка, О.О. Ковальов, Н.М. Волошина / Рябошапка А.М. // Онкология.- 2013.-№ 2,- C. 113- 127

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Цитогенетичні дослідження клітин лімфатичних вузлів черевної порожнини при їх лапароскопічній біопсії у хворих на злоякісні лімфоми / М.О. Вальчук, В.Ф. Інденко, .В. Зотова та ін. / Вальчук М.О. // Онкология.- 2013.-№ 2,- C. 128- 135

  • Номер журналу 3

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Модифікація епітеліально-мезенхімального переходу в клітинах раку молочної залози внаслідок їх кокультивування з фібробластами та клітинами кіткового мозку / Н.О. Бездєнєжних , Н.І. Семесюк, О.О. Лихова та ін. / Бездєнєжних Н.О. // Онкология.- 2013.-№ 3,- C. 191- 196

    • Зв язок рівня феритину у сироватці крові та пухлинній тканині з чутливістю до неоад ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози / С.В. Антіпова, О.В. Шепіль, Н.Ю. Лук янова та ін. / Антіпова С.В. // Онкология.- 2013.-№ 3,- C. 204- 218

    • Відносне значення окремих факторів ризику у виникненні раку молочної залози у жінок різного вікового періоду / Ю.О. Тимовська, М.Ф. Анікусько, С.О. Собченко / Тимовська Ю.О. // Онкология.- 2013.-№ 3,- C. 219- 223

   • КОСТНЫЙ МОЗГ - MARROW

    • Редоксзалежні механізми взаємодії пухлини з кістковим мозком / А.П. Бурлака, І.І. Ганусевич, .М. Лукін та ін. / Бурлака А.П. // Онкология.- 2013.-№ 3,- C. 197- 203

   • ЛИМФОМА НЕ-ХОДЖКИНА - LIMFOMA of NE-KHODZHKINA

    • Неходжкинские злокачественные лимфомы из клеток маргинальной зоны : диагностика и лечение / О.В. Пономарева, О.В. Юрченко / Пономарева О.В. // Онкология.- 2013.-№ 3,- C. 241- 253

  • Номер журналу 4

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Внесок генів системи детоксикації ксенобіотиків у формування ризику розвитку раку молочної залози у жінок / Н.М. Левкович, Н.Г. Горовенко / Левкович Н.М. // Онкология.- 2013.-№ 4,- C. 273- 278

    • Клинико- морфологическая характеристика стромы опухоли больных раком молочной железы / Н.Ф. Щуров, С.Н. Пащенко, Н.Н. Волошина / Щуров Н.Ф. // Онкология.- 2013.-№ 4,- C. 320- 322

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Клиническое значение сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия у больных со злокачественными опухолями яичника / Л.И. Воробьева, Ю.Г. Ткаля / Воробьева Л.И. // Онкология.- 2013.-№ 4,- C. 286- 293

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Современная терапевтическая тактика при мелкоклеточном раке легкого // Онкология.- 2013.-№ 4,- C. 307- 312

  • Номер журналу 6

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Програми відцифрування Британської бібліотеки / О. Керзюк / Керзюк О. // Онкология.- 2013.-№ 6,- C. 8- 12

    • Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України / О. Михайлова, І. Чеховська / Михайлова О. // Онкология.- 2013.-№ 6,- C. 16- 21

    • Обов язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки / А. Соляник / Соляник А. // Онкология.- 2013.-№ 6,- C. 25- 29

   • КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕЧНЫЕ - CATALOGUES ARE LIBRARY

    • Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси / В. Мыхлик / Мыхлик В. // Онкология.- 2013.-№ 6,- C. 21- 24

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • КОКАНЦЕРОГЕНЕЗ - КОКАНЦЕРОГЕНЕЗ

    • Підвищена мамографчна щільність к фактор ризику розвитку раку молочної залози / ВЄ. Чешук / Чешук В.Є. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 4- 12

   • ДНК МЕТИЛИРОВАНИЕ - DNK METILIROVANIE

    • Апігеномні зміни в клітинах експерименгтального лейкозу при блокуванні синтезу поліамінів / В.О. Шляховенко, А.В. Вербиненко, В.О. Міліневська / Шляховенко В.О. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 17-23

   • ЯИЧКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - TESTICLE OF NEW FORMATION

    • Дослідження показників метаболізму заліза у хворих на рак яєчника / О.В. Палійчук, В.М. Бондар, Л.З. Поліщук / Палійчук О.В. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 23- 27

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Індивідуальний прогноз виживаності хорих з урахуванням проліферації та адгезії пухлинних клітин у хворих на серозний рак яєчника / О.Д. Рябцева , С.В. Антіпова, Н.Ю. Лук янова та ін. / Рябцева О.Д. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 28- 32

    • Возможности ультразвукового мониторинга злокачественных опухолей яичника в режиме дуплексного сканирования с целью оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии / Ю.В. Думанский, К.Д. Шкарбун / Думанский Ю.В. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 53- 60

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Особливості експресії NF -x B та ODC у пухлинах хворих на рак молочної залози з різним молекулярним профілем / Д.О. Шапочка, С.П. Залєток, М.І. Гнидюк / Шапочка Д.О. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 33- 39

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Результаты хирургического лечения местно-распространенного рака проксимального отдела желудка / Ю.А. Винник, В.В. Олексенко, С.В. Ефетов и др. / Винник Ю.А. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 47- 52

   • ГЕМАТОЛОГИЯ - HAEMATOLOGY

    • Гістологічні критерії диференційної діагностики справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів та їх зв язок із наявністю мутації JAK2 V 617F / Ю.В. Думанский, К.Д. Шкарбун / Коваль А.І. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 65-70

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Прогностична цінність атипових тромботичних епізодів для ймовірності подальшої верифікації Рh - негативних мієлопроліферативних новоутворень / О.Ю. Міщенюк / Міщенюк О.Ю. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 71- 60

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Миелодиспластические синдромі и ионизирующая радиация / Д.Ф. Глузман / Глузман Д.Ф. // Онкология.- 2014.-№ 1,- C. 61- 64

  • Номер журналу 2

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Особливості експресії Кі-67 у клітинах придатків матки жінок з високим ризиком розвитку раку яєчника при інфикуванні високоонкогенними типами вірусу папіломи людини / О.О. Білик, Н.Т. Панде, Л.З. Поліщук та ін. / Білик О.О. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 91- 96

    • Молекулярний фенотип пухлинних клітин як потенційний маркер ризику розвитку рецидивів у хворих на серозний рак яєчника / .Д. Рябцева, Г.Т. Гардашнікова, С.В. Антипова та ін. / Рябцева О.Д. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 97- 101

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Редокс-статус тканин раку шлунка: зв язок із прогресуванням пухлин / А.П. Бурлака, І.І. Ганусевич, С.М. Лукін та ін. / Бурлака А.П. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 102-107

    • Прогнозирование отдаленных результатов гастрэктомий при раке желудка / Ю.В. Думанский, А.Н. Заика, Ю.Е. Лях и др. / Думанский Ю.В. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 113-117

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Ефективність різних режимів ад ювантної хіміотерапії у хворих на рак підшлункової залози з низькою експресією hENT 1 у пухлинних клітинах / О.І. Дронов, С.В. Земсков, О.М. Грабовий та ін. / Дронов О.І. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 118-121

   • МЕЛАНОМА - MELANOMA

    • Коррекция иммунологических нарушений у боьных генерализованной формой меланомы кожи в процессе химиотерапии / Ф.В. Фльчаков, С.И. Коовин, А.Д. Лен и др. / Фильчаков Ф.В. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 122-142

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Локорегионарная гипертермия в паллиативном и симптоматическом лечении больных с метастазами колоректального рака в печени / О.К. Курпешев, С.П. Осинский, Б.А. Бердов и др. / Курпешев О.К. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 143- 148

   • ФИБРОНЕКТИНЫ - FIBRONEKTINY

    • О роли фибронектина как фактора риска в развитии сосудистых осложнений у больных с миелопролиферативными новообразованиями / Т.П. Николаенко-Камышова / Николаенко-Камышова Т.П. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 149-153

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Интерлейкин-24 - селективный индуктор гибели злокачественно трансформированных клеток / Н.М. Бережная / Бережная Н.М. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 130- 136

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Організація реабілітаційної і медико-соціальної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні / С.А. Місяк / Місяк С.А. // Онкология.- 2014.-№ 2,- C. 154- 159

  • Номер журналу 4

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Особливості ліпідного статусу у людей похилого віку, хворих на рак молочної залози / С.М. Грибач, Н.В. Бородай, В.Ф. Чехун / Грибач С.М. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 252- 256

    • Экспрессия белков Pgp , MRP1, BCRP и эффективность химиотерапии у больных раком молочной железы / А.А. Ковалев, Д.А. Цветаева-Берест, Т.В. Грудинская и др. / Ковалев А.А. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 269- 275

    • Зв язок рівнів сироваткового та пухлинного феритину з клініко-морфологічними характеристиками та молекулярним підтипом пухлин у хворих на рак молочної залози / С.В. Чехун / Чехун С.В. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 275- 283

   • МИЕЛОФИБРОЗ - МИЕЛОФИБРОЗ

    • Об особенностях формирования миелофиброза при миелопролиферативных новообразованиях / Т.П. Николаенко-Камышова / Николаенко-Камышова Т.П. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 257- 262

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Звязок між рівнем гіпоксії тканин раку шлунка та результатами лікування хворих різними методами / Д.С. Осинський, Л.М. Бубновська, А.В. Ковельська та ін. / Осинський Д.С. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 283- 294

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Перекрестная реактивность сывороток крови больных при первичном раке тела матки и его рецидивах с белками / А.П. Кзьменко, Г.В. Диденко, Е.Г. Шпак и др. / Кузьменко А.П. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 294- 288

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Десмопластическая мелкоклеточная опухоль : трудности и перспективы в диагностике и лечении / И.А. Крячок, Я.А. Степанишина, Е.В. Кущевой и др. / Крячок И.А. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 288- 298

   • КОНДИЛОМА ОСТРОКОНЕЧНАЯ - КОНДИЛОМА IS POINTED

    • Застосування місцевих засобів терапії в лікуванні гострокінцевих кондилом (огляд) / Г.М. Бондаренко, Ю.В. Щербакова / Бондаренко Г.М. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 5-20

   • ВАГИНИТ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ - ВАГИНИТ IS BACTERIAL

    • Альтернативний підхід до етіотропного лікування інфекційних вульвовагінітів і бактеріального вгінозу (огляд літератури та власні дослідження) / Г.І. Мавров / Мавров Г.І. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 21- 34

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Перинатальні ризики: трихомоноз вагітних / Г.М. Бондаренко / Бондаренко Г.М. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 35- 43

   • ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ - SEXUAL WAY THE PASSED ILLNESSES

    • Мікробіологічний моніторинг інфекцій урогенітального тракту в умовах венерологічної клініки / В.В. ГОнчаренко, С.К. Джораєва , О.В. Щоголєва та ін. / Гончаренко В.В. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 44- 53

   • АЛОПЕЦИЯ ГНЕЗДНАЯ - АЛОПЕЦИЯ OF GNEZDNAYA

    • Оцінка ступеня тяжкості гніздової алопеції / І.М. Сербіна / Сербіна І.М. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 65- 71

   • АКНЕ-РОЗАЦЕА - AKNE-ROZACEA

    • Комплексна терапія та реабілітація хворих на розацеа / Т.В. Святенко, О.Г. Харитонова, О.А. Старостина / Святенко Т.В. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 93-100

   • ЛИЦО - PERSON

    • Раціональна терапія вікових змін шкіри обличчя / Є.Г. Татузян, А.М. Біловол, С.Г. Ткаченко / Татузян Є.Г. // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 100- 109

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Алгоритм діагностики та лікування хворих на псориатичну хворобу , асоційовану з глютеновою ентеропатією / Яссер Халед Абдель Карім Масадех // Онкология.- 2014.-№ 4,- C. 109-114