Примірники в наявності

Клiнічна хірургія

 • Рік видання номерів:

  • Номер журналу 11-12

   • РАНЫ ЗАЖИВЛЕНИЕ - WOUNDS ARE CICATRIZATION

    • Використання комбінованої метаболітотропної терапії в комплексі лікування гнійних ран м яких тканин /Лігоненко О.В.. Чорна І.О.. Дігтярь І.І.. равців М.І., Стороженко О.В. // Клiнічна хірургія.-№ 11-12,- C. 51-51

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 2

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Поєднане пошкодження позапечінкових жовчних проток та судин під час виконання холецистектомії / Скумс А.В., Шевчук Б.Л. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 43-46

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Ендокринні розлади після резекції підшлункової залози / Дронов О.І., Крючина Є.А., Горлач А.І. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 47-51

   • ТРАВМАТОЛОГИЯ - ТРАВМАТОЛОГИЯ

    • Общие принципы хирургического лечения пострадавших с травматической болезнью / Замятин П.Н. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 52-54

  • Номер журналу 3

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Особенности хирургического лечения первично-множественного ракового поражения толстой кишки / Тодуров И.М., Белянский Л.С., Перехрестенко А.В. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 9-12

   • КРОВОПОТЕРЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - КРОВОПОТЕРЯ IS SURGICAL

    • Застосування наркозу на основі кетаміну під час виконання операцій високого ризику: переваги та недоліки / Павлов О.О. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 45-47

  • Номер журналу 4-5

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Способ адаптации диаметра кишки при восстановлении ее непрерівности во время ее резекции по поводу острой непроходимости /Харченко Д.А. и др. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 4-5,- C. 35-36

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Синдром гострої коронарної недостатності при шлунково-кишковій кровотечі виразкової природи /Гіленко І.О. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 4-5,- C. 96-98

  • Номер журналу 6

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Диференційна діагностика кістозного ураження печінки / Машковський Г.Ю., Ничитайло М.Ю., Іжовський О.Й. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 6,- C. 20-23

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Проблемы лечения перитонита /Костырной А.В. и др. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 6,- C. 27-29

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Метаболическая хирургия: состояние проблемы / Саенко В.Ф. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 6,- C. 47-51

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Коррекция рестрикции копчика в мануальной терапии остеохондроза позвоночника / Цюк В.И. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 6,- C. 61-61

  • Номер журналу 7

   • ГЛОТКА - GULLET

    • Варианты соединения трансплантата с глоткой или пищеводом при выполнении субтотальной или тотальной эзофагопластики / Багиров М.М., Верещако Р.И. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 7,- C. 5-11

   • ПРЯМОЙ КИШКИ СВИЩ - RECTUM SVISCH

    • Современные возможности диагностики и оперативного лечения параректального свища / Милица Н.Н., Торопов Ю.Д., Лазарева Н.В. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 7,- C. 59-64

   • ЭСТРОГЕНЫ - ESTROGENS

    • Вплив естрогенів та ліпосом на перебіг гнійної рани в експерименті / Лігоненко О.В., Дігтяр І.І. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 7,- C. 55-58

  • Номер журналу 8

   • ЖЕЛУДКА ШУНТИРОВАНИЕ - STOMACH SHUNTING

    • Віддалені результати операції шунтування шлунка / Тивончук О.С. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 8,- C. 5-10

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Классификация ятрогенных повреждений желчных протоков при холецистэктомии / Скумс А.В., Ничитайло М.Е., Снопок Ю.В. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 8,- C. 25-30

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Оптимізація хірургічної тактики при гострому панкреатиті з використанням мініінвазивних та ендоскопічних втручань / Кондратюк О.П. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 8,- C. 40-44

    • Современные методы оценки тяжести острого панкреатита / Ганжий В.В., Колесник И.П. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 8,- C. 47-51

   • МАСТЭКТОМИЯ - МАСТЭКТОМИЯ

    • Современные взгляды на этиологию и патогенез лимфедемы верхней конечности после мастэктомии /Петах А.В. и др. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 8,- C. 52-55

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Выбор объема хирургического вмешательства по поводу немелкокллеточного рака легкого / Колесник А.П. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 8,- C. 56-58

  • Номер журналу 9

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Діагностика та ендоскопічне лікування стенозуючого папіліту /*Ничитайло М.Ю. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 9,- C. 10-13

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Діагностика та лікування хронічної критичної ішемії тканин нижніх кінцівок / Влайков Г.Г. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 9,- C. 27-30

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Оперативне лікування хронічного плевриту /Дужий І.Д. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 9,- C. 34-37

  • Номер журналу 10

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Хирургическое лечение разрыва пищевода различной локализации /Мартынюк В.А. и др. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 10,- C. 7-9

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Выбор тактики эндоскопической санации желчных протоков при холедохолитиазе / Ничитайло М.Е., Слободяник В.П. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 10,- C. 19-23

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з гострим некротичним панкреатитом /Копчак В.М. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 10,- C. 28-31

   • ПРЯМОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - RECTUM OF ILLNESS

    • Лечение острого парапроктита /Милица Н.Н. и др. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 10,- C. 37-39

   • ГРУДНАЯ ХИРУРГИЯ - PECTORAL SURGERY

    • Хирургическая коррекция тубулярной груди / Галич С.П., Дабижа А.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 10,- C. 47-51

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Головний хірург району. До 60-річчя від дня народження Дмитра Арсентійовича Харченка // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 10,- C. 64

  • Номер журналу 11-12

   • ЛИПОСОМЫ - ЛИПОСОМЫ

    • Використання естрогенів та ліпосом в комплексному лікуванні гнійних ран м яких тканин у хворих похилого та старечого віку / Лігоненко О.В., Дігтяр І.І. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 11-12,- C. 16-16

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Досвід формування лікувально-діагностичної тактики у постраждалих з полісистемним та поліорганним пошкодженням / Кузьмін В.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2008.-№ 11-12,- C. 107-109

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Діагностика та лікування синдрому зісковзування після операції бандажування шлунка / Лаврик А.С., Тивончук А.С., Стеценко О.П. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 9-13

   • ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - BILIOUS WAYS OF ILLNESS

    • Диагностика и лечение несостоятельности швов желчеотводящих анастомозов / Курбанов К.М., Даминова Н.М., Абдуллоев Дж. А. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 18-22

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Проблеми паліативного та хоспісного догляду під час лікування пацієнта, що перебуває у термінальній стадії / Магурова Д., // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 38- 41

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Пилоросохраняющая резекция в хирургическом лечении язв желудка 1 типа / Диброва Ю.А. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 42-51

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Панкреатодуоденальна резекція з резекцією судин в лікуванні раку головки підшлункової залози / Скумс А.В., Ничитайло М.Ю., Цюра Ю.П. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 52-56

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Псевдокісти підшлункової залози, ускладнені кровотечею: епідеміологія, патогенез, діагностика, лікування / Нечитайло М.Ю., Снопок Ю.В., Хілько Ю.О. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 57-61

  • Номер журналу 2

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Вибір оптимального методу баріатичної операції / Тивончук О.С., Лаврик А.С., Бубало О.Ф. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 9-13

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Симультанные оперативные вмешательства в неотложной хирургии брюшной полости /Гюльмамедов Ф.И. и др. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 14-18

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Гипотермическая санация кишечника у больных с распространенным перитонитом / Гамзаев С.М. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 25- 27

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Применение дискретного плазмафереза в комплексном лечении больных с сепсисом /Шаповал С.Д., Савон И.Л., Мартынюк В.Б., Сазонов М.В. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 47-49

   • ЛИПОСОМЫ - ЛИПОСОМЫ

    • Вплив естрогенів та ліпосом на перебіг загоєння гнійних ран у хворих похилого та старечого віку / Л1гоненко О.В.. Д1гтяр 1.1. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 50-55

  • Номер журналу 3

   • ХОСПИСЫ - KHOSPISY

    • Хоспісна модель та філософія догляду за хворими у Словаччині / Магурова Д., Еліашова А., Переста Ю. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 49-52

   • ПЛАЗМАФЕРЕЗ - ПЛАЗМАФЕРЕЗ

    • Применение плазмафереза в комплексном лечении обтурационной желтухи, обусловленной холедохолитиазом / Иоффе И.В., Потеряхин В.П. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 53- 56

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічне лікування гострого некротичного панкреатиту. Сучасний стан проблеми / Хомяк І.В. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 57-59

  • Номер журналу 4

   • ЖЕЛУДКА ШУНТИРОВАНИЕ - STOMACH SHUNTING

    • Порівняльний аналіз результатів операцій бандажування та шунтування шлунка / Тивончук О.С. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 5-10

   • ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - HEPATIC INSUFFICIENCY

    • Совоременные тенденции хирургического лечения больных с обтурационной желтухой, осложненной печеночной недостаточностью / Старосек В.Н., Хилько С.С., Влахов А.К. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 15-18

   • ПЛЕВРЫ БОЛЕЗНИ - PLEURAE OF ILLNESS

    • Профілактика ускладнень плевректоміі / Дужий І.Д., Гресько І.Я., Мадяр В.В. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 43-46

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Оптимізація хірургічного лікування хворих з приводу місцево-поширених пухлин слизової оболонки порожнини рота / Галай О.О. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 51-53

  • Номер журналу 5

   • КАРОЛИ БОЛЕЗНЬ - KAROLI ILLNESS

    • Диагностика и тактика лечения болезни Кароли / Курбанов К.М., Даминова Н.М. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 5,- C. 20-23

   • ФУРНЬЕ ГАНГРЕНА - FURN'E GANGRENE

    • Гангрена Фурье, лечение, классификация /Харченко Д.А. и др. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 5,- C. 31-34

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Эндоскопические операции на трахее и бронхах /Шипулин П.П. и др. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 5,- C. 42-45

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Сучасні погляди на патогенез гострої непрохідності кишечнику та механізми виникнення ускладнень / Хуторянский М.О. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 5,- C. 54-58

  • Номер журналу 6

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • Гомеостазобеспечивающая терапия в реконструктивной хирургии / Смирнова Л.М. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 6,- C. 40-45

  • Номер журналу 7

   • КРОВОТЕЧЕНИЯ ВРЕМЯ - BLEEDING IS TIME

    • Вибір хірургічної тактики при псевдокістах підшлункової залози, ускладнених кровотечею /Дронов О.І. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 7,- C. 25-27

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Сучасні можливості ендоскопічної корекції непрохідності жовчних проток непухлинного походження /Дронов О.І. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 7,- C. 31-35

   • ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ - GALL-BLADDER

    • Повреждение желчного пузыря во время лапароскопической холецистэктомии / Каштальян М.А. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 7,- C. 53-55

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Комплексное лечение острого панкреатита /Колкин Я.Г. и др. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 7,- C. 65-67

    • Обмін кальцію і стан перекисного окиснення ліпідів при гострому панкреатиті / Лігоненко О.В., Дігтярь І.І. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 7,- C. 86-88

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Прогнозирование и лечение осложнений транспапиллярных вмешательств / Кондратенко П.Г., Стукало А.А. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 7,- C. 71-74

  • Номер журналу 9

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Сучасні можливості комплексного мініінвазивного лікування ехінококових кіст печінки / Мошківський Г.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 9,- C. 14-17

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ COMPLICATIONS

    • Застосування синтетичних матеріалів для профілактики спайкової хвороби / Вансович В.Є. Котік Ю.М. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 9,- C. 27-30

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Діагностика гнійно- некротичних ускладнень псевдокіст підшлункової залози / Газдюк П.В. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 9,- C. 18-20

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Особенности клинического течения хронического гнойного эпитимпанита / Адыгезалов В.У. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 9,- C. 38-42

  • Номер журналу 10

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Неспецифічні фактори захисту у хворих з різними формами гострого панкреатиту / Стасенко А.А., Чорний В.В. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 10,- C. 15-17

    • Острый панкреатит: биохимические маркеры и патогенетические подходы к лечению с использованием ингибиторов протеиназ /Бугаенко О.А. и др. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 10,- C. 47-53

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Алгоритм лечебно-диагностических мероприятий при синдроме диабетической стопы / Нарчаев Ж.А. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 10,- C. 33-35

   • АНЕСТЕЗИЯ СПИННОМОЗГОВАЯ - ANAESTHESIA IS SPINAL

    • Уніратеральна спинномозкова анестезія при операціях на нирці і верхній третині сечоводу / Потапов О.Л. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 10,- C. 36-39

  • Номер журналу 11-12

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Особливості консервативного лікування хворих з синдромом діабетичної стопи /Ляховський В.І., Матьоха О.П., Сакевич П.П.,Ляховський В.І., Дем янюк Д.Г.,Боркунов А.Л. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 11-12,- C. 54-54

   • КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА - EXTREMITIES OF NIZHNEY ARE ULCER

    • Лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок /Шейко В.Д.. Ляховський В.І., Безкоровайний О.М., Сакевич П.П.. Дем янюк Д.Г., Ляховська А.В. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 11-12,- C. 93-93

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Застосування мініінвазивних методів лікування абдомінального сепсису, спричиненого абсцесом черевної порожнини / Шевчук І.М., Дроняк М.М., Сєрна А. М. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 11-12,- C. 106-110

   • ГЕМОФИЛИЯ A - HAEMOPHILIA OF A

    • Сучасні технології збереження крові у хворих на гемофілію / Старіков А.В., Ющенко П.В., Асса О.В., Гаврилюк О.І. // Клiнічна хірургія.- 2009.-№ 11-12,- C. 111- 113

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Численні та препілоричні виразки шлунка / Діброва Ю.А. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 5-8

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Антибактериальная терапия в хирургическом лечении хронического абсцесса печени /Котенко О.Г. и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 13-17

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

    • Лечение калькулезного холецистита, осложненного обтурационной желтухой / Потеряхин В.П. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 18-20

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Тактика хирургического лечения сочетанного поражения сосудов различных артериальных бассейнов / Никульников П.И. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 24- 27

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Клиническое значение внутрибрюшной гипертензии у больных с острым панкреатитом / Ганжий В.В., Ярешко Н.А., Колесник И.П. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 51-55

  • Номер журналу 2

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Хирургическое лечение варикозного поражения большой подкожной вены ноги. Современные взгляды на старые проблемы / Гуч А.А., Чернуха Л.М., Боброва А.О. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 15-20

   • СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - СТАФИЛОКОККОВЫЕ INFECTIONS

    • Оптимизация антибактериальной терапии стафилококковых инфекций в хирургической практике / Ткачик И.П. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 26-30

   • ГЕМОФИЛИЯ A - HAEMOPHILIA OF A

    • Проблема лечения гемофилических гематом и псевдоопухолей /Демидюк П.Ф. и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 31-36

  • Номер журналу 3

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Современные аспекты эндовидеохирургического лечения сложных и рецидивных паховых грыж / Ничитайло М.Е., Булик И.И. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 10-16

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Особливості кровотечі при злоякісних пухлинах шлунка / Іванчов П.В. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 56- 59

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Хірургічне лікування метастатичних пухлин легені // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 60-62

  • Номер журналу 4

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Синдром хвостатой доли печени. Особенности клинического течения, хирургическая тактика / Бойко В.В., Скорый Д.И. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 5-8

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Токсичность химиотерапии первичного и метастатического рака печени / Колосов И.В. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 12-15

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Паллиативное лечение нерезектабельного рака поджелудочной железы, осложненного обтурационной желтухой / Думанский Ю.В., Халецкий И.В. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 24- 29

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Ускладнений перебіг синдрому діабетичної стопи. Спроба створення нової класифікції з огляду на тяжкість гнійно-некротичних ускладнень / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Зініч О.Л. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 34-39

  • Номер журналу 5

   • БАРРЕТА ПИЩЕВОД - BARRETA GULLET

    • Віддалені результати лікування хворих з приводу стравоходу Барретта /Крощук В.В. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 5,- C. 5-10

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Профилактика послеоперационной гріжи брюшной стенки / Милица К.Н. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 5,- C. 36- 39

   • ГРУДНАЯ ХИРУРГИЯ - PECTORAL SURGERY

    • Увеличение груди с использованием оригинального метода субмускулярного размещения имплантатов / Пинчук В.Д., Ткач О.С. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 5,- C. 51-54

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Рак шлунка з високим ризиком імплантаційного метастазування: клініко-морфологічні аспекти стратифікації та сучасні методи лікування / Ярема Р.Р., Фецич Т.Г., Зубарэв М.Г. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 5,- C. 59- 64

  • Номер журналу 6

   • ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ИНСТРУМЕНТЫ - EQUIPMENT, APPARATUS, INSTRUMENTS

    • Стан і перспективи використання гідроструминних технологій в хірургічній практиці /Сухін А.І. та ін. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 6,- C. 17-19

   • КРИОХИРУРГИЯ - КРИОХИРУРГИЯ

    • Криохирургия при диффузных заболеваниях печени /Слета И.В. и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 6,- C. 27-33

   • ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - SWEAT-GLANDS

    • Структура потових залоз при есенціальному аксилярному гіпергідрозі та після його хірургічного лікування / Денищук П.А., Грабовий О.М. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 6,- C. 58- 62

  • Номер журналу 7

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Резекція печінки у поєднанні з хіміотерапією в оптимізації лікування хворих на метастатичний колоректальний рак / М.Г.Зубарєв, Т.Г.Фецич, О.О.Ковальов та ін. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 7,- C. 5-11

   • ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ЭВЕНТРАЦИЯ - DIAFRAGMAL'NAYA EVENTRACIYA

    • Применение сетчатых имплантантов у больных при эвентрации / Жебровский В.В., Каминский И.В., Торотадзе Н.Н. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 7,- C. 12-17

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Послеоперационные грыжи брюшной стенки и спаечная болезнь брюшины / Чемоданов Е.Б. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 7,- C. 27-31

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Спайки брюшной полости. Некоторые вопросы патогенеза, профилактики и лечения / Тищенко В.В. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 7,- C. 32-36

  • Номер журналу 8

   • РАБДОМИОЛИЗ - RABDOMIOLIZ

    • Клінічні аспекти діагностики післяопераційного рабдоміолізу у хворих на ожиріння / С.В.Малик, С.П.Кравченко, О.С.Осіпов та ін. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 8,- C. 23

  • Номер журналу 9

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Профилактика несостоятельности швов толстокишечных анастомозов /К.М. Курбанов, У.И.Холматов, Х.Ю. Шарипов и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 9,- C. 10-14

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Сравнительная эффективность различных вариантов панкреатодуоденальной резекции по результатам раннего послеоперационного периода / Б.С. Запорожченко, В.Н. Качанов, В.Н. Бородаев и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 9,- C. 15- 18

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Ультразвукова діагностика та характеристика післяопераційних скупчень рідини / Мошківський Г.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 9,- C. 23- 26

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Причины возникновения послеоперационного перитонита у пострадавших с лгнестрельными ранениями живота / Насиров М.Я., Мурсалов В.Р. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 9,- C. 27- 30

   • ВАРИКОЦЕЛЕ - ВАРИКОЦЕЛЕ

    • Склеротерапия в хирургической коррекции варикоцеле /Д.А. Харченко, А.С. Толстой, Р.А. Туник и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 9,- C. 45- 47

  • Номер журналу 10

   • ШВОВ НАЛОЖЕНИЕ - STITCHES IMPOSITION

    • Хирургическая тактика у больных при высоком риске возникновения несостоятельности швов кишечных анастомозов /В.В. Бойко, Ю.В. Иванова, И.А. Криворучко и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 10,- C. 5-11

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Ультразвукова діапевтика абсцесу печінки. Можливості і здобутки // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 10,- C. 12-15

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Структура микрофлоры в очаге язвенно-некротического поражения у больных при синдроме диабетической стопы /О.А. Беляева, В.В.Крыжевский, Ю.В.Рыбянец и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 10,- C. 20-23

   • СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ - JOINTS OF ILLNESS

    • Лечение инфекционных осложнений после эндопротезирования суставов у пациентов с онкологическими заболеваниями суставов и костей / Дедков А.Г. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 10,- C. 40-44

   • ПАХ - SMELLED

    • Синдром хронической паховой боли: современный взгляд на проблему / Белянский Л.С. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 10,- C. 45- 47

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Хронічний остеомієліт нижніх кінцівок: етіологія,патогенез, принципи лікування / Сливка Р.М. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 10,- C. 48- 52

   • КИШЕЧНИКА СВИЩ - INTESTINE SVISCH

    • Лечение рецидивирующей перфорации и свищей эвентрированного кишечника на фоне диссеминированного эндометриоза /В.Д. Шейко, Б.Ф. Лысенко, С.В. Малик и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 10,- C. 53- 55

  • Номер журналу 11-12

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Симультанні операції в лапароскопічній хірургії / Ничитайло М.Ю., Загрійчук М.С. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 11-12,- C. 87- 92

    • Лапароскопічна резекція печінки/А.В. Скумс, Р.В. Вітюк, О.І. Литвин та ін. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 11-12,- C. 93-97

   • ГАНГРЕНА - GANGRENE

    • Опыт лечения гангрены фурнье /Р.В. Лисовой, И.С. Звонок, А.Н. Данилко и др. // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 11-12,- C. 104-105

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Пам яті Анатолія Якимовича Кузнецова (1948-2009): Некролог // Клiнічна хірургія.- 2010.-№ 11-12,- C. 120-121

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Порівняння результатів радикальних та нерадикальних операцій з приводу раку шлунка, ускладненого гострою кровотечею / Фомін П.Д., Іванчов П.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 5-8

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічне лікування хронічного панкреатиту / Гончарова Н.М. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 27-31

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Оригинальная клиническая классификация осложненного синдрома диабетической стопы /С.Д. Шаповал, Д.Ю. Рязанов, И.Л. Савон и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 44-48

    • Антибактеріальна терапія хворих при синдромі діабетичної стопи /В.І. Паламарчук, В.Г. Сіряченко, К.В. Марков та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 49- 52

  • Номер журналу 2

   • ПИЩЕВОДА АХАЛАЗИЯ - GULLET AKHALAZIYA

    • Досвід хірургічного лікування ахалазії кардії /О.Ю. Усенко, С.А. Андреєщев , О.С. Тивончук та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 5-9

   • ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLET OF NEW FORMATION

    • Симптоматична лазерна ендоскопічна реканалізація при неоперабельному раку стравоходу / Тодуров І.М., Назаренко О.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 10- 12

   • ХОЛЕДОХОСТОМИЯ - KHOLEDOKHOSTOMIYA

    • Резидуальный холедохолитиаз: современные реалии /Н.А. Майстренко, В.В. Стукалов Ф.Х. Азимов и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 13-17

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хирургическое лечение острого небилиарного асептического некротического панкреатита / Кондратенко П.Г., Конькова М.В., Джансыз И.Н. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 18- 22

    • Вивчення змін в системі нейтрофільних гранулоцитів крові при гострому панкреатиті /О.М. Литвиненко, І.В. Гомоляко, А.В. Калюжка та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 23- 27

   • СЕЛЕЗЕНКИ БОЛЕЗНИ - SPLEENS OF ILLNESS

    • Миниинвазивные вмешательства по поводу кистозных образований селнзенки /А.В. Скумс, А.Н. Литвиненко, Г.Ю. Мошковский и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 44-47

  • Номер журналу 3

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • О целесообразности модификации терминологии и классификации лимфаденэктомии при резекции поджелудочной железы по поводу рака / Ничитайло М.Е., Снопок Ю.В., Хилько Ю.О. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 5- 11

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Возможности транспапиллярных и лапароскопических методов лечения холедохолитиаза /П.В. Огородник, А.Н. Литвиненко, В.В. Беляев и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 12-117

   • ХОЛАНГИТ - ХОЛАНГИТ

    • Застосування трансумбілікальної антибактеріальної терапії у хворих на гострий гнійний холангіт / Шкурупій О.А. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 22-24

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Диагностика и тактика лечения осложненных псевдокист поджелудочной железы /В.М. Копчак, К.В. Копчак, Г.Ю. Мошковский и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 25- 30

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Морфологическое обоснование хирургического лечения хронического абсцесса печени /О.Г. Котенко, И.В. Гомоляко, А.В. Гусев и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 34- 37

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Стан судинного ендотелію та гістологічні зміни м язової тканини у хворих при хронічній ішемії кінцівок /Ю.В. Поляченко, Р.В. Салютін, Д.Б. Домбровський та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 41- 44

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Парціальна денервація в комплексному лікуванні оклюзійних захворювань артерій нижніх кінцівок / Сандер С.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 45- 48

   • ЛЕГКИХ АБСЦЕСС - LIGHTS ABSCESS

    • Комплексное лечение абсцессов легких и эмпиемы плевры у пострадавших с тяжелой торакальной травмой /В.В. Бойко, Ю.В. Иванова, В.Н. Лыхман и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 53- 56

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Диференційна діагностика абдомінального туберкульозу та хвороби Крона / М.П. Захараш, І.В. Лукашевич, Р.С.Дорожкіна та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 63-68

  • Номер журналу 4

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Эндоскопическая хирургия опухолей большого сосочка двенадцатиперстной кишки / Огородник П.В., Дейниченко А.Г. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 9-12

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Хирургическая тактика при остром парапроктите /В.В. Бойко, В.А. Бабич, Ю.В. Иванова и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 13- 17

    • Робото-асистована мініінвазивна хірургія: історія, сучасний стан, перспективи /Ю.В. Поляченко, М.Ю. Ничитайло, М.В. Костилєв та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 60- 64

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Гипотермическая санация при остром перитоните / Гамзаев С.М. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 21-23

    • Індивідуалізований прогноз інфікованої форми гострого панкреатиту /В.О. Сипливий, В.І. Робак, К.В. Конь та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 24-27

   • ДРЕНАЖ - DRAINAGE

    • Дренування в хірургії: історія, теорія, дренувальні засоби /М.М. Зубрицький, В.В. Слабінський, Р.Є.Стришка та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 35- 37

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Можливості двобічної трансстернальної резекції легень / Дужий І.Д., Хрченко С.В., Корпусенко І.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 38-40

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Організаційно- методичні аспекти надання медичної допомоги хворим з приводу гострої шлунково-кишкової кровотечі / Рачкевич С.Л., Лемішко Б.Б. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 51-54

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Антибиотикорезистентность возбудителей интраабдоминальных инфекций / Ничитайло М.Е., Медвецкий Е.Б., Булик Л.М. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 65- 70

  • Номер журналу 5

   • ГЕМОФИЛИЯ A - HAEMOPHILIA OF A

    • Профілактика та лікування геморагічних ускладнень оперативних втручань у пацієнтів при гемофілії А та хворобі Віллебранда /П.Ф. Демидюк, П.М. Перехрестенко, Є.В. Аверянов та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 5,- C. 59-62

   • ШОВ, ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ - STITCH, TECHNIQUE of IMPOSITION

    • Применение внутридермальных швов кожи / Балан И.Г. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 5,- C. 63-66

  • Номер журналу 6

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПУТИ - BILIOUS WAYS

    • Комбинированное повреждение желчных протоков и сосудов при холецистэктомии: особенности клинического течения и хирургической тактики /М.Е. Ничитайло, А.В. Скумс, В.П.Шкарбан и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 6,- C. 7-11

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Можливості ендоскопічного стентування при лікуванні захворювань травного каналу та біліарної системи / Саріан І.В., Соловйов В.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 6,- C. 24- 29

   • ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - SURGICAL OPERATIONS

    • Актуальные вопросы хирургии больных старческого возраста /Б.Б. Кириченко, С.М. Пушкарев, К.М. Глазков и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 6,- C. 49- 52

   • КРИОХИРУРГИЯ - КРИОХИРУРГИЯ

    • Криохирургия.Перезагрузка и обновление / Чиж Н.А., Сандомирский Б.П. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 6,- C. 53- 55

   • ВАКУУМ - VACUUM

    • Лечение гнойных ран с использованием вакуум-терапии /А.Б. Кутовой, С.О.Косульников, С.А.Тарнопольский и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 6,- C. 59- 61

  • Номер журналу 7

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Сучасні методи лікування проривної виразки дванадцятипалої кишки / М.І.Тутченко, О.В.Васильчук, С.М.Піотрович та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 7,- C. 5-7

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки при наличии язвы, осложненной кровотечением / Трофимов Н.В., Крышень В.П. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 7,- C. 8-10

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Лапароскопический адгезиолизис в лечении острой спаечной непроходимости тонкой кишки / С.А.Степанян, В.Т.Апоян, Р.А.Абрамян и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 7,- C. 11-14

   • СФИНКТЕР ОДДИ - СФИНКТЕР OF ODDI

    • Лечение послеоперационной недостаточности сфинктера заднего прохода / Алиев Э.А. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 7,- C. 22-26

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Строки виконання хірургічного втручання у хворих на гострий некротичний панкреотит, ускладнений вторинною панкреатичною інфекцією / Криворучко І.А., Бойко В.В., Андреєщев С.А. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 7,- C. 33-42

   • АОРТА БРЮШНАЯ - An AORTA IS ABDOMINAL

    • Профилактика и лечение гнойно-септических осложнений реконструктивных операций на брюшной части аорты и периферических артериях / Доминяк А.Б., Влайков Г.Г., Ахмад М.М. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 7,- C. 49-55

  • Номер журналу 8

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Аналіз летальності при гострому тяжкому панкреатиті з позицій об єктивізації тяжкості стану пацієнтів та ступеня поліорганної дисфункції / Шейко В.Д., Панасенко С.І., Должковий С.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 25-27

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Ведение больных при программированной релапаротомии / Д.А.Харченко, Н.В.Дубинский, Б.Ф.Лысенко и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 36-38

    • Клинико-экономический анализ антибактериальной терапии острого перитонита / Бездетко Н.В., Березницкий Я.С. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 39- 45

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Діагностіка та прогнозування печінкової недостатності при вогнищевому ураженні печінки / Дронов О.І., Бакунець Ю.П., Федорук П.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 5-8

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Хірургічне лікування повної несформованої високої ускладненої тонкокишкової нориці / Сухін І.А. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 13-16

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хирургическое лечение хронического панкреатита на основании классификации М.Buchler и соавторов // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 17- 24

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Коррекция иммунных нарушений у больных сахарным диабетом 11 типа с осложненным синдромом диабетической стопы / Савон И.Л // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 55-58

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Абдомінальна ішемія. Патогенез, діагностика / Торба О.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 8,- C. 65- 68

  • Номер журналу 9

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Реконструкция воротной вены при оперативных вмешательствах по поводу гепатоцеллюлярной карциномы /О.Г. Котенко, А.В. Гриненко, А.О. Попов и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 9,- C. 5-13

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Применение антибактериальной терапии при тяжелых интраабдоминальных инфекциях / Бойко В.В., Иванова Ю.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 9,- C. 43-46

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Клиническая классификация синдрома диабетической стопы / Шор Н.А. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 9,- C. 55- 57

  • Номер журналу 10

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Эмболизация ветвей воротной вены как метод подготовки к резекции печени /О.Г. Котенко, С.Н. Фркало, В.А. Кондратюк и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 5-9

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Метаболизм соединительной ткани у больных при осложненном хроническом панкреатите /.А. Криворучко, В.В. Бойко, В.И. Жуков и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 10-14

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Тактика предоперационной инфузионной терапии при обтурационной желтухе /А.Ю. Яковлев, В.Б. СЕменов, Н.В. Емельянов и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 15-17

   • ПОЧЕЧНАЯ АРТЕРИЯ - KIDNEY ARTERY

    • Стентирование почечных артерий с применением дистальной противоэмболической защиты / Хохлов А.В., Фуркало С.Н., Хасянова И.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 18- 20

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Секреторная функция желудка у больных при хронической почечной недостаточности и гастродуоденальном кровотечении / Иоффе И.В., Новоскольцева И.Г. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 21- 23

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Динамика содержания белков острой фазы воспаления при распространенном перитоните / Гаджиев Н. Дж. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 24-26

   • ЛИПИДЫ - ЛИПИДЫ

    • Антиатерогенний ефект абдомінопластики у хворих при деформації передньої черевної стінки та ожирінні /О.І. Дронов, І.О. Ковальська, Л.О. Рощина та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 27- 30

   • ТРОМБОФЛЕБИТ - ТРОМБОФЛЕБИТ

    • Особливості перебігу гострого варикотромбофлебіту у пацієнтів похилого та старечого віку та їх вплив на вибір тактики хірургічного лікування і обсяг оперативного втручання /М.І. Тутченко, І.В. Клюзко, В.І. Смовженко та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 36- 38

   • ТОРАКОСКОПИЯ - TORAKOSKOPIYA

    • Опыт выполнения видеоторакоскопических операций при заболеваниях и травмах груди /П.П. Шипулин, В.В. Байдан, В.И. Байдан и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 39- 42

   • ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - OPHTHALMOLOGY

    • Лигирование ретробульбарного сосудисто-нервного пучка при выполнении эвисцероэнуклеации с помощью титановых клипс в офтальмохирургии /С.А. Рыков, Н.В. Торчинская, И.И. Бакбардина и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 43- 45

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Восстановление непрерывности толстой кишки при оставлении (короткой ) культи / Пепенин А.В., Иоффе .В., Жаданов В.И. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 65

   • АППЕНДИКСА НОВООБРАЗОВАНИЯ - APPENDIX OF NEW FORMATION

    • Спостереження пухлини черевоподібного відростка і гострого холециститу / Пузич Я.І., Харишин О.М., Шостак А.М. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 66-67

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Кіста головки підшлункової залози, ускладнена псевдоаневризмою аорти /М.Ю. Нечитайло, А.В. Скумс, О.І. Литвин та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 67-69

   • ТРАВМА, ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ - TRAUMA, INDEXES of WEIGHT

    • Недостатність функції надниркових залоз при комбінованій закритій травмі живота / Д.Ф. Шульга, П.А.Гащишин, І.О. Бабін та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 70- 71

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Способ адаптации диаметра кишки при восстановлении ее непрерывности во время резекции по поводу острой непроходимости / Д.А.Харченко,Р.А.Туник, А.С.Толстой и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 10,- C. 71-72

  • Номер журналу 11

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Роль черезшкірних пункційно-дренувальних методів як складової комплексної профілактики ранових ускладнень при хірургічному лікуванні гострого холециститу з гнійними паравезикальими ускладненнями / Безручко М.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 11,- C. 8

   • ВАКЦИНА БЦЖ - VACCINE OF BCZH

    • Регіонарний специфічний лімфаденіт після щеплення БЦЖ у дітей / Гриценко М.І., Гриценко Є.М., Ващук Л.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 11,- C. 15

   • БАКТЕРИОФАГИ - БАКТЕРИОФАГИ

    • Використання бактеріофагів у комплексі лікування хронічних ран/О.В. Лігоненко, І .І. Дігтярь ,Д.М. Іващенко, О.О. Лігоненко // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 11,- C. 29

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Застосування метформіну в комплексі профілактики ранових ускладнень після планових абдомінальних хірургічних втручань у хворих з супутнім ожирінням / Малик С.В., Осіпов О.С. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 11,- C. 33-34

  • Номер журналу 12

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Особливості післяопераційних ускладнень в лапароскопічній хірургії /М.Ю. Нечитайло, П.В. Огородник, О.М. Литвиненко та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 5-8

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Сосудистые факторы риска возникновения ранних послеоперационных осложнений у больных после панкреатодуоденальной резекции /М.В. Костылев, К.В.Копчак, О.Н. Егорова и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 9-12

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Вплив абдомінопластики на якість життя хворих при деформації передньої черевної стінки та ожирінні /О.І. Донов, І.О. Ковальська, Л.О. Рощина та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 13-16

    • Хірургічні методи лікування хворих на аліментарно-конституціональне ожиріння / Іоффе О.Ю., Тарасюк Т.В., Стеценко О.П. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 39- 43

   • КОЛОСТОМИЯ - КОЛОСТОМИЯ

    • Класифікація ускладнень ентеро-та колостомії / Матвійчук Б.О., Бочар В.Т. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 17- 21

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Правостороння гемигепатэктомия при закрытой травме печени ( клиническое наблюдение и обзор литературы) / А.М. Тищенко, Р.М. Смачило, Д.И. Скорый и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 25-34

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Гострий післяопераційний панкреатит як ускладнення двохетапного мініінвазивного хірургічного лікування непухлинних захворювань біліарної системи / Підмурняк О.О. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 35-38

   • НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ТРАНСПОРТНЫЕ - ACCIDENTS TRANSPORT

    • Аналіз летальності постраждалих за поєднаної краніоабдомінальної травми /І.Д. Дужий, В.В. Шевченко, О.П. Дмитренко та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 44-47

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Диференційований підхід до визначення тактики лікування хворих за вогнищевого ураження головного мозку з застосуванням стереотаксичних методів /В.І. Цимбалюк, О.Я. Главацький, Я.П. Зінкевич та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 48- 52

   • ГРУДНАЯ КЛЕТКА - THORAX

    • Хирургическое лечение килевидной деформации грудной клетки / Фищенко Я.В. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 53- 56

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Застосування стовбурових клітин в комплексі лікування хворих з приводу порушення функції скорочення міокарда /А.В. Габрієлян, В.Й. Сморжевський, Т.М.Доманський та ін. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 60- 62

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Предупреждение развития сахарного диабета специфического типа путем аутотрансплантации панкреатических островков после резекции поджелудочной железы / Легач Е.И., Боднар Ю.И., Божок Г.А. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 63- 67

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Перекрестная эктопия почки: симптом вынужденной абдоминальной компрессии /И.Ю. Акиншевич, О.Ф. Безруков, С.А. Леонтьев и др. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 68-70

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Лапароскопічна дистальна резекція підшлункової залози з приводу віпоми / Скумс А.В., Шкарбан В.П., Лыпська О.Є.. // Клiнічна хірургія.- 2011.-№ 12,- C. 71- 72

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PERIAPIKAL'NYE OF ILLNESS

    • Возможности изучения до операции сосудистой анатомии в хирургии опухолей периампулярной зоны / В.М. Копчак, К.В. Копчак, О.М. Симонов и др. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 5-9

   • ЭНДОСКОПИЯ - ЭНДОСКОПИЯ

    • Ендоскопічні транспапілярні методи лікування холедохолітіазу, спричиненого множинними конкрементами /П.В. Огородник, А.Г. Дейниченко, Д.І. Христюк та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 10- 13

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Клинико-морфологические обоснования паренхимосохраняющих операций в хирургии хронического панкреатита /А.В. Клименко, В.Н. Клименко, А.А. Стешенко и др. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 14-18

   • КОЖНОЕ САЛО - SKIN FAT

    • Спосіб обчислення максимально допустимої маски шкірно-жирового клаптя, що видаляють під час абдомінопластики /О.І. Дронов, І.О. Ковальська, Л.О. Рощина та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 19- 22

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Корекція дисплазії сполучної тканини при лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки /С.Г. Четверіков, В.Ю. Вододюк, Ю.В. Єрьомін та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 23-25

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Лапароскопическая интраабдоминальная герниопластика как операция выбора при лечении паховой грыжи / Иоффе А.Ю., Васильев А.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 26-29

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Сравнительная оценка эффективности применения препаратов цефтриаксон и Гепацеф комби в лечении абдоминальной инфекции / Бойко В.В., Иванова Ю.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 30- 32

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Симптомы и хирургическая тактика при осложненных формах туберкулеза брюшной полости /С.О. Косульников, К.В. Кравченко, С.А. Тарнопольский и др. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 33-38

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Роль D-димера и фибринопептида А в диагностике нарушений системы гемостаза / Омаров Т.И., Султанов Г.А., Рагимов В.С. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 39- 41

   • ТРАХЕИ СТЕНОЗ - TRACHEAS ARE STENOSIS

    • Диагностика и лечение постинтубационного стеноза трахеи / Джафаров Ч.М., Исрафилова С.Б., Рустамзаде У.Ч. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 42- 45

   • ЯЗВЫ - ULCERS

    • Хірургічне лікування ранових дефектів тулуба та кінцівок / Пономаренко О.В., Перцов В.І., Григор єва М.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 46-48

   • МЕНИНГИОМА - МЕНИНГИОМА

    • Анатомо-топографічні особливості суб-та супратенторіальних петроклівальних менінгіом /М.І. Шамаєв, Р.М.Трош, Д.М. Цюрупа та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 49-51

   • ХОЛОД - COLD

    • Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у потерпілих з холодовою травмою /Г.П. Козинець, Г.П. Хитрий, В.В.Калашников та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 52-56

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках : нові терапевтичні можливості та переосмислення існуючих лікувальних підходів. Частина 2 /О.М. Коваленко, Д.В. Мальцев, В.Є.Казмірчук та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 57- 61

   • АРАХНОИДАЛЬНЫЕ КИСТЫ - ARACHNOIDITE CYSTS

    • Киста Бейкера: патогенез, диагностика, лечение / Шор Н.А., Андреева И.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 62-63

   • СКОЛИОЗ - СКОЛИОЗ

    • Комплексное консервативное лечение идиопатического сколиоза / Фищенко Я.В., Рой И.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 64- 67

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Перший досвід виконання лапароскопічної резекції сигмоподібної ободової кишки з використанням єдиного трансумбілікального доступу /О.Ю.Іоффе, О.П. Стеценко, О.А. Тихонов та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 68- 69

   • КОЖИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - SKINS ARE TRANSPLANTATION

    • Відновлення шкіри з використанням мікроаутодермотрансплантатів у потерпілих з поширеними дермальними глибокими опіками /В.І. Нагайчук, В.О. Зеленько, А.М. Поворозник та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 70-70

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Анатолій Васильович Макаров до 75 -річчя від дня народження // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 71-72

  • Номер журналу 2

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Алгоритм диференційної і топічної діагностики обтураційної жовтяниці та мініінвазивної корекції прохідності магістральних жовчовивідних шляхів / М.Ю. Нечитайло, П.В. Огородник, А.Г. Дейниченко та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 5-10

    • Применение плазмафереза в послеоперационном периоде у больных при обтурационной желтухе / Иоффе И.В., Потеряхин В.П. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 36-38

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Застосування антигелікобактерної терапії у пацієнтів при виразках пілородуоденальної зони, ускладнених гострою кровотечею / Ярошенко К.О. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 11-13

    • Динамика основных иммунологических показателей у больных при гастродуоденальных язвах, осложненных кровотечением / Трофимов Н.В., Крышень В.П. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 14-17

   • ЯЗВЫ - ULCERS

    • Коррекция нарушений иммунитета у больных при хирургическом лечении сочетанных гастродуоденальных язв / Иоффе И.В., Фролов В.М. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 18- 21

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Функциональное состояние печени у больных при хроническом абсцессе после резекции органа /О.Г. Котенко, А.В. Гусев, А.А. Коршак и др. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 22- 25

   • ПЕЧЕНОЧНАЯ АРТЕРИЯ - HEPATIC ARTERY

    • Анатомические варианты печеночной артерии при метастатическом поражении печени / Ищенко Р.В., Сидюк А.В., Ласачко П.С. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 32- 35

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Інтраопераційні ускладнення під час виконання лапароскопічної холецистектомії / Гончар М.Г., Глущук О.М. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 39- 41

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Изменения илеоцекального клапана при хроническом запоре у детей / Полухов Р.Ш. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 42- 44

   • ЯТРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - ЯТРОГЕННЫЕ DISEASES

    • Ятрогенное повреждение магистральных сосудов / Шор Н.А., Бурилов М.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 45- 46

   • ТРОМБОФЛЕБИТ - ТРОМБОФЛЕБИТ

    • Особливості діагностики та лікування варикотромбофлебіту нижніх кінцівок /В.І. Ляховський, Д.Г. Дем янюк, М.О. Дудченко та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 48- 51

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Тактика лікування поширених опіків за різної глибини ураження / Коваленко О.М. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 52- 56

   • УХО - EAR

    • Стан внутрішнього вуха у хворих на цукровий діабет та особливості лікування вестибулярної дисфункції / Дєєва Ю.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 57- 59

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Захворювання, що симулюють утворення вузлового зобу /О.П. Безруков, Т.Г. Філоненко, І.Б. Крішевіч та ін. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 60- 62

  • Номер журналу 3

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Симультанні лапароскопічні оперативні втручання з приводу жовчнокам яної хвороби / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик, М.С. Загрійчук, та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 5-8

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Портальная гемодинамика и морфологические изменения печени у больных циррозом /В.А. Сипливый, А.Г. Петюнин, А.Г. Марковский и др. / Сипливый В.А. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 9-12

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Гастрэктомия с формированием кишечного резервуара как способ профилактики основных постгастрэктомических осложнений /В.В. Олексенко / Олексенко В.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 13-17

   • ОБОДОЧНАЯ КИШКА - RIM BOWEL

    • Выбор оптимального оперативного пособия у больных при острой опухолевой непроходимости толстого кишечника / И.В. Иоффе, А.В. Алексеев, А.В. Пепенин и др. / Иоффе И.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 18-20

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Вплив дисплазії сполучної тканини на якість життя хворих з післяопераційною грижею черевної стінки / С.Г. Четверіков, Ю.В. Єрьомін, Д.М. Осадчий та ін. / Четверіков С.Г. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 21- 24

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Пошкодження дванадцятипалої кишки: діагностика, хірургічна тактика лікування /А.І. Суходоля, І.В. Чубар / Суходоля А.І., Чубар І.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 25- 28

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Спорные вопросы огнестрельного торакоабдоминального повреждения при тангенциальном ранении / З.А. Салахов, М.И. Гасанов, Д.А. Исмаилова / Салахов З.А. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 33- 39

   • ГЕМОТОРАКС - ГЕМОТОРАКС

    • Лечение посттравматического свернувшегося гемоторакса. Видеоторакоскопия или открытая операция / П.П. Шипулин, В.И. Байдан, В.В. Байдан и др. / Шипулин П.П. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 40-42

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Эволюция хирургической тактики лечения больных по поводу панкреонекроза / М.Е. Нечитайло, Э.Э. Аблаев / Ничитайло М.Е., Аблаев Э.Э. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 43- 46

   • ШЕЯ - NECK

    • Лечение послеожоговой деформации и контрактуры шеи с использованием растянутых лоскутов с осевым типом кровоснабжения / А.А. Жернов, Ан.А. Жернов / Жернов А.А. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 47-51

   • НОГТИ ВРОСШИЕ - NAILS GROWINGS IN

    • Залежність частоти рецидиву врослого нігтя від вибору методу оперативного втручання та передопераційної підготовки / О.О. Біляєва, Н.П. Коржик, О.М. Миронов / Біляєва О.О. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 52- 53

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы / А.В. Скумс, В.П. Шкарбан, А.И. Литвин и др. / Скумс А.В. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 58- 62

   • КИШЕЧНИКА ИНВАГИНАЦИЯ - INTESTINE INVAGINACIYA

    • Толсто-толстокишечная инвагинация, обусловленная гастроинтестинальной стромальной опухолью поперечной ободочной кишки, у больной с гипофизарным нанизмом / И.П. Ерко, В.В. Василинчук, А.А. Молошок и др. / Ерко И.П. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 63-64

  • Номер журналу 4

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЇ Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Матеріали конференції // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 3-57

   • СЕРДЦА СТИМУЛЯЦИЯ ИСКУССТВЕННАЯ - HEARTS STIMULATION IS ARTIFICIAL

    • Опыт хирургического лечения брадиаритмий и сердечной недостаточности методом электрокардиостимуляции : оперативные доступы, имплантируемые устройства, осложнения, особенности техники имплантации /Д.Е. Волков / Волков Д.Е. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 58-64

  • Номер журналу 10

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Миниинвазивные методы лечения гнойно-воспалительных послеоперационных осложнений у больных при разлитом перитоните / В.И. Лупальцов, А.И. Ягнюк, Р.С. Ворощук и др. / Лупальцов В.И. // Клiнічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 5-7

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ЖЕЛУДКА ШУНТИРОВАНИЕ - STOMACH SHUNTING

    • Новый метод шунтирования желудка для лечения больных по поводу сверхожирения / В.В. Грубник, В.П. Голляк , М.С. Кресюн / Грубник В.В. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 56- 59

   • МАСТИТ - VENERABLE

    • Эффективность хирургического лечения больных по поводу острого гнойного лактационного мастита с применением радиочастотного скальпеля и озоно-ультразвукового метода / И.В. Иофффе, Н.В. Чернова / Иоффе И.В. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 65- 68

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Пути уменьшения чатоты взникновения и тяжести алиментарно-энтерогенного вегетативного синдрома после гастрэктомии / Ю.А. Винник, В.В. Олексенко / Винник Ю.А. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 69- 72

  • Номер журналу 10

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Лечение и профилактика инфекционных осложнений в гепатобилиарной хирургии /М.Е. Ничитайло Л.М. Булик, Б.Ф. Яковлев / Ничитайло М.Е. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 10-13

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Функциональное состояние системы гемостаза у пациентов, оперированных по поводу псевдокит поджелудочной железы / Б.С. Запорожченко, В.Г. Шевченко, .Б. Зубков и др. / Запорожченко Б.С. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 14-17

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Хирургическое лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей / И.П. Ерко, А.А. Молошок, В.Н. Зотов / Ерко И.П. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 18- 20

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Взаимная роль факторов эндотоксикоза и синдрома внутрибрюшной гипертензии в патогенезе абдоминального сепсиса / Н.А. Велиев, Д.Н. Гасанова, В.Ф. Исмаилов / Велиев Н.А. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 21- 23

  • Номер журналу 11

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Резекція підшункової залози з використанням лапароскопічного доступу / В.М. Копчак, К.В. Копчак, І.В. Хомяк та ін. / Копчак В.М. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 5-8

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Применение рентгенохирургических методов в лечении пациентов по повду кист поджелудочной железы, осложненных внутрибрюшным кровотечением / Абидов Эльнур Айдын оглы // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 31-33

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Артеріовенозні фістули легень /М.С. Опанасенко , В.І. Климено, Р.С. Демус та ін. / Опанасенко М.С. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 41- 46

   • МАСТИТ - VENERABLE

    • Сучасні діагностично-лікувальні підходи при запальних змінах грудей / Г.А. Білоненько, О.Г. Аксьонова, О.А. Аксьонов / Білоненко Г.А. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 47- 50

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Комплексне дослідження та функціональна оцінка стану пацієнтів з єдиною ниркою і сечокам яною хворобою / А.І. Бойко, А.Ю. Гурженко, В.В. Ганжий та ін. / Бойко А. І. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 51- 53

   • АДЕНОМА - ADENOMA

    • Диагностика и лечение больных по поводу доброкачественных образований коркового вещества надпочечников / А.А. Подлужный / Подлужный А.А. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 57- 60

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Хірургічне лікування переломів нижньої щелепи в ділянці її тіла і кута / А.В. Копчак / Копчак А.В. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 61- 63

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Особенности клинико-неврологических проявлений протрузии межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника у пациентов разного возраста / М.В. Хижняк, Е.В. Приймак / Хижняк М.В. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 67- 69

   • СТОПА - FOOT

    • Функціональна діагностика ішемічної контрактури стопи / О.В. Долгополов, А.П. Лябах, О.Е. Михневич / Долгополов О.В. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 70- 74

   • ТОМОГРАФИЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS EMISSION COMPUTER

    • Ендосонографія в діагностиці дистального біліарного стенозу / М.Ю. Ничитайло, О.М. Бурий, І.С. Терешкевич та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 11,- C. 9-13

  • Номер журналу 12

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Результаты лечения больных по поводу некротического панкреатита / Э.Э. Аблаев / Аблаев Э.Э. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 12,- C. 18- 20

    • Оптимізація хірургічної тактики при обмежених скупченнях рідини у хворих за тяжкого гострого панкреатиту /В.Д. Шейко, А.Г. Оганезян / Шейко В.Д. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 12,- C. 22-23

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Опыт применения радиочастотной термоабляции в лечении метастатического колоректального рака / В.Г. Дубинина, С.Г. Четвериков, В.Е. Максимовский и др. / Дубинина В.Г. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 12,- C. 28- 29

   • СРЕДОСТЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ - СРЕДОСТЕНИЯ OF NEW FORMATION

    • Диагностика и лечение первичной ангиосаркомы средостения / В.Д. Захарычев, Е.В. Захарычева / Захарычев В.Д. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 12,- C. 40- 43

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Диагностика и хирургическое лечение кистозной гипоплазии легких с аортальным кровоснабжением /Н.С. Опанасенко, В.И. Клименко, А.Э. Кшановский и др. / Опанасенко Н.С. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 12,- C. 44-48

   • КРОВОПОТЕРЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - КРОВОПОТЕРЯ IS SURGICAL

    • Интенсивная терапия неконтролируемого внутреннего кровотечения до проведения хирургического гемостаза при политравме / В.Д. Шейко, С.И. Панасенко, А.А. Крыжановский и др. / Шейко В.Д. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 12,- C. 49- 51

   • АДЕНОМА - ADENOMA

    • Результати мікрохірургічного лікування велетенських аденом гіпофіза з застосуванням ендоскопічної асистенції / / О.М. Возняк, О.В. Майданник / Возняк О.М. // Клiнічна хірургія.- 2013.-№ 12,- C. 55-57

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 12

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Рання ентеральна терапія у комплексі лікування хворих з приводу гострої непрохідності тонкої кишки / О.В.Лігоненко, І.І. Дігтяр, А.Б. Зубаха [та ін.] // Клiнічна хірургія.- 2014.-№ 12,- C. 13-15. – УМСА.

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - CLINICAL RESEARCHES

    • Зміни клінічних показників у пацієнтів за схильності до утворення патологічних рубців / Д.С. Аветіков, В.М. Скрипник, О.М. Проніна [та ін.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 45-47. – (УМСА).

  • Номер журналу 3

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ДНО - TO ORAL CAVITY BOTTOM

    • Динаміка клінічних змін та загоєння гнійних ран при застосуванні нанокапсул фосфатидилхоліну у комплексі консервативного лікування хворих з приводу флегмони дна порожнини рота / Д.С. Аветіков, Ву В’єт Куонг, С.О. Ставицький [та ін.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 42-45.- УМСА

  • Номер журналу 4

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Рентгеноэндоваскулярная эмболизация ветвей воротной вены при подготовке больных к обширной резекции печени / О.Г. Котенко, В.А. Кондратюк, Д.А. Федоров и др. / Котенко О.Г. // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 5-8

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Михайло Григорович Шевчук. До 80-річчя з дня народження. [Професор кафедри хірургії навчально-наукового Інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 79-80

    • Николай Николаевич Велигоцкий. К 75-летию со дня рождения. [Заведующий кафедры торакоабдоминальной хирургии Харьковской медицинской академии последипломного образования.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 77-78

  • Номер журналу 5

   • ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - SURGICAL OPERATIONS

    • Біомеханічне обґрунтування одноосної деформації шкірно-жирових клаптів скроневої та виличної ділянок при виконанні верхньої ритидектомії / Д.С. Аветіков, А.А. Гутник, І.В. Бойко [та ін.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 55-57. – УМСА

  • Номер журналу 6

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Лікування гострого калькульльозного холециститу: рання чи планова лапароскопічна холецистектомія / М.О. Дудченко, М.І. Кравців, О.М. Люлька [та ін.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 19-21. – УМСА, 2МКЛ

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Рівень експресії гена TLR-4 мононуклеарами периферійної крові у пацієнтів за високого ризику виникнення гнійно-запальних ускладнень після операцій з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини / В.Д. Шейко, Д.А. Ситнік, Р.А. Прихідько [та ін.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 29-31. – УМСА

  • Номер журналу 7

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Прогнозування інфікування обмежених скупчень рідини за тяжкого гострого панкреатиту / В.Д. Шейко, А.Г. Оганезян / Шейко, В.Д. // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 30-31. – УМСА

   • ЗОБ - GOITRE

    • Хірургічне лікування зобу шийно-загруднинної локалізації / О.П. Ковальов, В.І. Ляховський, О.М. Люлька [та ін.] // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 32-34. – УМСА

  • Номер журналу 8

   • ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК ОБЩИЙ - BILIOUS CHANNEL IS GENERAL

    • Эндоскопические резекционные вмешательства по поводу доброкачественных опухолей большого сосочка двенадцатиперстной кишки / М.Е. Ничитайло, П.В. Огородник, А.Г. Дейниченко и др. / Ничитайло М.Е. // Клiнічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 5-8

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Лапароскопическая пластика паховых грыж / И.А. Криворучко, А.В. Сивожелезов, Н.А. Сыкал и др. / Криворучко И.А. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 5-8

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Индивидуальная хирургическая тактика у больных хроническим панкреатитом / Б.С. Запорожченко, А.А. Горбунов, А.А. Муравьев и др. / Запорожченко Б.С. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 9-11

   • АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА КОМБИНИРОВАННЫЕ - ANESTHETICS ARE COMBINED

    • Анестезиологическое обеспечение панкреатодуоденальной резекции / Л.М. Смирнова / Смирнова Л.М. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 12-15

   • ГИРШСПРУНГА БОЛЕЗНЬ - GIRSHSPRUNGA ILLNESS

    • Аноректальная дисфункция, возникшая после хирургического лечения болезни Гиршспрунга и ее коррекция / Р.Ш. Полухов / Полухов Р.Ш. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 16-18

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ANOMALIES

    • Операція легеневого аутографта у пацієнтів дитячого віку / О.М. Романюк, Ю.І. Климишин, Є.О. Артеменко та ін. / Романюк О.М. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 19-21

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Протезування клапана аорти з використанням мінімально інвазивного доступу. Технічні аспекти / А.В. Іванюк / Іванюк А.В. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 22-25

   • АОРТЫ АНЕВРИЗМА - AORTAS OF ANEURISM

    • Опыт полностью чрескожного эндопротезирования аневризм инфраренальной части аорты / С.Н. Фуркало , И.В. Хасянова, Е.А. Власенко и др. / Фуркало С.Н. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 26-28

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Ендовеноза електрозварювальна облітерація великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби / С.І. Саволюк, В.С. Горбовець, В.А. Ходос та ін. / Саволюк С.І. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 29-32

    • Забезпечення інтраопераційного гемостазу при реваскуляризуючих втручаннях / І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.Б. Колотило та ін. / Венгер І.К. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 33-35

  • Номер журналу 2

   • ПОДЧРЕВНОЕ СПЛЕТЕНИЕ - ПОДЧРЕВНОЕ INTERLACEMENT

    • Ефективність біомеханічно обргрунтованих способів мобілізації шкірно-жирових клапанів передньої черевної стінки / С.В. Малик, В.С. Драбовський, Д.С. Аветіков / Малик, С.В. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 45-47

  • Номер журналу 3

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Зміни водневого показника та даних цитологічних досліджень у різних стадіях ранового процесу при венозних трофічних виразках нижніх кінцівок / Р.М. Рябушко / Рябушко, Р.М. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 42—43. – УМСА.

  • Номер журналу 8

   • ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ - SURGICAL RANEVAYA INFECTION

    • Лікування інфекцій ділянки хірургічного втручання / М.І. Кравцов, О.М. Люлька, В.І. Ляховський / Кравців, М.І. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 34-35. – УМСА

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Особливості перебігу та місцеве лікування гнійно-некротичного ураження при синдромі діабетичної стопи / В.І. Ляховський, О.Г Краснов, О.М. Люлька [та ін.] Ляховський // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 45-47. – УМСА

   • ЛАРИНГОСКОПИЯ - LARYNGOSCOPY

    • Алгоритм анестезіологічного забезпечення за непередбаченої «важкості» ларингоскопії в плановій хірургії / А.І. Могильник, М.І. Кравців, В.І. Ляховський / Могильник, А.І. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 62-64. – УМСА

  • Номер журналу 10

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Оптимізація лікування хворих з приводу хронічних ран / С.В. Малик, Я.В. Рибалка, О.С. Осіпов, А.В. Верба // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 49-54. – УМСА

  • Номер журналу 11

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • (Малые ) повреждения желчных протоков . Диагностика и миниинвазивные методы коррекции / А.Ю. Усенко, М.Ю. Ничитайло, П.В. Огородник и др. / Усенко А.Ю. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 5-8

   • ЗОБ - GOITRE

    • Хірургічне лікування зобу / О.П. Ковальов, О.М. Люлька, І.І. Нємченко, В.І. Ляховський // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 48-50. – УМСА

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Лікування рецидивної кісти печінки великих розмірів у пацієнта за тяжкої серцевої недостатності / М.В. Безручко, А.В. Лавренко, С.В. Малик, О.С. Осіпов // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 79-80. – УМСА

  • Номер журналу 12

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • Применение левосимендана в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании / Б.М. Тодуров, М.В. Хартанович, М. Ротарь и др. / Тодуров Б.М. // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 5-8

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Синдром Бувере – редкое осложнение желчнокаменной болезни / [В.Д. Шейко, А.В. Лигоненко, Д.А. Величко и др.] // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 67-69. – УМСА

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Синдром Бувере, осложненный дуоденально-ободочным свищем и рецидивным кровотечением / [В.Д. Шейко, А.В. Лигоненко, Д.А. Величко и др.] // Клiнічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 76-77. – УМСА