Примірники в наявності

Перинатология и педиатрия

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ - HEALTH PROTECTIONS OF ESTABLISHMENT

    • Наказ про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 6-22

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Особливості профілактичного та лікувального харчування дітей раннього віку/Тяжка О.В. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 22-28

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Современные принципы лечения цирроза печени у детей / Лукьянова Е.М., Денисова М.Ф., Дыба М.Б. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 52-60

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Лікування функціональних порушень підшлункової залози у дітей / Євграфова Н.Б., Родіонов В.П. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 84-88

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Некоторые аспекты симптоматического применения лекарственных средств при ревматических заболеваниях у детей / Ощлянская Е.А. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 128-135

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Пробиотики в клинике инфекционных болезней / Крамарев С.А., Выговская О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 140-147

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - A BABY is PREMATURELY BORN, ILLNESSES

    • Внутрішньошлуночкові крововиливи у передчасно народжених немовлят: класифікація, частота виникнення, чинники ризику, основні механізми розвитку (огляд літератури, частина 1) / Чуйко М.М. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 147-152

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • До питання проф1лактики поств1русного синдрому втомлюваност1 у д1тей з герпетичною 1нфекцією / Крючко Т.О., К1наш Ю.М. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 1,- C. 111-115

  • Номер журналу 2

   • ПЛОДА РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКА - FRUIT OF DEVELOPMENT DELAY

    • Стан системи мати-плацента -плід при затримці розвитку плода за даними ультразвукового дослідження /Янюта С.М. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 2,- C. 51-54

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Деякі клініко-патогенетичні особливості перебігу вагітності на тлі цитомегаловірусної інфекції / Усачева О.В., Круть Ю.Я. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 2,- C. 57-60

   • МОЛОКО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - MILK IS HUMAN

    • Грудное молоко: пребиотик, пробиотик или синбиотик? / Украинцев С.Е., Нетребенко О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 2,- C. 60-63

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Ефективнийпідхід до лікування кашлю при обструктивних захворюваннях органів дихання у дітей /Антипкін Ю.Г. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 2,- C. 75-80

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY YUVENIL'NYY

    • Динаміка показників поширеності та фактори ризику розвитку ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді / Крючко Т.О., Ярошенко Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 2,- C. 103-107

  • Номер журналу 3

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Наказ МОЗ України № 149 від 20.03.2008 р. -Про затвердження клінічного протоколумедичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років- // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 6-45

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Ведение беременности низкого риска, неосложненной беременности оценка степени риска // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 45-65

   • ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ - GENETIC SKRINING

    • Скрининг врожденных пороков развития плода /Энкин м. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 66-70

   • ЖЕЛЕЗО В ПИТАНИИ - IRON IS IN FEED

    • Нераціональне харчування як передумова формування дефіциту йоду та заліза у дітей / Маменко М.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 86-91

   • МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - MICROELEMENTS

    • Мікро-та макроелементний гомеостаз і проблеми дисмікроелементозів в дитячому віці / Квашніна Л.В., Родіонов В.П.. Рачковська В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 91-97

   • ДИЕТОТЕРАПИЯ - ДИЕТОТЕРАПИЯ

    • Методы коррекции синдрома срыгивания у детей грудного возраста /Мисник В.П. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 112-117

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - PANCREAS INSUFFICIENCY

    • Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та шляхи її корекції у дітей /Тяжка О.В. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 124-131

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Тикозное расстройство- синдром Жиль де ля Туретта - актуальная проблема нейропедиатрии /Кирилова Л.Г. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 3,- C. 135-140

  • Номер журналу 4

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Актуальні питання охорони материнства і дитинства в Україні / Моісеєнко Р.О. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 4,- C. 4-11

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Актуальні питання вакцинації дітей / Антипкін Ю.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 4,- C. 11-14

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Комбінований генетичний скринінг вагітних як неінвазивний метод пренатальної діагностики / Бадюк В.М., Нікітчина Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 4,- C. 25-29

   • ИОДА СОЕДИНЕНИЯ - IODINE OF CONNECTION

    • Йододефіцитні захворювання: проблеми з досягнення лікувального комплаєнсу / Маменко М.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 4,- C. 45-50

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Механизмы развития аллергических реакций и формирование бронхиальной астмы в раннем детском возрасте / Рустамова С.Т. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 4,- C. 57-60

    • Клінічна ефективність специфічної алерговакцинації у дітей з бронхіальною астмою / Недельская С.М., Ярцева Д.О. // Перинатология и педиатрия.- 2008.-№ 4,- C. 60-65

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ - INTENSIVE THERAPY

    • Інформаційно-комп ютерне забезпечення служби інтенсивної терапії України в лікувальних закладах 11 - 111 рівнів надання медичної допомоги / Князевич В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 6-10

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Ситуационный анализ системы оказания медицинской помощи детям школьного возраста в Украине / Моисеенко Р.А. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 10-23

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Сучасні проблеми вроджених вад серця та їх корекція у новонароджених дітей /Антипкін Ю.Г. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 23-29

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Клинико-эпидемиологическая характеристика различных вариантов синдрома жесткого обращения с детьми / Аряев Н.Л., Носкова А.П. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 66-71

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Ефективність різних режимів антибактеріальної терапії пієлонефриту у дітей / Дащенко О.О., Багдасарова І.В., Лавренчук О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 71-75

   • БЕХЧЕТА СИНДРОМ - BEKHCHETA SYNDROME

    • Сучасні погляди на хворобу Бехчета в дитячому віці (за даними літератури та власних клінічних спостережень) / Лембрик І.С., Зубик Б.А. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 84-89

   • ВИТАМИНЫ - VITAMINS

    • Роль витаминной недостаточности у детей и методі ее коррекции / Ершова А.К. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 92- 95

   • ОФТАЛЬМОПЛЕГИЯ - ОФТАЛЬМОПЛЕГИЯ

    • Синдром Толоза-Ханта у детей /Кириллова Л.Г. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 1,- C. 109

  • Номер журналу 2

   • ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА - ПРЕНАТАЛЬНАЯ DIAGNOSTICS

    • Актуальні проблеми організації пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології в Україні / Гордієнко І.Ю., Моісеєнко Р.О. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 6-11

   • АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО - ASPHYXIA OF NEW-BORN

    • Зіставлення результатів молекулярно-генетичного тестування з оцінкою нейроповедінкового розвитку новонароджених, які перенесли перинатальну асфіксію / Т.К.Знаменська, Н.Г.Горовенко, В.І.Похилько та інш. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 12-15

    • Зміни рівня мозкової фракції креатинфосфаткінази та нейро-специфічної енолази у новонароджених, які перенесли перинатальну асфіксію / Похилько В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 23-25

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Стан плацентарного бар єру при torch-інфекції та його зіставлення зі станом новонароджених / Т.К.Знаменська, О.І.Жданович, О.І.Іщенко та інш. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 30-33

    • Нові підходи до лікування новонароджених дітей від матерів з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекціями / Т.К.Знаменська, Г.І.Швець, О.А.Поярков та інш. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 40-45

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Характеристика предикторів алергічних захворювань у дітей / Шумна Т.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 47-52

   • НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ - NERVOUS SYSTEM VEGETATIVE DISFUNCTION IS INHERITED

    • Ефективність оздоровчо-реабілітаційних заходів для дітей з вегетативними дисфункціями / Лапшин В.Ф., Кухарська А.В. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 53-56

   • ВИТАМИНОВ B КОМПЛЕКС - VITAMINS OF B COMPLEX

    • Эффективность применения поливитаминного комплекса Пиковит Форте у детей с аллергическими заболеваниями / Лапшин В.Ф., Уманец Т.Р. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 60-63

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Стан фізичного здоров я дітей шкільного віку та шляхи його підвищення / В.П.Неділько, Т.М.Камінська, С.А.Руденко та інш. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 72-74

   • ДИАРЕЯ ДЕТСКАЯ - ДИАРЕЯ IS CHILD

    • Современные аспекты диагностики и патогенетического лечения острых диарей у детей раннего возраста / Яковенко Н.А. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 82-85

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Роль пробиотиков в питании детей грудного возраста. Заключение экспертов по итогам Круглого Стола (9 декабря 2008г., Киев) // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 2,- C. 80-81

  • Номер журналу 3

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Вплив деяких соціально-економічних чинників на формування здоров я та смертність дітей / Моісеєнко Р.О. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 17-21

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Аналіз розвитку -дружніх до молоді- медико-соціальних послуг на Україні. -Клініка, дружня до молоді- за 2008 рік / Осташко С.І.. Мешкова О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 21-25

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Стан виконання галузевої програми -Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010троки- за 2008 рік / Осташко С.І.,Мешкова О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 25-28

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Раціональне харчування та інтелектуальний розвиток дитини /Педан В.Б. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 44-48

   • ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ БОЛЕЗНИ - EXCHANGE OF MATTERS OF ILLNESS

    • Катастрофы метаболизма в педиатрической практике / Сенаторова А.С., Кондратова И.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 61-67

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ - COLON OF ILLNESS FUNCTIONAL

    • Эндоскопические критерии заболеваний толстой кишки у детей / Белоусова О.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 94-97

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Клінічні особливості вродженого гепатиту у дітей / Басараба Н.М. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 97- 100

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Світові тенденції імунопрофілактики інфекційних хвороб. місце комбінованих вакцин (лекція) / Чернишова Л.І. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 118-122

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Оцінка ефективності флавозіду в реабілітаційній терапії дітей молодшого віку з рецидивуючим бронхітом / Крючко Т.О., Кінаш Ю.М. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 3,- C. 103-108

  • Номер журналу 4

   • ПОДРОСТКИ - TEENAGERS

    • Частота і структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження / Моісеєнко Р.О. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 4,- C. 23-26

   • ПЛАЦЕНТЫ БОЛЕЗНИ - PLACENTAS OF ILLNESS

    • Функціональний стан системи мати- плацента-плід в умовах різної йодної забезпеченості / Дашкевич В.Є., Герзанич С.О. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 4,- C. 45-50

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Характеристика ліпідного профілю крові у дітей з артеріальною гіпертензією / Гайдук Т.А., Шостакович-Корецька Л.Р. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 4,- C. 72-76

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Врожденный гепатит: современные подходы к диагностике и пути профилактики / Басараба Н.М. // Перинатология и педиатрия.- 2009.-№ 4,- C. 79- 83

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Аналіз захворюваності дітей першого року життя в Україні / Моісеєнко Р.О. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 6- 9

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Корекція анемічного синдрому у дітей / Горленко О.М., Переста М.І. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 37-43

   • ВИТАМИНЫ - VITAMINS

    • Выбираем витамины /Иозефович О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 44-47

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ - NEW-BORN

    • Питание и сон на первом году жизни / Нетребенко О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 53-55

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Підвищення контролю за перебігом сезонної алергії у дітей / Недельська С.М., Кузнєцова О.Д. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 123-127

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Функциональное питание детей с дисбактериозом кишечника /Тяжкая А.В. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 136- 140

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Актуальні питання діагностики целіакії у дітей раннього віку/Шадрін О.Г. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 141-143

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Закрепи у дітей: клінічні прояви та деякі особливості лікування /Грегуль Н.О. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 152-154

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Прогнозирование исхода острого гломерулонефрита с нефритическим синдромом у детей / Борисова Т.П. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 158-162

   • РВОТА - VOMITING

    • Синдром циклической рвоты или синдром панайотопулоса ? / Кириллова Л.Г., Лисица В.В., Шевченко А.А. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 171-175

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Особливості взаємозв язків показників імунітету та апоптозу при алергодерматозах у дітей / Траверсе Г.М., Іщейкін К.Е. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 1,- C. 128-130

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Сучасні можливості профілактики алергічної патології у дітей / Беш Л.В. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 27-31

   • РОБЕНА ПЬЕРА СИНДРОМ - ROBENA P'ERA SYNDROME

    • Последовательность Пьера робена в детской практике/Кириллова Л.Г. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 32-39

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Современные подходы к базисной терапии ювенильного ревматоидного артрита / Омельченко Л.И., Ошлянская Е.А. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 44- 50

   • КОЛИКА - COLIC

    • Первичная кишечная колика у детей раннего возраста: профилактика и лечение / Бережной В.В., Унич Н.К., Гляделова Н.П. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 51- 54

   • ДИАРЕЯ ДЕТСКАЯ - ДИАРЕЯ IS CHILD

    • Хронические заболевания тонкой кишки у детей: патогенетические аспекты диарейного синдрома и принципы его коррекции / Белоусова О.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 55- 59

   • ЛИПИДЫ - ЛИПИДЫ

    • Нарушения метаболизма липидов у детей с заболеваниями билиарной системы (обзор литературы) / Шутова Е.В. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 60- 63

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Морфологическая диагностика хронических гастродуоденитов у детей / Тертычный А.С., Гаргин В.В., Маренич Н.С. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 64- 66

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Оптимізація лікувальних заходів при функціональних закрепах у дітей раннього віку /Шадрін О.Г. та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 86- 91

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Особенности бронхообструктивного синдрома у детей при бронхиальной астме / Мазулов А.В., Катилов А.В., Дмитриев Д.В. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 114- 117

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Алгоритм диагностики хронического кашля у детей /Катилов А.В. и др. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 2,- C. 121- 122

  • Номер журналу 3

   • ПЕРИНАТОЛОГИЯ - PERINATOLOGIYA

    • Організація перинатальної допомоги: досвід розвинутих країн (аналітичний огляд наукової літератури) / Слабкий Г.О., Шунько Є.Є., Матвієнко І.М. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 8- 10

   • ДИАРЕЯ ДЕТСКАЯ - ДИАРЕЯ IS CHILD

    • Современные аспекты диагностики и патогенетического лечения / Яковенко Н.А. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 25-27

    • Лихорадка у детей:механизмы возникновения и лечение / Квашнина Л.В., Маковкина Ю.А. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 28-34

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Пренатальная диагностика и постнатальные исходы врожденной патологии сердечно-сосудистой системы у детей / Сухарева Г.Э. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 44-48

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ - A BABY IS PREMATURELY BORN

    • Клінічна характеристика і фактори ризику респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених / Горошко О.І. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 53-57

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Оптимизация ингаляционной техники при бронхиальной астме у детей / Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Мазулов А.В. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 64- 66

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Вплив дефіциту заліза на формування статевої системи у дівчаток- підлітків / Сульженко М.Ю., Головченко Н.М. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 71-73

   • МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - MICROELEMENTS

    • Мікроелементози у міських дітей з алергічними захворюваннями / Шумна Т.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 3,- C. 78- 80

  • Номер журналу 4

   • КОРЬ - MEASLES

    • Причини, які перешкоджають своєчасному проведенню щеплень проти кору в Україні/Г.В. Мойсеєва, В,А. Васильєва, Н.С. Кондрашова та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 4,- C. 13- 15

   • ГРЫЖА ДИАФРАГМАЛЬНАЯ - HERNIA OF DIAFRAGMAL'NAYA

    • Анатомічні предиктори виживання при природжених діафрагмальних грижах у новонароджених дітей /О.К. Слєпов, О.П. Пономаренко, В.П. Сорока та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 4,- C. 26-30

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ - A BABY IS PREMATURELY BORN

    • Діагностичні маркери ушкодження мозку у недоношених дітей / Кислова Ю.О. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 4,- C. 31-33

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Сучасні аспекти функціонального харчування у дітей раннього віку із закрепами /О.Г. Шадрін, Р.В. Марушко, Т.Л. Марушко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2010.-№ 4,- C. 75- 79

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Сучасна класифікація бронхіальної астми у дітей / Ю.Г. Антипкін , В.Ф. Лапшин , Т.Р. Уманець та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 8-10

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Імунокорекція та імунопрофілактика дисбіотичних станів у немовлят, народжених від матерів з герпес-вірусною інфекцією / Срібна В.Є., Знаменська Т.К., Радиш Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 31- 33

    • Можливість використання пробіотиків з метою корекції функціональних розладів системи травлення у новонароджених, які мають перинатальну патологію / Мизгіна Т.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 34-37

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Перинатальні аспекти йододефіцитних захворювань / Маменко М.Є., Бєлих Н.А., Єрохіна О.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 38-40

   • ИММУНОГЛОБУЛИН E - ИММУНОГЛОБУЛИН OF E

    • Імуноглобулін Е при первинних імунодефіцитах / Костюченко Л.В., Романишин Я.Ю., Бондаренко А.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 51- 55

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Вплив шкідливих звичок ВІЛ- інфікованих матерів на стан здоров я їхніх дітей / Котова Н.В., Старець О.О. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 56-58

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Характеристика цитокінового статусу у дітей раннього віку з ускладненою пневмонією на тлі залізодефіцитної анемії / Цимбаліста О.Л., Гаріджук Л.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 66-69

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Особливості перебігу хронічного панкреатиту та алгоритм ведення підлітків з даною патологією / Антипкін Ю.Г., Ципкун А.Г., Лнмбрик І.С. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 73- 75

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Клінічна характеристика синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей, хворих на пієлонефрит / Цимбаліста О.Л., Мельничук Л.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 84-87

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Самосберігаюча поведінка школярів та її роль у флрмуванні аліментарного статусу / Величко В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 1,- C. 94-97

  • Номер журналу 2

   • ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - CITOMEGALOVIRUSNYE OF INFECTION

    • Перинатальні та клініко- епідеміологічні аспекти цитомегаловірусної інфекції / Незгода І.І.. Онофрійчук О.С., Щур В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 16-18

   • МЛАДЕНЕЦ, ПИТАНИЕ - BABY, FEED

    • Особливості вигодовування дітей з низькою масою тіла // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 19- 20

   • АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО - ASPHYXIA OF NEW-BORN

    • Патогенез асфікції новонароджених з позиції мітохондріальної дисфункції / Знаменська Т.К., Похилько В.І., Ковальова О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 30- 34

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Хронический гастродуоденит у детей- синтропия или интерференция? / Белоусова О.Ю., Денисюк Т.А. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 59-62

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • З вродженими респіраторними вірусними інфекціями / Редько І.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 65- 68

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Клініко-анамнестичні особливості фенотипів бронхіальної астми у дітей / Уманець Т.Р. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 69- 71

   • АРТРИТ РЕАКТИВНЫЙ - ARTHRITIS IS REACTIVE

    • Этиопатогенез, клиника, диагностика реактивных артритов у детей (обзор литературы) / Натальченко Г.И. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 110- 112

   • СМЕРТЬ ВНЕЗАПНАЯ - DEATH IS SUDDEN

    • Синдром внезапной смерти детей- будет ли разгадка в ХХ! веке? / Аряев Н.Л., Кукушкин В.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 2,- C. 72-74

  • Номер журналу 3

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Динаміка гематологічних індексів та показників імунної відповіді у новонароджених дітей з вродженою пневмонією / Шевченко Л.І., Митни Н.Я., Килимник Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 20-21

    • Причини природної смертності новонароджених з природженою діафрагмальною грижею /О.К. Слєпов, О.П. Пономаренко, В.П. Сорока та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 25-27

    • Современные подходы к лечению дыхательной недостаточности у новорожденных с применением высокочастотной осциляторной вентиляции легких /Т.В. Сиренко, О.Н. Плахотная , Д.Н. Криворотько и др. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 14-16

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Состояние сердечно-сосудистой системы у девушек с дисплазией соединительной ткани сердца на фоне расстройства менструальной функции / Введенская О.А. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 42-44

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Артеріальна гіпертензія у дітей старшого шкільного віку як прояв метаболічного синдрому / Цимбаліста О.Л., Бобрикович О.С. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 45-47

    • Досвід застосування сумішей Humana На у дітей грудного віку /О.В. Тяжка, О.М. Джуринська , І.Ф. Пилипенко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 127- 129

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Структура залізодефіцитних станів серед дівчаток-підлітків у віковому аспекті / Сульженко М.Ю., Головченко Н.М. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 65- 66

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Показатели системы гемостаза, капилляротрофические нарушения и их коррекция у больных острым лейкозом детей / Губарь С.О. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 62-64

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Світові тенденції туберкульозу серед дітей та ситуація в Україні / Речкіна О.О. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 69-72

   • МЛАДЕНЕЦ - BABY

    • Сучасні принципи корекції дисбіотичних порушень кишечнику у дітей грудного віку / Годованець Ю.Д., Юрків О.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 84- 87

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Пріоритети сучасної терапії хронічних гастродуоденітів у дітей / Тяжка О.В., Боброва В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 88-92

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Оцінка вмісту інтерлейкіну -8 у сироватці крові дітей з хронічною гастродуоденальною патологією залежно від наявності цитотоксичних штамів Helicobacter pvlori / Дудник В.М., Руденко Г.М. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 98-100

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Клініко--параклінічні особливості вродженого гепатиту у дітей / Н.М. Басараба, Н.Ф. Чернега, А.В. Ленченко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 101-103

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Нарушения психоэмоционального статуса у детей с ожирением / Циунчик Ю.Г., Дхакре Судхир // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 104-107

    • Порушення вуглеводного обміну у дітей та підлітків з ожирінням /О.А. Будрейко, Л.Д. Нікітіна С.О. Чумак та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 118- 120

   • ЗОБ - GOITRE

    • Статеві відмінності соматостатевого розвитку дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб /С.І. Турчина, О.І. Плехова, Г.В. Косовцова та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 108-110

   • ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - PLACENTA INSUFFICIENCY

    • Оцінка стану фетоплацентарної системи і перинатальних наслідків у вагітних з вузловими утвореннями щитоподібної залози / Паєнок О.С. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 111-113

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Стан системи протеїназа -інгібітор протеїназ сироватки крові у дітей, хворих на пієлонефрит /Ю.В. Одинець, Ю.С. Триндюк, Т.В. Харченко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 121-123

   • НЕЙРОФИБРОМАТОЗЫ - НЕЙРОФИБРОМАТОЗЫ

    • Врожденные факоматозы , нейроброматозы и болезнь реклингхаузена у детей /Л.Г. Кириллова, А.А. Шевченко, В.В. Лисица и др. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 130-135

   • ДЕТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЯ - CHILDREN OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF REJECTION

    • Синдром Казабаха-Меріта у новонародженої дитини: клінічний випадок /Ю.С. Коржинський, О.В. Омельяненко, М.М. Чуйко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 136-139

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Рання діагностика моногенних хвороб як запорука ефективного лікування та попередження генетично обумовленої патології / Соболь М.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 3,- C. 140- 143

  • Номер журналу 4

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Оганізаційні аспекти діяльності служби охорони здоров я матері і дитини в Україні / Пархоменко Г.Я., Дудіна О.О. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 4-7

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Вплив нераціонального харчування вагітних на формування залізодефіциту /Н.А. Бєлих, О.А. Валієв, М.Г. Коваленко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 8- 12

   • РОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ - BIRTHS ARE PREMATURE

    • Прогнозування передчасних пологів у вагітних жінок з гіперандрогеніями / Семенина Г.Б. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 19- 21

   • МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ - MAGNETIC RESONANCE IMAGE

    • Предиктори розвитку інвалідизуючої патології у недоношених дітей з гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи / Яблонь О.С., Кислова Ю.О. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 22-24

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ - A BABY IS PREMATURELY BORN

    • Перинатальные факторы риска формирования и развития ретинопатии у недоношенных новорожденных / М.И. Кгутницкая, И.В. Хворостяная, И.Ю. Литовка и др. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 25-26

   • ВЕС ТЕЛА - WEIGHT OF BODY

    • Переб1г адаптац1йних процесів у неонатльному періоді в дітей з малою масою тіла і гіпоксично- ішемічним ураженням центральної нервової системи / Булат .М., Курець О.О. Лисунець О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 27- 29

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей першого року життя на тлі білково-енергетичної недостатності / Токарчук Н.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 32- 35

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Чи можна допомогти дітям з синдромом гіпоплазії лівих відділів серця? /В. Ковалєц, О.З. Гнатейко, І.Ю. Авраменко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 40- 43

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Ультразвукове дослідження суглобів як метод скринінгової діагностики артритів у дітей / Ошлянська О.А., Омельченко Л.І., Тарасюк Б.А. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 44- 47

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей із функціональною та органічною патологією підшлункової залози / Лембрик І.С., Царук О.Я., Шулятицька М.П. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 48- 50

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Особенности лечебного питания детей первых месяцев жизни с прогрессирующими заболеваниями гепатобилиарной системы /Ю.Г. Мухина, А.В. Дегтярева, А.А. Пучкова и др. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 51- 54

   • ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ДИСКИНЕЗИЯ - BILIOUS WAYS DISKINEZIYA

    • Проблеми діагностики та лікування дискінезій жовчновивідних шляхів у дітей раннього віку /О.Г. Шадрін, Б.А. Тарасюк, Р.В. Марушко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 55-59

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Особливості комплексної терапії функціонльних розладів системи травлення у підлітків / Мосієнко Г.П. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 60-63

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Нарушения двигательной активности толстой кишки у детей с долихосигмой и их коррекция / Зимницкая Т.В., Велиева Т.А. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 64-67

   • ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - BILIOUS WAYS OF ILLNESS

    • Эффективность комплексной терапии хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей у детей Н.А. Никитина, И.Л. Бабий, Е.А. Калашникова и др. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 68-72

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Особенности манифестации и клинического течения атопической бронхиальной астмы у детей с генетическим полиморфизмом ТОLL - подобного рецептора 4 / Крючко Т.А., Вовк Ю.А.. Ткаченко О.Я. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 76-79

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Ефективність небулайзерної муколітичної терапії при гострих обструктивних бронхітах у дітей / Платонова О.М., Бабій І.Л. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 80- 82

    • Роль селену у запобіганні розвитку повторних епізодів обструктивного бронхіту / Сенаторова Г.С. Цюра О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 91- 92

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Маркери диференційної діагностики та принципи лікування ускладненої пневмонії у дітей раннього віку / Семкович Я.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 83- 86

    • Характеристика цитокінового статусу дітей раннього віку з ускладненою пневмонією на тлі залізодефіцитної анемії / Цимбаліста О.Л., Гаріджук Л.І. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 87- 90

   • НИТРИТЫ - NITRITES

    • Исследование конденсата выдыхаемого воздуха у детей раннего возраста / Клименко В.А., Криворотько Д.Н., Довгопол Н.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 93- 94

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Дисплазия соединительной ткани и интерстициальные болезни легких у детей / Нестеренко З.В. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 95-98

   • АМЕНОРЕЯ - АМЕНОРЕЯ

    • Результаты ультразвукового исследования внутренних органов у девочек-подростков с вторичной аменореей / Начетова Т.А., Галатюк А.В., Кулешова Д.К. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 109-110

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Депрессивные расстройства в структуре синдрома хронической усталости у женщин репродуктивного возраста : клиника и принципы терапии /В.Д. Мишиев, Т.Н. Пушкарева, Ю.А. Кушнир и др. // Перинатология и педиатрия.- 2011.-№ 4,- C. 111-113

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ИОД - IODINE

    • Вплив йодного дефіциту на тиреоїдний гормоногенез матері та плоду / Бєлих Н.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 9-14

   • ЭКЛАМПСИЯ - ECLAMPSIA

    • Морфологические особенности яичников плода от матерей с осложненной беременностью / Куприянова Л.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 15- 17

   • ГРЫЖА ДИАФРАГМАЛЬНАЯ - HERNIA OF DIAFRAGMAL'NAYA

    • Алгоритм ранньої постнатальної діагностики природжених діафрагмальних гриж у новонароджених /О.К. Слєпов, О.П. Пономаренк, В.П. Сорока та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 34- 36

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Вплив раннього неонатального періоду на формування бронхіальної астми у дітей /Т.Л. Процюк, О.В. Чирка, Н.М. Суркова та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 37- 39

    • Лабідність бронхів у школярів з тяжкою і середньотяжкою персистуючою бронхіальною астмою / Лотоцька О.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 103- 105

   • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - ENVIRONMENT

    • Вплив факторів навколишнього середовища на стан здоров я дітей раннього віку / Антипкін Ю.Г., Резніченко Ю.Г., Ярцева М.О. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 48- 51

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Роль кишкової мікрофлори у формуванні здоров я дітей / Бережний В.В., Янковський Д.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 52- 56

    • Оцінка факторів ризику розвитку вроджених вад шлунково-кишкового тракту в дітей / Фофанов О.Д., Юрцева А.П. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 126- 128

   • ЛЕПТИН - LEPTIN

    • Роль лептина в регуляции пищевого поведения и массы тела у детей / Кобец Т.В., Яковенко В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 61- 63

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Діагностичні маркери надмірної маси тіла та ожиріння у дітей раннього віку / Токарчук Н.І., Тимчук Є.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 64-66

    • Ожирение у детей как фактор риска развития артериальной гипертензии в детском возрасте / Л. Пырцу, М. Рудь, И. Палий и др. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 78- 80

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Роль нейрогуморальної регуляції у формуванні імунних механізмів розвитку алергічних захворювань / Шумна Т.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 67- 69

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Лікувальні заходи щодо реабілітації дітей раннього віку, які народилися від матерів, що палять тютюн В.А. Клименко, Г.О. Хоценко, А.І. Кожем яка та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 70- 72

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Внутрішня картина хвороби у дітей та підлітків при ревматичних хворобах /Л.І. Омельченко, Т.М. Пушкарьова, Л.О. Даценко та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 73-75

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Анализ функциональных особенностей вегетативной нервной системы у детей с вегетососудистыми дисфункциями /И.Л. Бабий, Н.А. Малиновская, Н.А. Никитина и др. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 76-77

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Характеристика запального процесу в розвитку ускладненої пневмонії у дітей / Цимбаліста О.Л., Гаврилюк О.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 81-84

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Мікогенна респіраторна сенсибілізація у дітей /Ю.Г. Антипкін, О.М. Охотнікова, С.М. Недельська та ін. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 85- 95

    • Клінічні особливості перебігу та стан місцевого імунітету в дітей раннього віку, які хворіють на гострий обструктивний бронхіт / Абатуров О.Є., Герасименко О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 106- 108

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Патогенетическое обоснование оптимизации ранней диагностики бронхолегочной дисплазии / Клименко Т.М., Агашков В.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 100- 102

   • HELICOBACTER ИНФЕКЦИИ - HELICOBACTER OF INFECTION

    • Роль дефензінів у розвитку хронічного запалення слизової оболонки шлунка при хелікобактерній інфекції у дітей / Абатуров О.Є., Герасименко О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 109- 112

   • ДИАРЕЯ ДЕТСКАЯ - ДИАРЕЯ IS CHILD

    • Новітні технології в диференційній діагностиці гострих діарей у дітей раннього віку / Безкаравайний Б.О., Яковенко Н.О. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 119- 120

   • ИЗЖОГА - HEARTBURN

    • Клинико-эндоскопические особенности у детей и подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью / Боярская Л.Н.,Е.А. Иванова, Скалозубова И.Б. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 121- 122

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Фактори ризику розвитку хронічних САGA-позитивних НР -асоційованих гастритів у дітей / Абатуров О.Є., Завгородня Н.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 123- 125

   • АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО - ASPHYXIA OF NEW-BORN

    • Цистатин С ранній маркер ішемічної нефропатії у новонароджених / ЛОбода А.М., Маркевич В.Е. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 1,- C. 129- 132

  • Номер журналу 2

   • КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ - SECTION A CAESAR

    • Респіраторна захворюваність доношених новонароджених та елективний кесарський розтин /І.М. Матвієнко / Матвієнко І.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 4- 6

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Динаміка показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в новонароджених дітей з вродженою пневмонією / Л.І. Шевченко, Н.Я. Митник / Шевченко Л.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 7- 9

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Выбор рациональных методов терапии острых инфекционных ринитов у детей с аллергоанамнезом / Е.П. Карпова, М.В. Соколова / Карпова Е.П. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 19-23

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Возможности гидросонографии в оценке моторно-эвакуаторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки у детей / Б.А. Тарасюк, Т.А. Гридина / Тарасюк Б.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 24- 26

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Місце ентеросорбції в корекції порушень мікробіоценоза кишечнику у дітей раннього віку з захворюваннями гепатобіліарної системи / А.А. Ковальчук / Ковальчук А.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 28- 30

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Оцінка ефективності антисекреторної терапії у дітей з функціональною диспепсією / Т.О. Крючко, І.М. Несіна, М.О. Румянцева / Крючко Т.О. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 36- 38

   • БРОНХОВ БОЛЕЗНИ - BRONCHIAL TUBES OF ILLNESS

    • Оптимізація ранньої діагностики туберкульозу бронхів у дітей / В.П. Костроміна, О.О. Речкіна, О.І. Шпак та ін. / Костроміна В.П. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 43- 44

    • Синдром лівого головного бронха як хірургічна проблема у дітей / О.К. Слєпов, О.В. Риженко, О.П. Пономаренко / Слєпов О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 48- 50

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Значення спіральної комп ютерної томографії в діагностиці бронхолегеневої дисплазії /Г.С. Сенаторова, Л.М. Черненко / Сенаторова Г.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 45- 47

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Рання діагностика природжених вад серця у новонароджених дітей / Н.В. Котова, Р. Сутіртха, І.О. Пенгріна та ін. / Котова Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 57- 59

   • ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - RESPIRATORY INSUFFICIENCY

    • Неінвазивна діагностика дихальної недостатності паренхіматозного походження у новонароджених при критичних станах /О.Г. Буряк, Ю.Б. Ященко / Буряк О.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 65- 67

   • СЛУХ - EAR

    • Раннее выявление нарушений слуха у новорожденных / В.М. Дудник, О.И. Изюмец, Л.И. Лайко и др. / Дудник В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 68- 70

   • АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО - ASPHYXIA OF NEW-BORN

    • Оцінка функціонального стану нирок за показником сироваткового вмісту цистатину С у недоношених новонароджених із ішемічною нефропатією / А.М. Лобода, В.Е. Маркевич, І.Е. Зайцев / Лобода А.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 71- 74

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Клинико-терапевтические аспекты пиелонефрита у детей / П.Н. Марталог, М.П. Балануца, А.О. Чунту та 1н. / Марталог П.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 78- 80

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Генетичний поліморфізм та клінічна гетерогенність виразкової хвороби в дітей /С.В. Сокольник / Сокольник С.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 81- 83

   • ОТЕК - IT WAS SWOLLEN

    • Проблемные вопросы и перспективы диагностики наследственного ангионевротического отека у детей / С.Н. Недельская, Д.А. Ярцева / Недельская С.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 84- 88

   • КАЛЬЦИЙ - CALCIUM

    • Роль гипокальциемии в патогенезе судорожного синдрома /Л.В. Квашнина / Квашнина Л.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 89- 94

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Зміни тромбоцитів у хворих на гостру ревматичну лихоманку та хронічну ревматичну хворобу серця / Н.В. Банадига, О.Р. Боярчук, К.С. Волков / Банадига Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 95- 98

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Формування судинних порушень та розладів мікроциркуляції у дітей і підлітків з ожирінням / О.А. Будрейко, С.О. Чумак, Л.Д. Нікітіна / Будрейко О.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 107- 109

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Відсутність антитіл до ВІЛ у дитини 3 років 4 місяців, яка приймає антиретровірусну терапію (клінічний випадок пепребігу та лікування ВІЛ- інфекції у дитини) / М.А. Онищенко, І.А. Матковський / Онищенко М.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 2,- C. 110- 111

  • Номер журналу 3

   • ГРЫЖА ДИАФРАГМАЛЬНАЯ - HERNIA OF DIAFRAGMAL'NAYA

    • Пренатальна діагностика та визначення життєздатності плода з природженою діафрагмальною грижею / О.К. Слєпов, І.Ю. Гордієнко, О.П. Пономаренко та ін. / Слєпов О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 6-9

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Стан ендотеліальної функції у вагітних при універсальній діабетичній ангіопатії / В.А. Ципкун / Ципкун В.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 10- 12

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Особливості експресії маркерів апоптозу та атопії у дітей з різними фенотипами бронхіальної астми / Ю.Г. Антипкін, В.Ф. Лапшин, Т.Д. Задорожна та ін. / Антипкін Ю.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 21- 24

    • Фенотипові особливості бронхіальної астми в дітей шкільного віку / О.К. Колоскова, Л.А. Іванова / Колоскова О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 96-98

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Принципы рациональной терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей /Л.Б. ТоршхоеваН.С. Глухарева, А.Л. Заплатников / Торшхоева Л.Б. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 25- 28

    • Ефетивність використання бальнеологічних факторів у коплексному відновлювальному лікуванні дітей, які часто хворіють на респіраторні захворювання / Л.С. Степанова / Степанова Л.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 35- 37

   • МОЛОКО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - MILK IS HUMAN

    • Отечественные адаптированные молочные смеси, обогащенные олигосахаридами и нуклеотидами, в питании детей раннего возраста / В.В. Бережной, В.Г. Козачук / Бережной В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 49- 52

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Особливості ехосеміотики реактивного та хронічного панкреатиту в дітей / І.С. Лембрик, Н.І. Гончаренко, Т.А. Грідіна та ін. / Лембрик І.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 53-54

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Особливості окислювальної модифікації білків у дітей, хворих на хронічний гепатит С / В.С. Березенко, Р.В. Мостовенко, М.Б. Диба та ін. / Березенко В.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 55-58

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Деструктивна патологія гастродуоденальної зони як маска дебюту атипової форми целіакії у дітей / О.З. Гнатейко, О.Л. Личковська, І.Ю. Кулачковська та ін. / Гнатейко О.З. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 59- 62

    • Целіакія у дітей раннього віку в практиці педіатра (клінічний випадок) / А.А. Ковальчук / Ковальчук А.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 63- 65

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Стан ниркової гемодинаміки при пієлонефритах у дітей за даними ультразвукової допплерометрії ниркових артерій / Л.І. Вакуленко, В.О. Кондратьєв, А.В. Вакуленко та ін. / Вакуленко Л.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 81- 83

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Стан гемопоезу у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит / В.М. Дудник, Г.Ю. Звенігородська / Дудник В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 87- 90

   • НЕРВНОЙ ТРУБКИ АНОМАЛИИ - NERVOUS TUBE OF ANOMALY

    • Епідеміологія, клінічні прояви та медичне ведення дітей з вродженими дефектами невральної трубки / В.О. Майчук, С.П. Горіщак / Майчук В.О. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 105- 107

   • БРАДИКАРДИЯ - БРАДИКАРДИЯ

    • Значение неинвазивного электрофизиологического исследования в диагностике брадиаритмий у детей / Н.В. Нагорная, Е.В. Пшеничная, С.А. Паршин и др. / Нагорная Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 108- 112

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Дефіцит вітаміну D серед дітей шкільного віку / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька / Поворознюк В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 117- 120

   • ЗОБ - GOITRE

    • Особенности клинико-анамнестических данных у детей с диффузным нетоксическим зобом, проживающих в условиях слабого йододефицита / С.И. Турчина, Е.И. Плехова, Н.В. Багацкая и др. / Турчина С.И. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 121-124

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Характеристика функції зовнішнього дихання у дітей з алергічними захворюваннями / Т.Є. Шумна / Шумна Т.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 130- 132

   • СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - STUDENTS OF STOMATOLOGY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

    • Використання інноваційних методик викладання пропедевтичної педіатрії в навчанні студентів-іноземців /Л.С. Зюзіна, Г.М. Траверсе, Т.І. Мизгіна / Зюзіна Л.С. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 91-92

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Вплив перинатальних факторів на швидкість прогресування ВІЛ-інфекції у дітей / Л.І. Чернишова, І.В. Степановський, І.С. Раус та ін. / Чернишова Л.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 3,- C. 8- 13

  • Номер журналу 4

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Імуногістологічні особливості структур плаценти при герпесвірусній інфекції / Т.К. Знаменська, О.І. Жданович, А.О. Писарєв та ін. / Знаменська Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 14- 16

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Особенности поражения сердца при внутриутробных инфекциях у новорожденных /И.И. РЕдько, Л.С. Овчаренко, Л.Е. Желепова / Редько И.И. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 23- 25

    • Результати аналізу мікробіологічного моніторингу пацієнтів відділення патології новонароджених дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави / Т.І. Мизгіна, О.А. Щербань, Т.М. Горячевська / Мизгіна Т.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 107-109

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ - NERVOUS SYSTEM IS CENTRAL

    • Сучасний стан проблеми діагностики ПРЕ-і перинатальних уражень центральної нервової системи у дітей, що перенесли критичні стани у неонатальному періоді / Л.Г. Кирилова, О.І. Цимбал / Кирилова Л.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 30- 34

   • ИОД - IODINE

    • Актуальність йодного дефіциту для вагітних і дітей раннього віку та способи йодної профілактики (огляд літератури) / Н.А. Бєлих / Бєлих Н.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 35- 40

   • ИНТЕРЛЕЙКИН-6 - INTERLEYKIN-6

    • Особливості генетичного поліморфізму гена інтерлейкіну -6 у вагітних жінок / І.І. Воробйова, В.Б. Ткаченко, Л.А. Лівшиц та ін. / Воробйова І.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 43- 44

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Вітчизняні адаптовані молочні суміші у вигодовуванні дітей грудного віку / В.В. Бережний, В.Г. Козачук / Бережний В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 53- 55

   • ПЛАЦЕНТА - PLACENTA

    • Стан системи мати- плацента-плід у вагітних з гіпертонічною хворобою / С.М. Янута / Янюта С.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 45- 47

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Характеристика супутньої патології у дітей з ожирінням /О.Л. Цимбаліста, О.С. Бобрикович, В.І. Кравченко / Цимбаліста О.Л. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 56- 59

    • Застосування комбінованої лікарсько-психологічної терапії при ожирінні у дітей / М.Л. Аряєв, Ю.Г. Циунчик / Аряэв М.Л. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 90-92

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Принципи диференційованого лікування панкреатиту в дитячому віці / Ю.Г. Антипкін, А.Г. Ципкун, І.С. Лембрик / Антипкін Ю.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 63- 65

   • ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS X-RAY PHOTOGRAPHY COMPUTER

    • Современная компьютерно-томографическая диагностика хронических диффузных заболеваний печени у детей / Е.В. Полищук / Полищук Е.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 66- 68

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Обгрунтування патогенетичного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей / С.В. Сокольник / Сокольник С.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 69-71

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Состояние сердечно-сосудистой системы у детей школьного возраста, рожденных поздненедоношенными / С.В. Попов, С.И. Бокова / Попов С.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 72- 76

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Распространенность бронхиальной астмы у детей и ее гиподиагностика / Е.А. Речкина / Речкина Е.А. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 80- 84

   • ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - LYMPHATIC SYSTEM

    • Лимфедема у детей (обзор литературы и собственные клинические наблюдения) Е.В. Бордюгова, Н.Н. Конопко, Д.С. Хапченкова и др. / Бордюгова Е.В. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 85- 89

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Диагностика гипербилирубинемии и ее коррекция у новорожденных / О.И. Изюмец, М.В. Добижа,Л.И. Лайко и др. / Изюмец О.И. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 98- 100

   • ДИСТОНИЯ - ДИСТОНИЯ

    • Синдром вегетативної дистонії у дітей, порівняльний ефект нейротропної терапії / О.І. Ізюмець, Л.Л. Віннічук, О.І. Марчук, та ін. / Ізюмець О.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 101- 103

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Клинико- терапевтические аспекты пиелонефрита у детей / П.Н. Мартолог, М.П. Балануца, А.О. Чунту и др. / Марталог П.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 104-106

    • Результати аналізу мікробіологічного моніторингу пацієнтів відділення патології новонароджених дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави / Т.І. Мизгіна, О.А. Щербань, Т.М. Горячевська / МИзгіна Т.І. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 107- 109

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Щодо епігенетичних механізмів формування харчової алергії у дітей /С .М. Недельська, / Недельська С.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 112- 113

   • ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ - LIMFOPROLIFERATIVNYE OF VIOLATION

    • Аспекти гепатопанкреатичних ускладнень у дітей з онкогематологічними захворюваннями / М.Ю. Сульженко, Н.М. Головченко / Сульженко М.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 120- 121

   • РОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ - BIRTHS ARE PREMATURE

    • Асоціації між поліморфізмом гену ангіотензин-перетворюючого ферменту та розвитком респіраторної патології у передчасно народжених дітей / О.М. Ковальова / Ковальова О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2012.-№ 4,- C. 17-22

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО - CALLOUS BODY

    • Агенезія мозолистого тіла : тан проблеми, пренатальна діагностика , клінічні випдк / Т.В. Авраменко, О.А. Шевченко / Авраменко Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 5-11

   • ГИПОТЕРМИЯ - HYPOTHERMIA

    • Амплітудно- інтегрований електроенцефалографічний моніторинг немовлят з важкою асфіксією під час краніоцеребральної гіпотермії / Ю. Коржинський, В. Здвижкова, С. Лапоног / Коржинський Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 12- 17

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ - A BABY IS PREMATURELY BORN

    • Діагностичні маркери перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи у недоношених новонароджених / В.Е. Маркевич, В.О. Петрашенко / Маркевич В.Е. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 18- 23

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Оптимізація харчування дітей раннього віку /В.К. Козакевич, К.Б. Козакевич / Козакевич В.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 32- 34

   • НОВОРОЖДЕННОГО МАССА ТЕЛА - NEW-BORN MASS OF BODY

    • Материнські фактори ризику народження дітей з екстремально низькою масою тіла /Л.Г. Крилова, Я.А. Мартиненко / Кирилова Л.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 40- 43

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Предиктори неефективності антиретровірусної терапії у ВІЛ- інфікованих дітей / Н.В. Котова, Н.В. Грищенко, К.С. Ковалевська / Котова Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 43- 46

   • ВКУС - TASTE

    • Формування смакових переваг , харчової поведінки і порушення апетиту у дітей раннього віку / А.А. Ковальчук / Ковальчук А.А. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 47- 48

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Реактивність імунної системи новонароджених, хворих на вроджену пневмонію, як клінічний критерій у динаміці захворювання / Т.К. Знаменська, Т.М. Килимник, А.О. Писарев та ін. / Знаменська Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 58- 68

    • Вроджена пневмонія новонароджених- клініко- патогенетична характеристика: методологічні підходи до формування діагностичного процесу та трактовки показників / Т.К. Знаменська, Т.М. Килимник, Т.В. Куриліна та ін. / Знаменська Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 73- 81

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Эхографическая оценка состояния билиарного тракта у детей с бронхиальной астмой и рецидивирующими бронхитами / Т.А. Гридина, И.В. Андрущенко / Гридина Т.А. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 69- 72

   • КОЛИТ - COLITIS

    • Хронический неспецифический неязвенный колит у детей / О.Ю. Белоусова / Белоусова О.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 87- 91

   • ИОД - IODINE

    • Йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання (лнкції) /М .Є. Маменко / Маменко М.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 97- 105

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Влияние персистирующих инфекций на формирование и течение реккурентніх обструктивніх бронхитов у детей / Е.И. Юлиш, С.И. Вакуленко, А.С. Тюрина / Юлиш Е.И. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 106- 113

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Сучасний погляд на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у дітей / О.В. Зубаренко, Т.Ю. Кравченко / Зубаренко О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 114- 122

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Современные принципы диагностики и тактика ведения новорожденных с врожденными пороками сердца / А.С. Сенаторова, М.А. Гончарь, А.Д. Бойченко / Сенаторова А.С. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 123- 127

   • ДИССЕРТАЦИИ - DISSERTATIONS

    • Перелік кандидатських дисертацій , що були затверджені ПК (педіатрія) АМН та МОЗ України до виконання у 111 -1V кварталі 2012 р. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 1,- C. 129

  • Номер журналу 2

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Морфологічні особливості материнської та фетальної частин плаценти у жінок з хронічним гломерулонефритом і різним рівнем антифосфоліпідних антитіл / Т.В. Волошина, Т.Д. Задорожна, Л.Є. Туманова та ін. / Волошина Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 17-21

    • Мрфологічні особливості материнської та фетальної частин плацнти у жінок з хронічним гломерулонефритом і різним рівнем антифосфоліпіднихантитіл / Т.В. Волошина, .Д. Задоожна, Л.Є. Туманова та ін. / Волошина Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 17- 21

    • Вивчення імуногістохімічних особливостей материнської та фетальної частин плаценти у жінок з хронічним гломерулонефритом і підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл / Т.В. Волошина, Т.Д. Задорожна, Л.Є. Туманова та ін. / Волошина Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 13-16

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Особливості поліморфізму гену інтерлейкіну - 8 ( -781 с/т ) у вагітних жінок / І.І. Воробйова, Т.С. Наквасюк, С.М. Толкач та ін. / Воробйова І.І. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 22- 25

    • Особливості ліморфізму гену інтерлейкіну-8 (-781С/Т ) у вагітних жінок / І.І. Воробйова, Т.С. Наквасюк, С.М. Толкач та ін. / Воробйова І.І. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 22-25

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ - A BABY IS PREMATURELY BORN

    • Діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку в недоношених новонароджених у гострому періоді / Т.К. Знаменська, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна / Знаменська Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 26- 31

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Порівняльний аналіз медикаментозних підходів лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей / В.Г. Майданник, І.О. Мітюряева, Н.М. Кухта та ін. / Майданник В.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 37-43

    • Вікові особливості клінічного перебігу хронічної гастродуоденальної патології в дітей / В.І. Боброва, А.О. Кошова, Ю.І. Вообієнко / Боброва В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 73- 77

   • ЦИТОМЕГАЛОВИРУС - CITOMEGALOVIRUS

    • Особливості нервово-психічного розвитку та слуху в дітей з внутрішньоутробною трансмісією цитомегаловірусу / В.М. Запорожан, О.О. Старець, М.В. Дубковська / Запорожан В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 47-51

   • АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ - АУТОИММУННЫЕ ILLNESSES

    • Аутоімунний лімфопроліферативний синдром / А.П. Волоха, Л.І. Чернишова, О.А. Стинич / Волоха А.П. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 47- 51

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Труднощі діагностики комплексу ШОНА /М.Жук, В. Кавалєц, І.Ю. Авраменко / Жук М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 52-55

    • Труднощі діагностики комплексу Шона / М.Жук, В. Кавалєц, І.Ю. Авраменко / Жук М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 52- 55

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Оптимизация лечения детей с острыми респираторными заблеваниями / Т.Р. Уманец, В.Ф. Лапшин, Л.С. Степанова и др. / Уманец Т.Р. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 60- 63

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Клинико-патогенетические параллели гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдрома раздраженного кишечника у детей / О.Г. Шадрин, Е.М. Платонова / Шадрин О.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 69-72

    • Особливості стану інтестинальної мікробіоти при функціональних захворюваннях кишечнику в дітей перших років життя / Р.В. Марушко / Марушко Р.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 78- 81

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - A BABY is PREMATURELY BORN, ILLNESSES

    • Діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку в недоношених новонароджених у гострому періоді / Т.К. Знаменька, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна / Знпаменька Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 26- 31

   • НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ БОЛЕЗНИ - NERVOUS SYSTEM OF VEGETATIVE ILLNESS

    • Порівняльний аналіз медикаментозних підходів лікування пароксизмальної вегетативної недостатноті у дітей / В.Г. Майданник, І.О. Мітюряєва , Н.М. Кухта та ін. / Майданник В.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 37- 43

   • ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - CITOMEGALOVIRUSNYE OF INFECTION

    • Особливості нервово-психіного розвитку та слуху в дітей з внутрішньоутробною трансмісією цитомегаловірусу / В.М. Запорожан, О.О. Старець, .В. Дубковська / Запорожан В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 44- 46

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Аутоімунний лімфопроліферативний синдром / А.П. Волоха, Л.І. Чернишова, О.А. Стинич / Волоха А.П. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 47- 51

   • ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - ARTIFICIAL REARING

    • Досвід використання адаптованих сумішей вітчизняного виробництва з пребіотиками в профілактиці та лікуванні функціональних розладів шлунково-кишкового тракту в дітей першого року життя / В.К. Козакевич / Козакевич В.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 2,- C. 64-68

  • Номер журналу 3

   • ЛЕГКИЕ - LIGHTS

    • Аналіз частоти і структури вродженої патології легенів, грудної клітки та діафрагми у плодів від вагітних групи високого ризику / І.Ю. Гордієнко, О.М. Тарапурова, Г.О. Гребініченко та ін. / Гордієнко І.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 5- 8

    • Аналіз частоти і труктури вродженої патології легенів , грудної клітки та діфрагми у плодів від вагітних групи високого ризику / І.Ю. Гордієнко, О.М. Тарапурова, Г.О.Гребініченко та ін. / Гордієнко І.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 5-8

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Клініко-параклінічна характеристика дітей з пролонгованою кон югаційною жовтяницею / А.В. Ленченко / Ленченко А.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 9- 12

    • Клініко-параклінічна характеристика дітей з пролонгованою кон югаційною жовтяницею / А.В. Ленченко / Ленченко А.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 9- 12

   • ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ - TO INTENSIVE THERAPY SEPARATION FOR NEW-BORN

    • Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологічним перебігом раннього неонатального періоду / Л.Б. Романюк, Л.А. Волянська, М.Д. Заріцька / Романюк Л.Б. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 17-19

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Перебіг першого триместру вагітності та показник пренатального скринінгу в жінок із великим інтергенетичним інтервалом / О.В. Сорокін, З.Б. Хомінська, Л.Є. Туманова та ін. / Сорокін О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 25- 28

    • Перебіг першого триместру вагітності та показник пренательного скринінгу в жінок із великим інтергенетичним інтервалом / О.В. Сорокін, З.Б. Хомінська, Л.Є. Туманова та ін. / Сорокін О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 25- 28

   • БРОНХИ - BRONCHIAL TUBES

    • Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому (огляд літератури ) / Е.І. Бурбела / Бурбела Е.І. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 33- 35

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Сучасний погляд на вроджені пневмонії в новонароджених від матерів із TORCH - інфекціями / .К. Знаменська, Л.І. Шевченко, .В. Дзядик та ін. / Знаменська Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 39- 42

    • Сучасний погляд на вроджені пневмонії в новонароджених від матерів із TORCH - інфекціями / Т.К. Знаменська, Л.І. Шевченко, Т.В. Дзядик та ін. / Знаменська Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 39- 42

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Атопический дерматит у детей : оптимизация противозудной терапии / Т.Р. Уманец, В.Ф. Лапшин, Л.М. Тжертж и др. / Уманец Т.Р. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 43- 47

    • Что делать , если у новорожденного ребенка врожденный порок сердца ? / Н.. Аряев, И.М. Шевченко, Е.В. Титкова / Аряев Н.Л. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 74- 77

    • Атопический дерматит у детей : оптимизация противозудной терапии / Т.Р. Уманец, В.Ф. Лапшин, Л. М. Тжертж и др. / Уманец Т.Р. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 43-47

   • МЛАДЕНЕЦ, ПИТАНИЕ - BABY, FEED

    • Використання сучасних функціональних адаптованих молочних сумішей вітчизняного виробництва при закрепах та дисбіозі кишечника у дітей першого року життя / В.К. Козакевич / Козакевич В.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 58- 61

    • Використання сучасних функціональних адаптованих молочних сумішей вітчизняного виробництва при закрепах та дисбіозі кишечника у дітей першого року життя / В.К. Козакевич / Козакевич В.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 58- 61

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Вплив тютюнопаління на перебіг хронічної гастродуоденальної патології в підлітків / В.І. Боброва, Ю.І. Воробієнко, О.В. Пьянкова та ін. / Боброва В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 62- 65

    • Вплив тютюнопаління на перебіг хронічної гастродуоденальної патології в підлітків / В.І. Боброва, Ю.І. Воробієнко, О.В. Пьянкова та ін. / Боброва В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 62- 65

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ - NEW-BORN

    • Патогенез и клинико-морфологические особенности перфораций желудочно-кишечного тракта у новорожденных / К.М. Шатрова, О.М. Горбатюк, Т.В. Мартинюк / Шатрова К.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 66- 69

    • Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим / О.М. Ковальова / Ковальова О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 96- 100

    • Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологічним перебігом раннього неонатального періоду / Л.Б. Романюк, Л.А. Волянська, М.Д. Заріцька / Романюк Л.Б. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 17- 19

    • Патогенез и клинико-морфологические особенности перфораций желудочно-кишечного тракта у новорожденных / К.М. Шатрова, О.М. Горбатюк, Т.В. Мартинюк / Шатрова К.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 66-69

    • Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим / О.М. Ковалева / Ковалева О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 96- 100

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки / Н.В. Банадига, О.Р. Боярчук / Банадига Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 78- 81

    • Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки / Н.В. Банадига, О.Р. Боярчук / Банадига Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 78- 81

   • ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННЫХ - ICTERUS OF NEW-BORN

    • Неинвазивный метод определения гипербилирубинемии у новорожденных / В.М. Дудник, Л.И. Лайко, .И. Изюмец и др. / Дудник В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 82- 84

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Результаты и проблемы ведения новорожденных с врожденными пороками сердца / Т.М. Клименко, Ю.В. Сороколат, О.Ю. Карапетян / Клименко Т.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 85- 88

    • Результаты и проблемы ведения новорожденных с врожденными порокам сердца / Т.М. Клименко, Ю.В. Сороколат, О.Ю. Карапетян / Клименко Т.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 85- 88

    • Что делать, если у новорожденного ребенка врожденній порок сердца ? / М.Р. Туманян, О.В. Филаретова / Туманян М.Р. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 101- 111

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Антибиотикотерапия инфекций мочевой системы у детей в амбулаторной практике / П.Н. Марталог, М.П. Балануца, Л.Г. Черемпей и др. / Марталог П.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 89- 91

    • Антибиотикотерапия инфекций мочевой системы у детей в амбулаторной практике / П.Н. Марталог, М.П. Балануца, Л.Г. Черемпей и др. / Марталог П.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 89- 91

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Антилейкотриеновые препараты в лечении аллергических заболеваний у детей / С.М. Шит, Н. Е. Ревенко, Т.Г. Горелко и др. / Шит С.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 92- 95

    • Антилейкотриеновые препараты в лечении аллергических заболеваний у детей / С.М. Шит, .Е. Ревенко, Т.Г. Горелко и др. / Шит С.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 92- 95

   • ПОЛИОМИЕЛИТ - POLIOMYELITIS

    • Полиомиелит у детей /В.И. Ильченко Е.В. Пикуль / Ильченко В.И. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 112- 117

    • Полиомиелит у детей / В.И. Ильченко, Е.В. Пикуль / Ильченко В.И. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 112- 117

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Нейроиммунные механизмы генеза частых повторных эпизодов острых бронхитов у детей / Л.С. Овчеренко, И.В. Шамрай, А.А. Вертегел / Овчеренко Л.С. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 118- 125

    • Нейроиммунные механизмы генеза частных повторных эпизодов острых бронхитов у детей / Л.С. Оваренко, И.В. Шамрай, А.А. Вертегел / Овчаренко Л.С. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 118- 125

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Питання впливу оточуючого середовища на розвиток слухового та зорового аналізаторів у новонароджених / Г.С. Сенаторова, І.В. Завгородній, О.О. Ріга та ін. / Сенаторова Г .С. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 126-130

    • Неинвазивный метод опрделения гипербилирубинемии у новорожденных / В.М. Дудник, Л.И. Лайко, О.И. Изюмец и др. / Дудник В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 82- 84

    • Питання впливу оточуючого середовища на розвиток слухового та зорового аналізаторів у новонароджених / .С. Сенаторова, І.В. Завгородній, О.О. Ріга та ін. / Сенаторова Г.С. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 126- 130

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Вивчення імуногістохімічних осоливостей материнської та фетальної частин плаценти у жінок з хронічним гломерулонефритом і підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл / Т.В. Волошина, Т.Д. Задорожна, Л.Є. Туманова та ін. / Волошина Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 13- 16

   • НОВОРОЖДЕННЫХ БОЛЕЗНИ И АНОМАЛИИ - NEW-BORN ILLNESS AND ANOMALY

    • Что делать, если у новорожденного ребенка врожденный порок сердца? /Н.Л. Аряев, И.М. Шевченко, Е.В. Титкова / Аряев Н.Л. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 3,- C. 74- 77

  • Номер журналу 4

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ - NEW-BORN

    • Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим (оглядова стаття) / Т.К. Знаменська, О.М. Ковальова, В.І. Похилько та ін. / Знаменська Т.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 6- 10

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Дані пренатального скринінгу та перебіг другого триместру вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом О.В. Сорокін, З.Б. Хомінська, Л.Є. Туманова та ін. / Сорокін О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 11- 13

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Особенности ухода за полостью носа новорожденных и детей первых лет жизни в осенне-зимний период / О.В. Зайцева / Зайцева О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 14- 16

   • ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - ARTIFICIAL REARING

    • Сучасні принципи адаптації дитячих молочних сумішей /В.К. Козакевич / Козакевич В.К. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 16- 19

   • АНГИОМАТОЗ - ANGIOMATOZ

    • Енцефалотригемінальний ангіоматоз (синдром Стерджа-Вебера-Краббе-Дімітрі)випадок із клінічної практики / О.А. Шевченко / Шевченко О.А. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 25-28

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - DIGESTIVE SYSTEM

    • Значення функціонального стану травної системи у перебігу атопічного дерматиту в дітей / Н.В. Банадига / Банадига Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 43- 46

    • Контактная холестерическая жидкокристаллическая термография -скрининг-метод догоспитальной диагностики гастродуоденальной патологии у детей младшего возраста / Е.В. Савицкая / Савицкая Е.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 89-91

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Алгоритм діагностики захворювань підшлункової залози в дітей із харчовою сенсибілізацією / О.Ю. Белоусова, Ю.В. Карпушенко / Бєлоусова О.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 47- 50

   • СФИНКТЕР ОДДИ - СФИНКТЕР OF ODDI

    • Диагностический алгоритм и рациональная терапия дисфункции СФИНКТЕРА ОДДИ у детей / В.И. Боброва / Боброва В.И. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 51- 55

   • ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ОМЕГА-3 - FAT ACIDS, OMEGA-3

    • Корекція цитопротекторних порушень слизової оболонки шлунка в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією / В.І. Боброва, Ю.І. Воробієнко / Боброва В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 51- 55

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Дискусійні питання протоколів діагностики і лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей /.О. Крючко, І.М. Несіна / Крючко Т.О. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 71- 75

    • Сочетанная патология пищевода и гастродуоденальной зоны у детей: смена приоритетов /Н.В. Павленко, И.Г. Солодовниченко , К.В. Волошин и др. / Павленко Н.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 85- 88

   • ЦИНК - ZINC

    • Особливості клінічного перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей на фоні дефіциту цинку / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца / Марушко Ю.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 76- 80

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Подходы к терапии ранней стадии желчнокаменной болезни у детей / О.Г. Шадрин, Е.В. Шутова / Шадрин О.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 92- 95

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Міждисциплінарна сімейно-центрована програма раннього втручання на етапі первинної медико-санітарної допомоги дітям / І.П. Пасічник,Г.В. Кукуруза / Пасічник І.П. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 105- 107

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Профілактика залізодефіцитної анемії в дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза / М.Ю. Сульженко, Н.М. Головченко / Сульженко М.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 108- 110

   • ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ - LIGHTS VENTILATION

    • Віддалені наслідки в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень у неонатальному періоді / О.С. Яблонь , О.В. Мазулов, Ю.О. Кислова / Яблонь О.С. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 111- 113

   • ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННЫХ - ICTERUS OF NEW-BORN

    • Желтухи новорожденных / Т.С. Малич / Малич Т.С. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 114- 120

   • ТОКСИКОЛОГИЯ - TOXICOLOGY

    • Синдром токсикоза с эксикозом у детей раннего возраста / О.Н. Ольховская , М.С. Зимина, С.В. Кузнецов / Ольховская О.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 121- 126

   • МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - MICROELEMENTS

    • Роль дисбаланса микро-и макроэлементов у формировании хронической патологии детей / Т.В. Фролова, О.В. Охапкина / Фролова Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2013.-№ 4,- C. 127- 133

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 4

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Генетичні та імунологічні маркер розвитку жирової дегенерації печінки в дітей та підлітків із метаболічним синдромом / Т.О. Крючко, О.А. Пода, О.А. Шликова, О.В. Ізмайлова // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 61-66. – (УМСА).

   • ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ - HEALTH THE STATE

    • Інформативні критерії оцінки стану здоров’я дітей та підлітків / В.К. Козакевич, О.Б. Козакевич / Козакевич, В.К. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 82-85. – (УМСА).

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСУРСОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - THE HEALTH PROTECTIONS OF RESOURCES DISTRIBUTING

    • Реалізація пілотного проекту (об єднання фінансових ресурсів, розмежування фінансових ресурсів за видами медичної допомоги ): переваги та ризики / М.В. Шевченко / Шевченко М.В. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 10- 14

   • ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ - CHROMOSOMAL ANOMALIES

    • Обмежений плацентарний мозаїцзм : механізми утворення та перспективи прогнозування /І.Ю. Гордієнко, Т.В. Нікітчина, О.О. Ващенко та ін. / Гордієнко І.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 14-17

   • ГАСТРОШИЗИС - ГАСТРОШИЗИС

    • Рзультати (хірургії перших хвилин ) при лікуванні гастрошизису /О.К. Слєпов / Слєпов О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 18-23

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Клінічна оцінка плацентарної дисфункції у вагітних із генітальними інфекціями / О.К. Головачук, І.В. Каліновська / Головачук О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 31-33

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Перебіг вагітності пологів та стан новонароджених у жінок після ЕКЗ методом ІКСІ / Л.Є. Туманова / Туманова Л.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 34- 39

   • РОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ - BIRTHS ARE PREMATURE

    • Проблемні питання розвитку та реабілітації дітей , що народились передчасно / Р.О. Моісеєнко / Моісеєнко Р.О. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 40- 44

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Динаміка показників фізичного розвитку в передчасно народжених дітей на першому році життя / Т.М. Хіменко, В.Є. Михайленко, А.О. Адаховська / Хіменко Т.М. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 45- 48

    • Маркери ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентності в дітей і підлітків / Н.М. Громнацька, О.Я. Склярова, І.С. Фоменко / Громнацька Н.М. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 72- 76

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Респіраторні порушення в новонароджених : особливості ультрасонографічної картини та стану гемодинаміки / І.С. Лук янова / Лук янова І.С. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 49- 53

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Использование рефлюкс-анкеты для скрининговой диагностики патологического гастроэзофагеального рефлюкса у детей / Е.А. Старец, В.В. Трухальская / Старец Е.А. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 54- 56

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Этиологическая структура и клинико-параклиническая характеристика вирусных гепатитов у детей раннего возраста / Н.Ф. Чернега / Чернега Н.Ф. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 57- 61

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Оцінка прогресуючого перебігу хронічного вірусного гепатиту С у дітей за окремими показниками оксидативного стресу / В.С. Березенко, Р.В. Мостовенко, М.Б. Диба / Березенко В.С. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 67- 72

   • ТИРОЗИНЕМИЯ - TIROZINEMIYA

    • Орфанные болезни: семейный случай тирозинемии 1-го типа / Л.Н. Боярская, Г.Н. Дмитрякова / Боярская Л.Н. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 77-81

   • АМЕНОРЕЯ - АМЕНОРЕЯ

    • Особенности оценки риска формирования вторичной аменореи у девочек-подростков с использованием морфогенетических показателей / Т.А. Начетова / Начетова Т.А. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 86- 89

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Клінічний випадок сімейної середземноморської лихоманки як прояву первинного імунодефіциту в дитини /Т.В. Сорокман, Н.І. Підвисоцька, Т.В. Дмитрук / Сорокман Т.В. // Перинатология и педиатрия.- 2014.-№ 4,- C. 90- 93

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Холестатичний гепатоз вагітних. Наслідки для плода та новонародженого / С.В. Бенюк, І.Б. Венцківська, Т.В. Ковалюк / Бенюк С.В. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 20- 23

    • Характеристика перинатальних наслідків розродження жінок з екстрагенітальною патологією, які пройшли етап санаторної реабілітації / В.Г. Сюсюка, Ю.В. Котлова / Сюсюка В.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 24- 27

    • Особливості стану фетоплацентарного комплексу в жінок із невиношуванням вагітності на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому / О.А. Диндар, В.О. Бенюк / Диндар О.А. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 28-31

    • Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого в жінки після програми ДРТ при функціональних порушеннях печінки / В.В. Камінський, О.І. Жданович, О.Г. Бойчук та ін. / Камінський В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 32- 35

   • БЕСПЛОДИЕ ЖЕНСКОЕ - FRUITLESSNESS IS WOMANISH

    • Клініко-епідеміологічна характеристика жінок фертильного віку з безпліддям- мешканок промислового регіону України / В.В. Подольський / Подольський В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 36- 42

    • Кардіотокографічні та допплерометричні показники матково-плацентарно-плдового кровообігу у вагітних після ЕКЗ метдом ІКСІ / Л.Є. Туманова, О.О. Малчанова, О.В. Коломієць / Туманова Л.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 42- 45

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Ліпідний спектр крові в дітей з ревматичними хворобами /Т.А. Людвік / Людвік Т.А. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 46- 49

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ANOMALIES

    • Залежність між вмістом токсичних металів у тканинах серцево-судинної системи та інших біосібстратах дітей з кардіоваскулярними мальформаціями / О.М. Муквіч, О.П. Коваль, Г.В. Дубова / Муквіч О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 50- 54

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Дослідження моторики жовчного міхура в дітей раннього віку з ураженням гепатобіліарної системи /.Г. Шадрін, Б.А. Тарасюк, Н.Ф. Чернега / Шадрін О.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 60- 62

   • ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ - FAT ACIDS

    • Значення біохімічного дослідження жовчі як індикатора порушень метаболізму жирних кислот, фосфоліпідів та холестерину в дітей з холелітіазом / О.В. Тяжка, В.В. Сміщук, Т.С. Брюзгіна / Тяжка О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 63- 67

   • ЖЕЛУДОК - STOMACH

    • Пропедевтична гастроентерологія : патологія шлунка і дванадцятипалої кишки / В.І. Боброва / Боброва В.І. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 68-73

   • КОЛИТ - COLITIS

    • Неспецифічний виразковий коліт у дітей / А.О. Горобець / Горобець А.О. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 74- 80

    • Ефективність аліментарно-медикаментозної корекції лікування запальних захворювань кишечнику в дітей раннього віку / Р.В. Марушко, О.Г. Шадрін, К.Р. Марушко / Марушко Р.В. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 87- 94

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Особливості клінічного перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей з дисплазією сполучної тканини / О.М. Муквіч, О.В. Лавренчук, Т.А. Грідіна та ін. / Муквич О.М. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 81- 86

   • ГРЫЖА ДИАФРАГМАЛЬНАЯ - HERNIA OF DIAFRAGMAL'NAYA

    • Успішна етапна хірургічна корекція природженої правобічної діафрагмальної грижі, ускладненої баротравмою гіпоплазованих легень, і обструкції дванадцятипалої кишки в недоношеної новонародженої дитини / О.К. Слєпов, В.П. Сорока, О.П. Пономаренко и др. / Слєпов О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 95- 100

   • ЛИМФОМА НЕ-ХОДЖКИНА - LIMFOMA of NE-KHODZHKINA

    • Екстранодулярна негоджкінська лімфома в практиці дитячого гематолога / Цимбалюк-Волошин І.П. / Цимбалюк-Волошин І.П. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 101- 103

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - A BABY is PREMATURELY BORN, ILLNESSES

    • Гострі питання стану здоров я та розвитку (пізно недоношених дітей ) / О.Д. Жадан, Б.А. Тарасюк, І.С. Лукянова та ін. / Ріга О.О. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 1,- C. 104- 107

  • Номер журналу 2

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Вплив пробіотиків на стан плацентарного бар єру у вагітних із хронічним пієлонефритом / Н.К. Деменіна, О.І. Єщенко, Г.І. Іщенко та ін. / Деменіна Н.К. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 12-16

   • ПЛОД - FRUIT

    • Аномалии дуги аорты : проблемы пренатальной и постнатальной тактики / И.С. Лукьянова, Я.П. ТРуба, Г.Ф. Медведенко и др. / Лукьянова И.С. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 16-21

    • Характеристика кількісних змін статевих хромосом у плодів жінок групи високого ризику / І.Ю. Гордієнко, Т.В. Нікітчина, О.О. Ващенко та ін. / Гордієнко І.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 21-25

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Клініко-Імунологічні особливості перебігу внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених / І.І. Редько / Редько І.І. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 29-32

    • Роль перинатальної патології у виникненні аспіраційного синдрому в новонароджених, його діагностика / С.О. Ізюмець, О.І. Ізюмець, І.В. Гактіонова та ін. / Ізюмець С.О. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 94-98

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Клініко-параклінічні аспекти перебігу хронічного вірусного гепаттиту С у дитячому віці / В.С. Березенко, О.В. Царьова / Березенко В.С. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 38-43

   • ПУРПУРА ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА - PURPLE of SHENLEYNA-GENOKHA

    • Інструментальні маркери ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейн-Геноха в дітей / В.М. Дудник, Т.Г. Король / Дудник В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 43-47

   • ЗУБОВ ПРОРЕЗЫВАНИЕ - TEETH PROREZYVANIE

    • До проблеми прорізування зубів у дітей / Л.О. Левадна / Левадна Л.О. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 47-52

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Променеві та морфоклінічні аспекти діагностики пневмоній та їх ускладнень у новонароджених з малою мпсою тіла (огляд літератури ) / О.П. Сорочан, І.О. Вороньжев, І.О. Крамний / Сорочан О.П. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 56-62

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Особливості дебюту ювенільного псоріатичного артриту (клінічний випадок ) / В.Б. Ніколаєнко, Т.А. Полук, Л.І. Омельченко / Ніколаєнко В.Б. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 66-71

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Значення генеалогічного анамнезу в розвитку шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу / С.О. Сокольник / Сокольник С.О. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 71-74

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Ультразвуковіе проявления аутосомно-рециссивной поликистозной болезни почек у детей / Б.А. Тарасюк, И.В. Андрущенко, И.С. Лукьянова / Тарасюк Б.А. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 77-81

   • МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - UTERINE BLEEDING

    • Характеристика клинического течения аномальных маточных кровотечений пубертатного периода в зависимости от дебюта заболевания / В.А. Дынник / Дынник В.А. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 81- 85

   • ПОДРОСТКИ - TEENAGERS

    • Ранній початок статевого життя в підлітків : причини та наслідки / О.В. Оніськова, Л.О. Ющенко, Г.О. Коваленко / Оніськова О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2015.-№ 2,- C. 98

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • РОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ - BIRTHS ARE PREMATURE

    • Преждевременные роды: влияние на состояние здоровья женщин и детей / Ю.В. Давыдова, Н.Ю. Бондаренко, А.Ю. Лиманская / Давыдова Ю.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 26-33

   • ВАГИНИТ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ - ВАГИНИТ IS BACTERIAL

    • Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії / А.Ю. Лиманська, Т.В. Волошина, А.К. Байдер та ін. / Ліманська А.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 33-39

   • ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ И ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ - WOMANISH ILLNESSES AND COMPLICATIONS OF PREGNANCY

    • Серологічний статус, лімфоцитарні субпопуляції системи ФНП - рецептори у ЦМВ -інфікованих вагітних жінок / В.П. Чернишов, Т.В. Радиш, С.М. Толкач та ін. / Чернишов В.П. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 39-46

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Плазмові концентрації ендотеліну -1 та С - натрійуретичного пептиду у вагітних із гестаційною гіпертензією / О.В. Булавенко, О.В. Васьків / Булавенко О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 46-51

   • БЕРЕМЕННОСТЬ МНОГОПЛОДНАЯ - PREGNANCY MNOGOPLODNAYA

    • Досвід використання розвантажувального акушерського пессарію у профілактиці невиношування при багатоплідній вагітності / І.М. Нікітіна / Нікітіна І.М. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 51-59

   • ЭНДОМЕТРИТ - ENDOMETRIT

    • Діагностика та прогнозування розвитку післяплогового ендометриту : новий погляд на проблему / О.В. Булавенко, Л.Р. Остап юк, В.О. Рудь та ін. / Булавенко О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 59-65

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Психологічний стан пацієнток у до-та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць ) / В.Л. Дронова, О.І. Дронов, Р.С. Теслюк / Дронова В.Л. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 65- 70

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Особливості психоемоційного стану жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі, в умовах теперішньої вагітності / В.В. Баранова / Баранова В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 70- 74

    • Мікронутрієнтна корекція у вагітних- сучасний стан проблеми / А.Ю. Лиманська, Ю.В. Давидова, Л.П. Бутенко / Лиманська А.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 87-91

   • ДЕПРЕССИЯ ПОСЛЕРОДОВАЯ - DEPRESSION POSLERODOVAYA

    • Алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів / Т.М. Пушкарьова, Н.Я. Скрипченко / Пушкарьова Т.М. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 74-80

   • КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ - SECTION A CAESAR

    • Визначення показника якості життя як інтегральної ознаки фізичного та психічного здоров я жінки після оперативного розродження за удосконаленою метдикою / Д.В. Кульчицький / Кульчицький Д.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 80- 87

   • АУТОАНТИТЕЛА - АУТОАНТИТЕЛА

    • Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини / М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, В.О. Берестовий та ін. / Макаренко М.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 95-103

   • АУТИЗМ - АУТИЗМ

    • Синдром Кабукі як причина генетично детермінованої затримки психомоторного розвитку та розладів аутистичного спектра / Л.Г. Кирилова, О.О. Юзва, О.О. Мірошников та ін. / Кирилова Л.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 103-109

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Ефективність застосування ентерального зонду після проведення пластики дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей / О.К. Слєпов, М.Ю. Мигур, В.П. Сорока / Слєпов О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 109-115

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Особливості захворюваності на гостру респіраторну патологію у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / О.А. Ошлянська, В.М. Вовк / Ошлянська О.А. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 115

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Активність антимікробних пептидів та 25- гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на бронхіальну астму / В.М. Дудник, Н.В. Заічко, О.П. Федчишен / Дудник В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 1,- C. 122

  • Номер журналу 2

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Вплив використання деяких антиаритмічних препаратів на тонус і скоротливу діяльність матки ( експериментальні дослідження ) / А.Ю. Лиманська / Лиманська А.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 53-58

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Преконцепційна профілактика венозного тромбоемболізму у жінок з тромбо-емболічними ускладненнями в анамнезі / А.Ю. Лиманська, А.К. Байдер / Лиманська А.Ю. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 69- 74

   • ПЛАЦЕНТЫ БОЛЕЗНИ - PLACENTAS OF ILLNESS

    • Ехографічний моніторинг мезенхімальної дисплазії плаценти / Н.К. Волик / Волик Н.К. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 80- 84

   • ПЛАЦЕНТА - PLACENTA

    • Патоморфологічні особливості плацент у роділь з ендокринною неплідністю в анамнезі / Т.Д. Задорожна, Л.Є. Туманова, О.В. Коломієць та ін. / Задорожна Т.Д. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 84-91

   • РОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ - BIRTHS ARE PREMATURE

    • Невиношування вагітності : сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування / А.А. Живецька-Денисова, І.І. Воробйова, В.Б. Ткаченко та ін. / Живецька-Денисова А.А. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 91-99

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Стан ренальної гемодинаміки у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією / А.Г. Бабінцева, / Бабінцева А.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 113-121

   • ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ - PARANEOPLASTICHESKIE SYNDROMES

    • К вопросу дифференциальной диагностики суставного синдрома у детей : паранеопластический артрит / Е.А. Ошлянская, Л.И. Омельченко, Т.А. Людвик / Ошлянская Е.А. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 121-126

   • ПЕРИНАТОЛОГИЯ - PERINATOLOGIYA

    • Перинатальна неврологія та орфанні захворювання в Україні: проблеми та перспективи / Л.Г. Кириллова / Кириллова Л.Г. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 126-134

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Особливості функціонального стану печінки у дітей із запальними захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів системи детоксикації / В.С. Березенко, О.М. Ткалик, З.І. Россоха / Березенко В.С. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 134-140

   • БЕЗОАРЫ - BEZOARY

    • Безоари шлунково-кишкового тракту у дітей. Клінічний випадок / В.М. Дудник, Г.М. Руденко, О.О. Калінчук / Дудник В.М. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 147-150

   • ГИДРОНЕФРОЗ - ГИДРОНЕФРОЗ

    • Успішна лапароскопічна нефректомія в дитини раннього віку з лівобічним термінальним гідронефрозом / О.К. Слєпов, М.В. Пономаренко, В.В. Коцовський та ін. / Слєпов О.К. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 150

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Клінічне значенняHelicobacter pylori- статусу дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом / В.Д. Лукашук / Лукашук В.Д. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 2,- C. 140- 147

  • Номер журналу 3

   • ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД - POST-NATAL PERIOD

    • Послеродовая реабилитация и восстановление качества жизни у женщин с нарушениями целостности промежности в родах / Ю.В. Давыдова, А.А. Огородник, В.В. Баранова и др. / Давыдова Ю.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 9-14

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді / В.В. Баранова, А.Ю. Ліманська, Ю.В. Давидова / Баранова В.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 14- 22

   • ПРЕЭКЛАМПСИЯ - PREEKLAMPSIYA

    • Значення змін автономної нервової регуляції матері та плоду в жінок із прееклампсією / О.В. Грищенко, І.В. Лахно, О.Б. Демченко та ін. / Грищенко О.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 32-39

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Профілактика та лікування запальних змін з лейоміомою матки / Вл. В. Подольський, В.В. Подольський / Подольський Вл.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 44-50

   • ПЕРИНАТОЛОГИЯ - PERINATOLOGIYA

    • Фактори ризику формування перинатальної патології у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34-36 тижнів / Є.Є. Шунько, О.І. Сіренко, Лакша О.Т. та ін. / Шунько Є.Є. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 65-70

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій у галузі охорони здоров я дітей та підлітків / М.М. Коренєв, М.Л. Водолажський, Т.П. Сидоренко та ін. / Коренєв М.М. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 70- 74

   • НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ - INHERITED ILLNESSES

    • Муковісцидоз у дітей. Своєчасна діагностика як важливий предиктор ефективності лікування ( клінічний випадок ) /В.С. Березенко, Ю.П. Резніков, В.В. Крат / Березенко В.С. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 74-81

   • ТРЕВОГИ СОСТОЯНИЕ - ALARMS ARE THE STATE

    • Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку / Л.В. Пипа, Н.В. Пілюйко, А.В. Філик та ін. / Пипа Л.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 87- 93

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Індивідуалізація показань до антигелікобактерної терапії та оцінка її ефективності у дітей з функціональною диспепсією / Алі Самех Алі / Алі Самех Алі // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 108-115

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Возрастые и гендерные особенности липидного профиля у детей и подростков с желчнокаменной болезнью / Е.В. Шутова / Шутова Е.В. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 115-120

   • РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - RHEUMATIC ILLNESSES

    • Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у дітей (лекція) / О.Л. Цимбаліста / Цимбаліста О.Л. // Перинатология и педиатрия.- 2017.-№ 3,- C. 120

 • Рік видання номерів: 2018

  • Номер журналу 3

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Зміни активності запального процесу у дітей, що часто хворіють, та хворих на рецидивуючий брорнхіт під впливом відновлювального лікування / О.І. Лемко, С.В. Лукащук, Т.І. Кополовець / Лемко О.І. // Перинатология и педиатрия.- 2018.-№ 3,- C. 102-108