Примірники в наявності

Укр. журн. хірургії

 • Рік видання номерів: 203

  • Номер журналу 2

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Болезнь Гиршпрунга с ограмным копролитом, вызвашим острую обтурационную толстокишечную непроходимость у больного среднего возраста / А.В. Копшитарь / Капшитарь А.В. // Укр. журн. хірургії.- 203.-№ 2,- C. 141-142

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Роль и место холецистостомии в хирургическом лечении острого холецистита /Гешелин С.А. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 14-18

   • УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ - УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ

    • Стандартизац1я алгоритм1в ультразвукового досл1дження у нев1дкладн1й абдом1нальн1й х1рург11 / Думанський Ю.В.. Конькова М.В., Юд1н О.О. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 21-26

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Актуальные вопросы в решении проблемы внутригоспитальной инфекции / Лупальцов В.И. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 26-29

   • БРЮШИНЫ БОЛЕЗНИ - PERITONEUMS OF ILLNESS

    • Прогнозування, лікування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення / Шапринський В.О., Гладишенко О.І. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 40-47

   • КОЛИТ ЯЗВЕННЫЙ - A COLITIS IS ULCEROUS

    • Лечение неспецифического язвенного колита / Милица Н.Н., Козлов В.Б., Лазарева Н.В. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 71-74

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Сучасні погляди на пошкодження підшлункової залози (хірургічні аспекти0 /Бойко В.В. та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 87-94

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Етіологія та патогенезх інфікованих виразок у хворих на синдром діабетичної стопи/Василюк С.М. та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 94-100

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Абдомінальний сепсис / Дроняк М.М. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 100-105

   • ГАСТРОШИЗИС - ГАСТРОШИЗИС

    • Оптимизация лечения врожденных расщелин передней брюшной стенки у детей/Грона В.Н. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 1,- C. 105-113

  • Номер журналу 2

   • СЕЛЕЗЕНКИ БОЛЕЗНИ - SPLEENS OF ILLNESS

    • Сепсис. Необходимость унификации терминологии и критериев диагноза / Шаповал С.Д., Даценко Б.М., Савон И.Л. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 2,- C. 31-35

   • ЭХИНОКОККОЗ ПЕЧЕНИ - EKHINOKOKKOZ OF LIVER

    • Хирургическое лечение эхинококкоза печени /Ярешко В.Г. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 2,- C. 38-41

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Хірургічна тактика при ускладнених низьких виразках дванадцятипалої кишки / Каніковський О.Є., Кадощук Т.А., Павлик І.В. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 2,- C. 48-53

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Особенности лапароскопической коррекции нефроптоза с использованием проленовой сетки /Серняк Ю.П. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 2,- C. 53-60

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Симультанные операции у больных холециститом / Гешелин С.А. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 2,- C. 60-64

   • ТЕРАТОМА - ТЕРАТОМА

    • Тератоидные опухоли у детей /Литовка В.К. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 2,- C. 68-73

   • ЭСТРОГЕНЫ - ESTROGENS

    • Динаміка цитологічних змін експериментальних гнійних ран при використанні в комплексному лікуванні естрогенів та ліпосом / Лігоненко О.В., Дігтяр І.І. // Укр. журн. хірургії.- 2008.-№ 2,- C. 85-89

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Судинний аспект в хірургічному лікуванні геморою /Бобров О.Є. та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 1,- C. 12-16

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Сучасні методи в лікуванні хворих з гнійними рановими процесами / Велігоцький М.М., Бугаков І.Є. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 1,- C. 22-24

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Озонотерапия в комплексном лечении острого калькулезного холецистита /Гаджиев Дж. Н. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 1,- C. 28- 32

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Диференційоване лікування хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами /Дзюбановський І.Я. та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 1,- C. 40-44

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Діагностика та комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис / Криворучко І.А., Тесленко С.М. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 1,- C. 77- 81

    • Хирургический сепсис: современные подходы к оценке тяжести /Сипливый В.А. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 1,- C. 121-125

   • МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ - SOFT FABRICS OF DAMAGE

    • Використання комбінованої естрогеноліпосомальної терапії в комплексному лікуванні запально-гнійних уражень м яких тканин у хворих похилого та старечого віку / Лігоненко О.В., Дігтяр І.І. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 1,- C. 81-85

  • Номер журналу 2

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Клініка і лікування сепсису /Василюк М.Д. та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 2,- C. 28- 31

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Ультразвуковая діагностика гострої кишкової непрохідності та перитоніту / Гриценко Є.М., Гриценко М.І. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 2,- C. 43-46

    • Вплив пробіотиків на мікрофлору кишечника при гострій тонкокишковій непрохідності / Жданов С.М., Даниленко І.А. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 2,- C. 63-65

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Малоинвазивные инновационные технологии в лечении паховых, бедренных и грыж тазового дна / Колесников С.А., Колесникова О.С., Горелик С.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 2,- C. 79-84

  • Номер журналу 3

   • МАСТИТ - VENERABLE

    • Діагностика й лікування гнійних нелактаційних маститів /Білоненко Г.А. та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 3,- C. 11- 14

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Место эндоскопических технологий в лечении осложненной варикозной болезни /Тамм Т.И. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 3,- C. 130-133

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Ранні ускладнення лапароскопічної холецистектомії /Шейко В.Д., Дем янюк Д.Г., Ляховський В.І., Крижановський О.А., Сакевич П.П., Панасенко С.І. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 3,- C. 144-148

  • Номер журналу 4

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Доброкачественные опухоли печени / Губергриц Н.Б. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 4,- C. 40- 44

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Досвід лікування жовчнокам яної кишкової непрохідності / Дейкало І.М., Куц В.Я. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 4,- C. 47-50

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Сучасні аспекти патогенезу, діагностики, хірургічного лікування перитоніту /Куцик Ю.Б. та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 4,- C. 92-98

   • КРОВОПОТЕРЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - КРОВОПОТЕРЯ IS SURGICAL

    • Новое в устранении кровопотери при атеросклерозе аорты и магистральных сосудов / Шано В.П., Демчук О.В., Гуменюк И.В. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 4,- C. 134-137

   • ЯИЧКА БОЛЕЗНИ - TESTICLE OF ILLNESS

    • Редкие доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования яичек у детей /Литовка В.К. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 4,- C. 144-148

  • Номер журналу 5

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Пути повышения эффективности лечения больных с кровотечениями из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка /Грубник Ю.В. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 67-72

    • Пути повышения эффективности лечения больных с кровотечениями из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка / Ю.В.Грубник, Д.В.Герасимов, В.Ю.Грубник и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 67-71

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Эффективность применения внутриартериальной терпии в комплексном лечении больных осложненным острым деструктивным панкреатитом /Запорожченко Б.С. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 93-97

    • Антибактериальная терапия с целью профилактики инфицирования некротического панкреатита / Васильев А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 29-32

   • ХОЛАНГИТ - ХОЛАНГИТ

    • Летальность при остром холангите: факторный анализ и пути снижения риска фатального исхода / Кондратенко П.Г., Царульков Ю.А., Гурьянов В.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 115-121

    • Летальность при остром холангите: факторный анализ и пути снижения риска фатального исхода / Кондратенко П.Г., Царульков Ю.А., Гурьянов В.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 115-120

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • К вопросу о проведении антибиотикотерапии при деструктивном панкреатите / И.Е.Верхулецкий, Ф.К.Папазов, В.В.Волков и др. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 36-40

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Окремі стандарти комплексного лікування раку ободової кишки / Русин В.І., Чобей С.М. // Укр. журн. хірургії.- 2009.-№ 5,- C. 148-152

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ - DIAGNOSTIC METHODS ARE SURGICAL

    • Диагностика и хирургическое лечение торакоабдоминальной травмы /Колкин Я.Г. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 1,- C. 18- 20

   • КРОВОТЕЧЕНИЯ ВРЕМЯ - BLEEDING IS TIME

    • Лапароскопическая диагностика и лечение синдрома абдоминального кровотечения у детей /Запорожченко А.Г. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 1,- C. 25- 27

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике очаговых образований печени / Шаталов А.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 1,- C. 47- 52

   • ГРИПП - FLU

    • Особенности течения и интенсивной терпии острой дыхательной недостаточности, обусловленной гриппом А (H1N1) /Хрипаченко И.А. и др. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 1,- C. 63- 67

   • ГЕМАНГИОМА - ГЕМАНГИОМА

    • Современные аспекты диагностики и видеоэндоскопического хирургического лечения гемангиом печени / Шаталов А.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 1,- C. 91-94

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Печінкова дисфункція у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність / Василюк С.М., Галюк В.М. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 1,- C. 99- 101

  • Номер журналу 2

   • ХОЛАНГИТ - ХОЛАНГИТ

    • Хирургическая тактика при остром гнойном холангите / Кондратенко П.Г., Царульков Ю.А. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 31- 36

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Діагностика та лікування синдрому внутрішньочеревної гіпертензії при абдомінальній хірургічній патології у дітей / Фофанов О.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 48- 54

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Зміна оптичних параметрів лазерної поляриметрії плазми крові за гострого перитоніту О.І. Іващук, О.Г. Ушенко, В.Ю. Бодяка та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 62- 69

    • Оценка эффективности различных методов лечения аппендикулярного перитонита у детей /А.Г. Запорожченко, Л.Н. Бондарюк, И.П. Журило и др. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 127- 130

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Роль ультразвукового дослідження в диференціальній діагностиці жовтяниць різного генезу / Мельник О.М. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 76- 80

   • СТРЕСС - STRESS

    • Роль і значення цитокіногенезу у діагностиці та лікуванні абдомінальної травми / Квіт А.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 95- 100

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Обоснование хирургической тактики при остром небилиарном инфицированном некротическом панкреатите / Кондратенко П.Г., Конькова М.В., Ширшов И.В. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 101- 107

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Первый опыт циркулярной стаплерной геморроидопексии по лонго /И.Е. Верхулецкий, А.Л.Вороной, А.И.Григорьян и др. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 110-114

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Лікувальна тактика та клініко-ендоскопічний моніторинг у хірургічному лікуванні гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунка / Фомін П.Д., Іванчов П.В. // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 146-151

   • ЭМПИЕМА ПЛЕВРАЛЬНАЯ - ЭМПИЕМА IS PLEURA

    • Рідкісна причина хронічної емпієми плеври /В.Д. Шейко, Д.Г. Дем янюк, В.І. Ляховський , О.А. Крижановський, А.С. Калюжка // Укр. журн. хірургії.- 2010.-№ 2,- C. 159- 161

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • КАРЦИНОМА НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНАЯ ЛЕГКОГО - КАРЦИНОМА OF NEMELKOKLETOCHNAYA OF LUNG

    • Первый опыт использования радиохирургии при лечении больных с немелкоклеточным раком легких /Ю.П. Спиженко, О.Е. Бобров, Т.И. Чеботарева и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 17- 23

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Вплив ендокринних порушень на результати хірургічного лікування пацієнтів похилого і старечого віку із жовчнокам яною хворобою / Сироїд О.М. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 24-29

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Критерії вибору об єму операції при вузловому колоїдному йододейіцитному зобі /В.О. Шідловський, О.В. Шідловський , Д.В. Осадчук та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 30- 37

   • ГРЫЖА ДИАФРАГМАЛЬНАЯ - HERNIA OF DIAFRAGMAL'NAYA

    • Острые формы и осложнения хирургической патологии диафрагмы /Я.Г. Колкин, С.В. Межаков, Д.В.Вегнер и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 45-48

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Особливості перебігу бактеріального перитоніту при ускладнених перфорацією виразках дванадцятипалої кишки /І.В. Колосович, П.В. Чемоданов, К.М. Запольська та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 49-53

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Хирургическое лечение острого небилиарного асептического некротического панкреатита / Кондратенко П.Г., Конькова М.В., Ждансыз И.Н. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 58- 64

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Зміни судин головного мозку у хворих на цироз печінки з проявами печінкової енцефалопатії /В.І. Русин, Є.С. Сірчак, О.І. Петричко та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 77- 83

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Хирургическое лечение абдоминального ишемического синдрома /О.И. Миминошвили, А.А. Иваненко, А.А. Штутин и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 84- 89

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Особенности течения и интенсивная терапия острой печеночной недостаточности у пациентов с тяжелыми острыми вирусными гепатитами /Н.В. Кабанова, Е.А. Чебалина, Г.В. Головина и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 94- 104

   • ХОЛАНГИТ - ХОЛАНГИТ

    • Гострий калькульозний холангіт: діагностика і хірургічне лікування /В.В. Хацко, О.М.Дудін, С.В. Межаков та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 131- 135

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Гостра кровотеча з новоутворень травного каналу: тактичні підходи / Кондратенко П.Г., Смирнов М.Л. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 144-149

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Пути профилактики острого панкреатита после эндоскопических вмешательств на большом сосочке двенадцатиперстной кишки / Васильев А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 152-156

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • - Он не жаждал славы бренной, но всегда был только первый ...- Памяти Ю.П. Спиженко // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 1,- C. 157

  • Номер журналу 2

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки / В.І.Русин , Є.С. Сірчак, О.І. Петричко та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 9- 13

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Хірургічна тактика у хворих з гігантськими дефектами черевної стіни /Л.С. Білянський, І.М. Тодуров, С.В. Косюхно та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 19- 24

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Особенности профилактики и лечения дисфункции печени и почек при остром панкреатите /М.Д. Дибиров, М.В. Костюченко, Ю.И. Рамазанова и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 40- 44

    • Альтернативный метод прогнозування гострого панкреатиту / Литвиненко О.М., Гомоляко І.В., Калюжка А.С. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 45- 49

    • Неспроможність швів анастомозів в хірургії товстої кишки / Пойда О.І., Мельник В.М. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 243-247

    • Ефективність мініінвазивних втручань під ультразвуковим контролем при обмежених рідинних скупченнях у хворих на тяжкий гострий панкреатит / Оганезян А.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 254- 256

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічне лікування хворих на важкі форми острого панкреатиту: аналіз результатів та фактори прогнозу /В.О. Сипливий, В.І. Робак, Г.Д. Петренко та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 89- 93

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Новий спосіб хірургічного лікування кили Гілмора /І.Д. Герич, І.В. Стояновський , .І. Герич та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 103-108

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози / Шідловський В.О.,Шідловський О.В,Карел О.І. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 120-125

   • ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА - ПЕПТИЧЕСКАЯ ULCER

    • Вибір методів хірургічного лікування хворих на ускладнену стенозом пептичну виразку / Косинський О.В. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 133- 138

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Особливості діагностики та хірургічної тактики при атипових формах холедохолітіазу /В.В. Петрушенко, Т.А. Кадощук, С.І. Андросов та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 156-161

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Выбор метода лечения псевдокист поджелудочной железы /Н.Н. Милица, В.Б. Козлов, И.Н. Ангеловский и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 173- 176

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Диагностика и лечение холангиогенных абсцессов печени / Кипшидзе А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 2,- C. 239-242

  • Номер журналу 3

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА - DUODENUM

    • Травматические повреждения двенадцатиперстной кишки /И.А. Криворучко, С.Н. Тесленко, А.В. Сивожелезов и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 41- 45

   • ПИТАНИЕ ЭНТЕРАЛЬНОЕ - A FEED ENTERAL'NOE

    • Энтеральное питание у хирургических больных /В.А. Сипливый, С.В. Гринченко, Д.В. Евтушенко и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 50- 54

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Прогноз тяжкості перебігу і наслідків гострого розлитого перитоніту /С.С. Селіванов, Р.В. Бондарєв, , В.І. Бондарєв та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 62- 65

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Гострий апендицит у людей похилого та старечого віку / Василюк М.Д., Василюк С.М., Лаб як І.Р. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 71- 73

   • МЕДЬ - COPPER

    • Дослідження антибактеріальних властивостей меду в експерименті / Барвінська А.С., Франчук О.К., Герич І.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 169- 173

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Динаміка мікробіоценозу гнійних ран при використанні комбінованої метаболітотропної терапії /О.В. Лігоненко, І.І. Дігтярь, М.І. Кравців та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 196- 198

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічне лікування хронічного панкреатиту /І.М. Шевчук, М.Г. Шевчук, А.Д. Хруник та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 211- 214

    • Диагностика и лечение инфицированного панкреонекроза / Воронов А.Н. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 3,- C. 219-224

  • Номер журналу 4

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Комплексное лечение рака поджелудочной железы / Дронов А.И., Крючина Е.А., Добуш Р.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 20- 24

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ COMPLICATIONS

    • Ранние послеоперационные осложнения в хирургическом лечении осложненных постбульбарных и юкстапапиллярных язв / Шепетько Е.Н., Шепетько А.Е. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 41- 47

   • ЖЕЛУДОК - STOMACH

    • Использование ультразвукового скальпеля при операциях на желудке /Е.Д.Хворосов, А.И. Цивенко, М.С. Томин и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 57- 62

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Діагностика та лікування рубцевих післяопікових стриктур стравоходу /В.О. Шапринський, І.І. Мітюк, В.Ф. Кривецький та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 69- 72

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Трансплантация левой латеральной секции печени от живого родственного донора в Украине /О.Г. Котенко, Д.А. Федоров, А.А. Коршак и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 73- 79

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Улучшение результатов комплексного лечения пациентов с хроническим геморроем / Сулима В.Ф., Малиновский С.Л. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 80- 82

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Профилактика рецидива гастродуоденального кровотечения язвенной этиологии / Кондратенко П.Г., Раденко Е.Е. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 129- 134

   • СВИЩ - СВИЩ

    • Минимально инвазивное лечение лигатурных свищей под ультразвуковым контролем / Зубов А.Д., Губанов Д.М. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 161- 166

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Абсцесс печени, вопросы истории (обзор литературы) / Малоштан А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 4,- C. 255- 259

  • Номер журналу 5

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Гострий панкреатит вагітних та породіль : особливості діагностики й лікування /М.П. Павловський, В.І. Коломійцев, Ю.І. Шаваров та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 9-17

    • Гострий панкреатіт: аналіз пріоритетних складових комплексного хірургічного лікування з позицій сучасних наукових досліджень /В.П. Андрющенко, Д.В. Андрющенко, В.А.Магльований та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 83- 87

    • Диагностика и диапевтика острого панкреатита / Конькова М.В., Котлубей Е.В. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 110- 113

    • Современные возможности прогнозирования и диагностики некротической формы острого панкреатита /В.В. Гонжий, И.П. Колесник, Н.А. Ярешко и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 220-227

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Хірургічні аспекти лікування трофічних виразок у хворих з хронічною венозною недостатністю /В.І. Русин ,В.В. Корсак, Г.М. Діккер та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 18- 22

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Тактика хірургічного лікування пацієнтів з виразкою шлунка 11 типу /І.М. Тодуров, Ю.А. Діброва, Б.С. Полінкевич та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 42- 47

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Новые хирургические технологии в лечении злокачественных опухолей поджелудочной железы и периампулярной зоны /В.М. Копчак, И.В. Хомяк, К.В. Копчак и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 76- 82

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Раневі ускладнення перитоніту /Матвійчук О.Б., О.М. Тимчишин, В.С. Вовк та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 88- 90

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СВИЩ - PANCREAS SVISCH

    • Хирургическое лечение абсцессов поджелудочной железы и сальниковой сумки /П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, И.В. Ширшов // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 144- 149

   • ПРЯМОЙ КИШКИ СВИЩ - RECTUM SVISCH

    • Современный подход к хирургическому лечению сложных прямокишечных свищей / Гюльмамедов Ф.И., Гюльмамедов П.Ф., Ю.В. Булавицкий // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 155- 157

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Досвід балонування шлунку з метою зниження маси тіла /А.С. Лаврик, О.М. Бурий, М.В. Манойло та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 176- 179

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Профілактика та лікування післяопераційних ускладнень після резекції шлунку /Ф.Г. Кулачек, В.П. Польовий, Я.В. Кулачек та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 5,- C. 192- 195

  • Номер журналу 6

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА - DUODENUM

    • Антибіотикотерапія хелікобактер-асоційованих перфоративних виразок дванадцятипалої кишки /В.М. Короткий, І.В. Колосович, Л.Д. Мартинович та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 19-23

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Динамические эндоскопии как способ профилактики рецидивов язвенных гастродуоденальных кровотечений /С.В. Силуянов, М.Б. Сохикян , А.Т. Хамдан и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 32- 36

    • Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами /П.Д. Фомін, Є.М. Шепетько, О.О. Смікодуб та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 73- 79

    • Современная тактика при язвенных гастродуоденальных кровотечениях / Коваленко Б.С., Колесников С.А., Копылов А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 144- 146

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Роль и место лапаротомии в хирургическом лечении больных с некротическим панкреатитом / Васильев А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 50- 54

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Карциноїди шлунково-кишкового каналу : клініка, діагностика, хірургічне лікування /М.П. Павловський, Н.. Бойко, Р.В. Кемінь та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 55-59

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Выбор срока и объем хирургического лечения острого панкреатита / Тамм Т.И. Мамонтов И.Н., Непомнящий В.В. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 64- 68

    • Маркери оксидаційного стресу як показники тяжкості гострого панкреатиту / Чуклін С.М., Бігальський І.Ю., Переяслов А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 159- 163

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Критерии диагностики и выбор способа лечения папиллостеноза / Кондратенко П.Г., Стукало А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 80- 84

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Интубация желудочно-кишечного тракта: ретроспективная оценка показаний и результатов / Шальков Ю.Л., Ворожко А.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 85- 89

   • ФУРНЬЕ ГАНГРЕНА - FURN'E GANGRENE

    • Гангрена Фурньє /С.П. Трофименко, О.В. Васильчук, Л.П. Крикливий и др. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 118-121

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Гігантська виразка шлунка-патологія, яка заслуговує особливої уваги / Мамчич В.Ы., Грузинський О.В. // Укр. журн. хірургії.- 2011.-№ 6,- C. 155- 158

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Сегментарные резекции: отдаленные результаты при злокачественных опухолях печени / Вишневский В.А., Ефанов М.Г. ,Казаков И.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 5-15

    • Окклюзия ветви воротной вены как метод наращивания объема левой доли печени: обзор литературы / Полищук Л.О., Скипенко О.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 105- 120

   • ПОДКОЖНАЯ ВЕНА - HYPODERMIC VIENNA

    • Кількісна оцінка результатів радикального хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої та малої підшкірних вен / Русин В.1., Болдіжар П.О., Маді Ю.Ю. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 16- 22

   • ЛИТОТРИПСИЯ - ЛИТОТРИПСИЯ

    • Влияние контактного электронаноимпульсного воздействия на стенки мочевыводящих путей /В.С. Бощенко, А.В. Гудков, А.В. Петлин и др. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 23-35

   • ХИМИОТЕРАПИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ - A CHEMOTHERAPY IS AUXILIARY

    • Заживление желудочно-кишечного анастомоза при проведении внутриартериальной химиотерапии (экспериментальное исследование) /Ю.В. Думанский , А.В. Сидюк, Р.В. Ищенко и др. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 35- 38

   • БОЛЕВОЙ ПОРОГ - PAIN THRESHOLD

    • Політравма: адаптаційно-стресорна реакція та больовий синдром, особливості медикаментної терапії / Матвійчук Б.О., Квіт А.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 39- 43

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Неязвенные пищеводно-желудочные кровотечения в неотложной хирургии /А.Г. Бутырский, В.Н.Старосек, А.Е. Гринческу и др. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 44- 47

    • Чутливість нейтрофілів до гуморальних чинників у пацієнтів з виразками гастродуоденальної зони, ускладненими кровотечами / Сулаєва О.М. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 57- 60

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Комплексне хірургічне лікування хворих на рецидивну спайкову кишкову непрохідність / Вансович В.Є., Котік Ю.М. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 48- 52

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Современные подходы в лечении трофических язв голени при варикозной болезни вен нижних конечностей /А.Г. Гринцов, П.Ф. Гюльмамедов, О.В. Совпель и др. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 53- 56

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Матиматическая модель прогноза исхода закрытой травмы печени / Капшитарь А.А., Капшитарь А.В., Сырбу И.Ф. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 61- 66

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Фракційний лаваж черевної порожнини при вторинному дифузному перитоніті / Матвійчук О.Б., Погорецький Р.М. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 67-69

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Эффективность терапии иммуноактивными препаратами у больных сепсисом на фоне осложненного синдрома диабетической стопы / Савон И.Л. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 70- 75

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Неінвазивні методи діагностики фіброзу печінки / Є.С. Сірчак, О.І. Петричко,, М.М. Івачевский та ін. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 76-83

   • ПНЕВМОТОРАКС - ПНЕВМОТОРАКС

    • Значение морфологических изменений легких в хирургическом лечении больных с рецидивным и перемежающимся спонтанным пневмотораксом / Гринцов Г.А., Соокина Л.Б. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 84- 88

   • ШИЗОФРЕНИЯ - SCHIZOPHRENIA

    • Частота возникновения и возраст начала язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у больных шизофренией / Юрьев А.М. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 89-92

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Використання екстракорпоральної асцит-діалізсорбції з реінфізією ультрафільтрату асцитичної рідини у хворих на цироз печінки з кровотечею з варикозно-розширених вен стравоходу й шлунка та наявністю набряково-асцитичного симптому при виконанні лапароскопічної корекції портального кровотоку / Тутченко М.І., Рудик Д.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 93-97

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Нефректомия с резекцией фрагмента полой вены и перевязкой почечной вены единственной оставшейся почки / Думанский Ю.В., Кудряшов А.Г., Башеев А.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 98-100

   • ЛИПОМА - ЛИПОМА

    • Гигантская липома забрюшинного пространства / Гюльмамедов Ф.И., Енгенов Н.М., Жадинский А.Н. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 101-102

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Ущемленная многокамерная троакарная параумбиликальная грыжа после видеолапароскопической холецистэктомии / Капшитарь А.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 1,- C. 103-104

  • Номер журналу 2

   • КОЛОСТОМИЯ - КОЛОСТОМИЯ

    • Профілактика гнійно-септичних парастомних ускладнень при формуванні одноканальної колостоми в умовах дифузного перитоніту / Б.О. Матвійчук, В.Т. Бочар / Матвійчук Б.О. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 18- 21

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Взможности допплерографии в выявлении нарушений функции печени у больных панкреонекрозом /М.В. Конькова, Е.В. Котлубей, О.Н. Мельник др. / Конькова М.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 22- 25

    • Ферментно-иммунологические аспекты при лечении острых изъязвлений желудка и двенадцатиперстной кишки у больных острым деструктивнымм панкреатитом /И.Е. Верхулецкий, Ю.Г. Луценко, Е.И. Верхулецкий и др. / Верхулецький И.Е. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 49- 52

   • ЭНДОСКОПИЯ - ЭНДОСКОПИЯ

    • Современное состояние эндоскопической хирургии у детей и перспективы ее развития / А.Г. Запорожченко, Л.Н. Бондарюк, И.П. Журило и др. / Запорожченко А.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 26-29

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Гострі ускладнення раку шлунку / О.Є. Каніковський, С.П. Одарченко, І.В. Павлик / Каніковський О.Є. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 44- 48

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Можливі предиктори колоректального раку / В.І. Русин, А.В. Сочка / Русин В.І. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 53- 58

   • БРОНХОГЕННАЯ КИСТА - BRONKHOGENNAYA CYST

    • Бронхогенные кисты у детей /В.К. Литовка, И.П. Журило, С.В. Веселый и др. / Литовка В.К. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 59- 63

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Лейомиома желудка, симулирующая псевдокисту поджелудочной железы / И.Е. Верхулецкий, Г.Г. ПИлюгин, А.Г. Осипо в и др. / Верхулецкий И.Е. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 92- 93

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Сочетание ущемленной грыжи Трейтца и острого аппендицита / А.В. Капшитарь / Капшитарь А.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 2,- C. 94- 95

  • Номер журналу 3

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Хирургическая коррекция и профилактика послеоперационных осложнений болезни Гиршпрунга у взрослых / М.М. Мирзахмедов / Мирзахмедов М.М. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 3,- C. 30- 33

   • ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ - HERNIA VENTRAL'NAYA

    • Профилактика ранних послеоперационных осложнений при герниопластике послеоперационных вентральных грыж / Р.В . Бондарев, А.Л. Чибисов, А.А. Орехов и др. / Бондарев Р.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 3,- C. 38- 40

   • ФИБРОМАТОЗ АГГРЕССИВНЫЙ - FIBROMATOZ AGGRESSIVNYY

    • Агрессивный фиброматоз у детей / И.П. Журило, В.К.Литовка, В.Н. Гона и др. / Журило И.П. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 3,- C. 49-53

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Профілактика інтраабдомінальних зрощень після перенесених гнійно-запальних захворювань органів черевної порожнини у дітей / .М. Боднар, А.М. Унгурян / Бондар Б.М. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 3,- C. 54-56

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Паллиативное комбинированное лечение больных раком желудка с метастазами в печень / А.В. Сидюк / Сидюк А.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 3,- C. 62-65

  • Номер журналу 4

   • МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ - URINARY BLADDER OF NEW FORMATION

    • Эффективност комбинированного лечения резектабельного рака мочевого пузыря при выполнении цистэктомий / Ю.В. Думанский, А.В. Мальцев / Думанский Ю.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 7- 11

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Ретроспективный анализ лечения первичного и метастатического рака толстой кишки: пятилетний опыт / В.В. Бойко, А.М. Тищенко, Д.И. Скорый и др. / Бойко В.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 16- 24

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Временная окклюзия свищенесущего бронха в лечении острой гнойной деструкции легких / Я.Г. Колкин, Е.С. Першин, О.Н. Ступаенко и др. / Колкин Я.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 25-27

   • БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ АБСЦЕСС - TO ABDOMINAL REGION ABSCESS

    • Чрескожные навигационные вмешательства у детей с абсцессами брюшной полости /О.А. Беляева, В.М. Розинов, А.В. Золотарева / Беляева О.А. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 28- 33

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Інтенсивна терапія третинного перитоніту / О.Б. Матвійчук / Матвійчук О.Б. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 41- 43

   • ГОЛОВЫ И ШЕИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - HEADS AND NECKS OF NEW FORMATION

    • Пухлини шиї: клінічні проблеми діагностика і лікувальна тактика / В.І. Десятерик, С.П. Міхно, Л.М. Поліщук, та ін. / Десятерик В.І. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 49- 51

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Застосування транексамової кислоти при шлунково-кишкових кровотечах / О.О. Павлов / Павлов О.О. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 52-56

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Лапароскопическая холецистэктомия: возможные осложнения и их профилактика /В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, А.М. Дудин и др. / Хацко В.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 62- 64

   • МАТКИ ПРИДАТКИ - UTERUSES ARE APPENDAGES

    • Пухлиноподібні утворення придатків матки як супутня гінекологічна патологія при гострій хірургічній патології у дівчат пубертатного віку / Г.В. Радченко, Д.І. Квіт, А.П. Олійник / Радченко Г.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 70- 74

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клинико-лабораторная диагностика и выбор метода лечения у детей с острой гнойно-деструктивной пневмонией / Л.Ф. Притуло / Притуло Л.Ф. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 78- 86

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Профилактика осложнений хирургического лечения обтурационной желтухи /Н.Л. Смирнов / Смирнов Н.Л. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 92- 95

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на особливості бактеріальної транслокації після моделювання та хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності / В.Ю. Бодяка / Бодяка В.Ю. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 96--100

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ ПОЛИПЫ - COLON POLYPUSES

    • Оценка результатов лечения полипов толстой кишки, ассоциированных с язвенным колитом и болезнью Крона / А.В. Боота, Г.Е. Полунин , И.Е. Седаков / Борота А.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 101- 104

   • ТОРАКАЛЬНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - TORAKAL'NYE SURGICAL OPERATIONS

    • Видеоассистированные торакальные операции в диагностике и лечении внутригрудной патологии / Я.Г. Колкин, О.Н. Ступаченко, А.Г. Высоцкий и др. / Колкин Я.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 118- 120

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки в поєднанні з захворюваннями жовчовивідних шляхів / О.В. Грузинський / Грузинський О.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 130- 132

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Современные аспекты этиопатогенеза, диагностики и лечения болезни Крона (научный обзор) /В.В. Хацко, А.М. Дудин, С.В. МЕжаков и др. / Хацко В.В. // Укр. журн. хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 133- 136

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Морфологічна дігностика хвороби Крона /В.І. Русин, С.М. Чобей, І.І. Шкріба та ін. / Русин В.І. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 13- 17

   • СФИНКТЕР ОДДИ - СФИНКТЕР OF ODDI

    • К вопросу о баллонной дилатации сфинктера Одди /А.И. Дронов, .Л. Насташенко, С.В. Земсков и др. / Дронов А.И. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 18- 21

   • ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

    • Изменения сердца при панкреонекрозе / М.В. Конькова, Е.В. Котлубей, А.Д. Шаталов и др. / Конькова М.В. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 49-50

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Кровотеча невиразкової етіології у хворих на серцеву патологію / Радченко Є.Є. / Раденко Є.Є. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 61- 64

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Индивидуальный реконструктивно-восстановительный подхд к лечению больных с гнойными артритами голеностопного сустава / А.А. Щадько / Щадько А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 65- 68

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Спеціалізований флебологічний кабінет - нова організаційна форма з надання допомоги хворим із варикозною хворобою нижніх кінцівок / В.І. Паламарчук, В.А. Ходос / Паламарчук В.І. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 91- 97

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Зміни показників клітинного імунітету організму у хворих на гострий біліарний панкреатит / В.С. Осадець / Осадець В.С. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 98- 101

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Академік Михайло Петрович Павловський ( 1930- 2013 ) // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 131- 132

    • Михайло Сидорович Коломійченко (1892- 1973) / Дронов О.І. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 1,- C. 133- 137

  • Номер журналу 2

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Сергей Дмитревич Шаповал К 60- летию со дня рождения // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 2,- C. 6-7

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Технічні аспекти симультанних лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам яну хворобу та суаутню хірургічну абдомінальну патологію / М.Ю. Нечитайло, М.С. Загрійчук, І.І. Булик та ін. / Нечитайло М.Ю. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 2,- C. 14- 20

   • ЛИПОМА - ЛИПОМА

    • Опыт успешного хирургического лечения гигантской паравертебральной липомы у ребенка в возрасте 1 год 3 месяца / А.М. Кардаш, В.А. Гюлямерьянц, С.Н. Кузнецов и др. / Кардаш А.М. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 2,- C. 138- 140

  • Номер журналу 3

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Комплексная профилактика острого панкреатита после рентгенэндоскопических транспапиллярных вмешательств / Б.О. Матвийчук, А.И. Кушнирук, И.Я. Клецко и др. / Матвийчук Б.О. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 84- 89

    • Малоинвазивные интервенционные технологии в оценке тяжести клинического течения острого некротического панкреатита / Д.В. Андрющенко, Л.Н. Когут, В.П. Андрющенко / Андрющенко Д.В. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 140- 144

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Диагностика и хирургическая коррекция синдрома Мириззи / Т.И. Тамм, С.Г. Белов, А.Я. Бардюк и др. / Тамм Т.И. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 95- 98

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Редкие кистозные образования поджелудочной железы: дифференциальная лучевая диагностика / Ю.А. Степанова, Г.Г. Кармазановский, В.А. Кубышкин и др. / Степанова Ю .А. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 99- 115

    • Хирургическое лечение кистозных опухолей поджелудочной железы / В.М. Копчак, К.В. Копчак, И.В. Хомяк и др. / Копчак В.М. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 116- 120

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ультразвуковая диагностика и диапевтика острого панкреатита / М.В. Конькова, Н.Л. Смирнов, А.А. Юдин / Конькова М.В. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 132- 135

    • Панкреатогенный выпот в брюшной полости- индикатор тяжести острого панкреатита / В.И. Русин, С.С. Филип, П.А. Болдижар и др. / Русин В.И. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 136- 139

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Морфологическое обоснование лечения постнекротических кист поджелудочной железы / Т.И. Тамм, Б.М. Даценко, В.В. Непомнящий и др. / Тамм Т.И. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 156- 159

  • Номер журналу 4

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Владимир Михайлович Копчак К 60-летию со дня рождения // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 6-7

    • Професор Виктор Павлович Полевой ( к 50-летию со дня рождения ) // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 8-9

   • НАДПОЧЕЧНИКИ - НАДПОЧЕЧНИКИ

    • Лапароскопическая резекция надпочечника / М.Е. Ничитайло, В.В. Черный, О.Н. Гулько и др. / Ничитайло М.Е. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 48- 51

   • ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ - HERNIA VENTRAL'NAYA

    • Хирургическое лечение рецидианых послеоперационных вентральных грыж / А.Н. Лембас / Лембас А.Н. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 59- 63

   • АБСЦЕСС - ABSCESS

    • Результати екстреного радикального хірургічного лікування пілонідальної кісти, ускладненої гострим абсцесом / Є.В. Цема, А.М. Кулик / Цема Є.В. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 73- 77

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Раціональна тактика лікування калькульозного холециститу та уніфікована техніка лапароскопічної холецистектомії як основа профілактики післяопераційних ускладнень / М.Ю. Ничитайло, І.С. Терешкевич, І.І. Булик та ін. / Ничитайло М.Ю. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 78- 83

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Ферментативный перитонит у больных с острым асептическим небилиарным некротическим панкреатитом / И.Н. Джансыз / Джансыз И.Н. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 91- 95

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Опухоль Клацкина : диагностика и хирургическое лечение (научный обзор) / В.В. Хацко, А.В. Пархоменко, В.М. Фоминов и др. / Хацко В.В. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 105- 110

   • ТЕРАТОМА - ТЕРАТОМА

    • Опухоль Абрикосова передней грудной стенки у ребенка / И.П. Журило, А.Ю. Грунькин, В.К. Литовка / Журило И.П. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 121- 123

    • Кистозная тератома средостения у ребенка , осложнившаяся пневмотораксом / И.П. Журило, В.К. Литовка, А.В. Черкун и др. / Журило И.П. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 121-123

   • СВИЩ - СВИЩ

    • Случай успешного лечения толстокишечного свища с использованием вакуум- терапии / А.Г. Толмачев, Е.А. Койчев, А.В. Деревянко / Толмачев А.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 129- 131

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі ( Актуальні питання серцево-судинної хірургії), присвяченого 100- річчю з дня народження академіка М.М. Амосова // Укр. журн. хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 132-133

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом / П.Г. Кондратенко, И.Н. Джансыз / Кондратенко П.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 9-15

    • Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита / А.А. Васильев / Васильев А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 39-43

    • Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита / И.В. Ширшов / Ширшов И.В. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 80- 85

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - PANCREAS INSUFFICIENCY

    • Екзокринна панкреатична недостатніть у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань / Є.А. Крючина / Крючина Є.А. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 21- 25

   • ПЕЧЕНОЧНОЙ ВЕНЫ ТРОМБОЗ - HEPATIC VIENNA THROMBOSIS

    • Тромбоз печеночной артерии: оценка факторов риска после трансплантации печени/ П.А. Аббасов / Аббасов П.А. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 26- 29

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • Тромбози сафенностегнового та сафенопідколінного з єднань / Р.В. Сабодаш / Сабодаш Р.В. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 30- 34

   • ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - RESPIRATORY INSUFFICIENCY

    • Контузія легень у постраждалих із політравмою / І.Р. Трутяк / Трутяк І.Р. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 35- 38

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Розподіл напружень у системі (фіксатор- кіста ) при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами / А.В. Копчак, М.Г. Кріщук / Копчак А.В. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 44- 49

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом / П.Г. Кондратенко, Л.В. Натрус, Е.А. Койчев / Кондратенко П.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 50- 55

   • АНАСТОМОЗ ХИРУРГИЧЕСКИЙ - An ANASTOMOSIS IS SURGICAL

    • Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів / В.В. Леонов, Хамед Акіл Алі Ібрагім Аббас / Леонов В.В. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 56-57

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту / Б.О. Матвійчук, А.Д. Квіт / Матвійчук Б.О. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 58- 62

    • Острый аппендицит у беременных ( научный обзор) / В.В. Хацко, Ф.А. Греджев, А.В. Пархоменко и др. / Хацко В.В. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 154-157

   • ДИВЕРТИКУЛ - ДИВЕРТИКУЛ

    • Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции / А.А. Стукало / Стукало А.А. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 71-75

   • ТРОМБОЦИТЫ - ТРОМБОЦИТЫ

    • Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони / В.Ю. Делій / Делій В.Ю. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 76-79

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Паллиативное лечение пациентов с колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью / В.Л. Денисенко, Гаин Ю.М. / Денисенко В.Л. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 94- 98

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте / А.В. Капшитарь / Капшитарь А.В. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 99- 102

    • Діагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам яної хвороби на тлі механічної жовтяниці / В.І.Десятерик, О.В. Котов, Є.С. Шевченко / Десятерик В.І. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 140- 148

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЧЕК - TUBERCULOSIS OF BUDS

    • Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки / І.Д. Крижановський / Крижановський І.Д. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 103- 105

   • ТАЗ - PELVIS

    • К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли / М.Р. Оразов / Оразов М.Р. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 106- 110

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Неблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв: анализ причин и пути их устранения /П.Г. Кондратенко, Е.Е. Раденко, С.О. Жариков / Кондратенко П.Г. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 111-116

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Лапароскопічні резекції печінки : види, класифікація й сучасний стан / М.Ю. Ничтайло, М.С. Загрійчук, Ю.І. Масюк та ін. / Ничитайло М.Ю. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 117- 122

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS PORTAL

    • Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії / І.Я. Дзюбановський, Т.В. Романюк / Дзюбановський І.Я. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 128- 133

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Вариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков ( обзор литературы) / С.А. Дубина, О.К. Зенин / Дубина С.А. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 134-139

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації / С.М. Васлюк, О.С. Ткачук / Василюк С.М. // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 149- 153

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • К 75-летию профессора Владимира Ивановича Мамчича // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 7-8

    • Григорій Васильович Бондар /22.04.1932- 27.01.2014/ // Укр. журн. хірургії.- 2014.-№ 1,- C. 158-159